Jord- och skogsbruk samt fiske

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2016 2017 2017
        Odlarnas medelålder
Växtproduktion 37 086 33 187 33 014  
Spannmålsodling 20 927 17 493 16 304 52
Annan växtodling 13 092 13 360 14 397 54
Växthusproduktion 1 371 878 835 53
Frilandsproduktion 1 696 1 456 1 478 53
Husdjursproduktion 19 829 14 357 13 406  
Mjölkproduktion 10 205 7 276 6 704 49
Nöttköttsproduktion 3 080 2 931 2 935 49
Dikoproduktion och uppfödning av slaktnött 1 270 572 555 50
Svinhushållning 1 355 689 602 48
Fjäderfähushållning 375 438 362 48
Får-, get- och hästhushållning  samt övrig betesboskap 3 544 2 451 2 248 50
Blandad produktion 2 568 2 163 2 134 50
Totalt  59 483 49 707 48 554 53
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård 39 46 47  

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.2.2018

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2016 2017
  Tusen          
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 909 893
  Mjölkkor 1 111 490 364 289 282 275
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 235 1 129
Fjäderfä . . . . 12 570 9 587 13 445 12 705
  Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 599 3 650
  Broiler . . 2 993 7 918 4 616 8 272 7 734
Får 1 220 103 100 126 157 155

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.8.2018

Spannmålsskörd

Spannmålsskörd

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.8.2018

Skogsstatistik

Markklass 2014–2016
  mn ha %
Skogsbruksmark 26,2 86
Skogsmark 20,3 67
Tvinmark 2,4 8
Impediment 3,2 11
Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,2 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2014–2016
  mn m3 %
Tall  1 238 50
Gran 736 30
Björk  411 17
Andra lövträd 80 3
Virketsförrådet totalt 2 465 100

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.8.2018

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.8.2018

Privatskogsbrukets resultat

Privatskogsbrukets resultat

* preliminär uppgift

Källa: Naturresursinstitutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 10.8.2018

 

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

Senast uppdaterad 4.1.2019