Jord- och skogsbruk samt fiske

Innehåll

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2017 2018 2018
        Odlarnas
medelålder
Växtproduktion 37 086 32 932 32 919  
Spannmålsodling 20 927 16 240 15 197 53
Annan växtodling 13 092 14 397 15 533 55
Växthusproduktion 1 371 836 787 53
Frilandsproduktion 1 696 1 477 1 402 54
Husdjursproduktion 19 829 13 481 12 819  
Mjölkproduktion 10 205 6 704 6 263 49
Nötköttsproduktion 3 080 2 930 2 868 49
Övrig nötboskapshushållning 1 270 555 516 50
Svinhushållning 1 355 607 577 48
Fjäderfähushållning 375 436 435 48
Får-, get- och hästhushållning  samt övrig
betesboskap
3 544 2 249 2 160 51
Blandad produktion 2 568 2 149 1 895 50
Totalt  59 483 48 562 47 633 53
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård 39 47 48  

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.5.2019

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2017 2018
  Tusen          
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 893 882
  Mjölkkor 1 111 490 364 289 275 271
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 136 1 089
Fjäderfä . . . . 12 570 9 587 13 136 14 140
  Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 746 3 985
  Broiler . . 2 993 7 918 4 616 8 047 8 781
Får 1 220 103 100 126 156 155

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.5.2019

Skörd

  1950 1990 2000 2010 2017 2018
  mn kg
Vete 296 627 538 724 802 495
Råg 215 244 108 69 114 42
Korn 176 1 720 1 985 1 340 1 460 1 336
Harve 702 1 662 1 413 810 1 014 818
Potatis 1 273 881 785 659 612 600
Sockerbetor 231 1 125 1 046 542 430 355
Bondböna . . . . . . 16 34 24

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.5.2019

Skogsstatistik

Markklass 2014–2017
  mn ha %
Skogsbruksmark 26,2 86
Skogsmark 20,3 67
Tvinmark 2,5 8
Impediment 3,2 11
Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,2 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2014–2017
  mn m3 %
Tall  1 245 50
Gran 734 30
Björk  413 17
Andra lövträd 81 3
Virketsförrådet totalt 2 473 100

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2019

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2019

Privatskogsbrukets resultat

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.3.2019

 

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

Senast uppdaterad 8.1.2020