Jord- och skogsbruk samt fiske

Innehåll

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2018 2019 2019
        Odlarnas medelålder
Växtproduktion 37 086 32 919 32 774  
Spannmålsodling 20 927 15 197 14 926 53
Annan växtodling 13 092 15 533 15 788 55
Växthusproduktion 1 371 787 714 53
Frilandsproduktion 1 696 1 402 1 346 54
Husdjursproduktion 19 829 12 819 12 038  
Mjölkproduktion 10 205 6 263 5 727 49
Nöttköttsproduktion 3 080 2 868 2 809 49
Övrig nötboskapshushållning 1 270 516 450 50
Svinhushållning 1 355 577 526 . .
Fjäderfähushållning 375 435 419 . .
Får-, get- och hästhushållning samt övrig betesboskap 3 544 2 160 2 107 51
Blandad produktion 2 568 1 895 2 015 50
Totalt  59 483 47 633 46 827 53
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård 39 48 49  

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.4.2020

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2018 2019
  Tusen          
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 882 858
  Mjölkkor 1 111 490 364 289 271 262
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 089 1 072
Fjäderfä . . . . 12 570 9 587 14 140 14 360
  Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 985 3 900
  Broiler . . 2 993 7 918 4 616 8 781 9 112
Får 1 220 103 100 126 155 145

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.4.2020

Skörd

  1950 1990 2000 2010 2018 2019
  mn kg          
Vete 296 627 538 724 495 902
Råg 215 244 108 69 42 183
Korn 176 1 720 1 985 1 340 1 336 1 682
Havre 702 1 662 1 413 810 818 1 170
Potatis 1 273 881 785 659 600 619
Sockerbetor 231 1 125 1 046 542 355 501
Bondböna . . . . . . 16 24 30

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2020

Skogar

Markklass 2014–2018  
  mn ha %
Skogsbruksmark 26,2 86
Skogsmark 20,3 67
Tvinmark 2,5 8
Impediment 3,2 11
Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,1 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2014–2018  
  mn m3 %
Tall  1 244 50
Gran 740 30
Björk  411 17
Andra lövträd 81 3
Virketsförrådet totalt 2 475 100

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.4.2020

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.8.2020

Privatskogsbrukets resultat

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Naturresursinstitutet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.5.2020

 

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

Senast uppdaterad 21.12.2020