Jord- och skogsbruk samt fiske

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Jordbruks- och trädgårdsföretag

Produktionsinriktning 2010 2020 2021 2021
        Odlarnas medelålder
Växtproduktion 37 086 32 193 33 232  
Spannmålsodling 20 927 14 657 14 202 54
Annan växtodling 13 092 15 564 17 114 56
Växthusproduktion 1 371 701 657 54
Frilandsproduktion 1 696 1 271 1 259 53
Husdjursproduktion 19 829 11 387 9 747  
Mjölkproduktion 10 205 5 361 5 015 49
Nöttköttsproduktion 3 080 2 725 2 703 49
Övrig nötboskapshushållning 1 270 382 331 52
Svinhushållning 1 355 504 496 49
Fjäderfähushållning 375 410 449 49
Får-, get- och hästhushållning 1) 3 544 2 005 I    753 51
Blandad produktion 2 568 2 050 1 710 51
Totalt  59 483 45 630 44 689 53
Utnyttjad jordbruksareal, ha/gård 39 50 51  

I   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) År 2021 får- och gethushållning

Husdjur

  1950 1990 2000 2010 2020 2021
  Tusen          
Nötkreatur 1 782 1 360 1 057 926 846 844
Mjölkkor 1 111 490 364 289 260 254
Svin 446 1 381 1 296 1 367 1 087 1 108
Fjäderfä . . . . 12 570 9 587 13 577 14 183
Värphöns 3 381 4 845 3 110 3 394 3 812 3 729
Broiler . . 2 993 7 918 4 616 8 507 8 499
Får 1 220 103 100 126 140 131

Skörd

  1950 1990 2000 2010 2020 2021
  mn kg          
Vete 296 627 538 724 677 678
Råg 215 244 108 69 67 67
Korn 176 1 720 1 985 1 340 1 382 1 032
Havre 702 1 662 1 413 810 1 195 790
Potatis 1 273 881 785 659 624 559
Sockerbetor 231 1 125 1 046 542 422 403
Bondböna . . . . . . 16 23 12

Skogar

Markklass 2016–2020  
  mn ha %
Skogsbruksmark 26,2 86
Skogsmark 20,0 66
Tvinmark 2,6 9
Impediment 3,3 11
Skogsvägar, lager o.d. 0,2 1
Övrig mark 4,2 14
Totalt markareal 30,4 100
Virkesförrådets volym 2016–2020  
  mn m3 %
Tall 1 248 50
Gran 757 30
Björk 418 17
Andra lövträd 83 3
Virketsförrådet totalt 2 506 100

Virkesförrådets tillväxt och avgång

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Privatskogsbrukets resultat

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 1.7.2022