Hälsa och social trygghet

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

1) Exkl. investeringsutgifter. Vid statistikföringen används statistikföringssystemet SHA 2011som grundar sig på EU-förordning.
2) Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och munhälsovård. Inkl. hemsjukvård 2000–2014. 
3) Exkl. långtidsvård inom primärvård och specialiserad sjukvård. Inkl. hemvård från och med 2015. 

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2017 2018 2019 2020
  Tusen          
Hälsocentral            
Besök inom öppenvården 1) 25 131 27 191 I   25 087 25 138 22 954 22 244
Läkarbesök 10 350 7 129 I     6 634 6 444 5 700  4 622
Övriga 14 780 18 796 I   18 453 18 694 17 254 17 622
Specialiserad sjukvård            
Besök inom öppenvården 2) 5 693 7 858 10 036 10 469 11 284 11 462
Dagkirurgiska vård-
perioder
128 176 177 183 765 907
Vårdperioder i sluten-
vården
960 816 782 770 779 691

1) Exkl. tandvård
2) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Sociala utgifter efter målgrupp

Målgrupp 2010   2019   2020  
  mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 16 222 22,5 16 761 22,1
Funktionshinder 6 427 11,7 6 781 9,4 6 902 9,1
Ålderdom 19 171 35,0 30 872 42,8 32 048 42,2
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 844 2,6 1 858 2,4
Familj och barn 5 845 10,7 7 118 9,9 7 322 9,6
Arbetslöshet 4 370 8,0 3 930 5,4 5 308 7,0
Boende 923 1,7 2 107 2,9 2 203 2,9
Övrig social trygghet 1 425 2,6 2 039 2,8 2 282 3,0
Förvaltning 1 480 2,7 1 204 1,7 1 206 1,6
Totalt 54 832 100 72 117 100 75 891 100
% i förhållande till BNP 29,3   30,0   31,9  

Mottagare av familjeförmåner

  2000 2010 2020 2021
Föräldradagpenningar        
Mammor 97 359 103 577 79 666 82 686
Pappor 42 924 56 393 58 170 60 710
Mottagare av moderskapsunderstöd 1) 55 228 60 188 49 177 47 077
Barnbidrag, december        
Mottagare 586 834 561 534 538 210 535 576
Barn 1 063 680 1 014 910 977 024 968 370
Barnavårdsstöd 31.12        
Mottagare 84 657 89 701 66 968 62 839
Barn 126 963 126 995 80 811 73 508
Underhållsstöd 31.12        
Mottagare . . 66 384 69 954 68 035
Barn 107 962 97 776 101 814 98 551

1) Inkl. adoptionsbidrag

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2022

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Pensionstagare

Pensionsslag 2000 2010 2020 2021
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 397 155 1 407 489
Arbetslöshetspension 54 291 33 938 - -
Sjukpension 276 269 267 248 193 629 187 894
Deltidspension 24 533 28 764 291 120
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 8 409 7 206
Efterlevandepension 252 798 263 176 220 395 217 371
Barnpension 28 476 22 503 15 994 15 476
Totalt 1) 1 284 145 1 463 835 1 617 561 1 621 433

1) En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 31.12.2021

I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell
ålderspension), sjukpension eller specialpension för lantbruks-
företagare

Totalpension, €/månad Totalt % Män % Kvinnor %
0–   799 48 777 3,2 16 073 2,4 32 704 4,0
800–1 099 283 214 18,8 112 146 16,4 171 068 20,8
1 100–1 399 292 303 19,4 103 512 15,2 188 791 22,9
1 400–1 699 233 676 15,5 91 776 13,5 141 900 17,2
1 700–1 999 196 578 13,1 88 948 13,0 107 630 13,1
2 000–2 299 143 698 9,5 73 773 10,8 69 925 8,5
2 300–2 599 96 078 6,4 54 223 8,0 41 855 5,1
2 600–2 899 63 465 4,2 38 069 5,6 25 396 3,1
2 900–3 199 42 465 2,8 27 124 4,0 15 341 1,9
3 200– 105 797 7,0 76 344 11,2 29 453 3,6
Totalt 1 506 051 100 681 988 100 824 063 100
Medelpension, €/månad 1 784   2 006   1 601  

Bostadsbidrag

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2022

Ämnesområde: Hälsa och social trygghet

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 30.6.2022