Transport och turism

Trafik

  1990 2000 2010 2016 2017
Trafiknät     
Järnvägarnas banlängd 1), km 5 846 5 854 5 919 l   5 926 5 926
Spårvägens linjelängd, km 88 84 91 97 98
Metrons linjelängd, km 16 21 21 21 35
Landsvägar 2), km 76 407 77 993 78 162 77 982 77 993
Kustfarleder, km 7 690 9 261 10 073 10 383 10 350
Insjöfarleder, km 9 460 8 894 9 747 9 820 9 818
Antal passagerare efter trafikform     
Järnvägstrafik, mn 46,0 54,8 l      69,0 l    82,1 85,7
Spårvägstrafik, mn 48,6 56,7 54,5 56,6 60,2
Metrotrafik, mn 35,4 51,9 57,1 64,1 67,5
Busstrafik 3), mn . . . . 339,8 352,6 . .
Taxitrafik, mn . . . . 57,0 52,5 . .
Sjötrafik 4), mn 14,0 20,7 21,7 23,6 23,8
Flygtrafik 4), mn 11,3 13,8 16,5 20,8 22,7

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Vägar som underhålls av Trafikverket (31.12), exkl. ramper och färjsträckor
3) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
4) Inhemsk och internationell

Källor: Statistikcentralen, Transport och turism

Trafikverket

Helsingforsregionens trafik

VR-Group Ab

Finavia

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.6.2018

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2017 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 422 792
  Per 1 000 invånare 388 412 535 621
Last- och paketbilar 264 157 304 318 464 408 604 485
Bussar 9 327 9 852 13 650 18 115
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 11 333
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 056 725
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 269 729
Traktorer 316 870 332 584 376 807 434 174
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 474 783

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Fordon i registret 31.12.1922–2017

Fordon i registret 31.12.1922–2017

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Döda i vägtrafiken

Döda i vägtrafiken

* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, Statistik över vägtrafikolyckor

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Antal utlänningar som övernattat på inkvarteringsanläggningar

Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Hemland 2015 % 2016 % 2017 % Årsför-
ändring, % 
Ryssland 782 848 14,2 697 596 12,1 821 698 12,2 17,8
Tyskland 543 294 9,9 540 342 9,4 622 991 9,2 15,3
Sverige 549 870 10,0 549 292 9,5 597 339 8,9 8,7
Storbritannien 471 869 8,6 500 738 8,7 585 814 8,7 17,0
Kina 181 862 3,3 231 573 4,0 313 203 4,6 35,3
Frankrike 230 090 4,2 249 997 4,3 280 069 4,2 12,0
Förenta Staterna 202 546 3,7 231 708 4,0 268 723 4,0 16,0
Japan 203 411 3,7 214 495 3,7 238 278 3,5 11,1
Nederländerna 159 568 2,9 174 743 3,0 227 405 3,4 30,1
Estland 188 899 3,4 193 376 3,4 219 504 3,3 13,5
Övriga 1 996 093 36,2 2 187 415 37,9 2 567 810 38,1 17,4
Totalt 5 510 350 100 5 771 275 100 6 742 834 100 16,8

Källa: Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2018

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations-
land
2015 % 2016 % 2017 % Årsför-
ändring, %
Estland 1 529 000 24,8 1 476 000 24,2 1 521 000 23,3 3,0
Spanien 648 000 10,5 745 000 12,2 781 000 12,0 4,8
Sverige 607 000 9,9 708 000 11,6 696 000 10,7 -1,7
Tyskland 326 000 5,3 268 000 4,4 289 000 4,4 7,8
Ryssland 238 000 3,9 268 000 4,4 288 000 4,4 7,5
Storbritannien 200 000 3,2 209 000 3,4 248 000 3,8 18,7
Grekland 237 000 3,8 184 000 3,0 247 000 3,8 34,2
Italien 230 000 3,7 265 000 4,3 226 000 3,5 -14,7
Norge 189 000 3,1 146 000 2,4 177 000 2,7 21,2
Danmark . . . . 101 000 1,7 134 000 2,1 32,7
Övriga 1 952 000 31,7 1 732 000 28,4 1 912 000 29,3 10,4
Totalt 6 156 000 100 6 102 000 100 6 519 000 100 6,8

Källa: Statistikcentralen, Finländarnas resor

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.4.2018

 

 

Ämnesområde: Transport och turism

Senast uppdaterad 4.1.2019