Socialskydd

Sociala utgifter efter målgrupp

  2010   2016   2017  
  mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 15 369 22,3 15 300 22,1
Funtionshinder 6 427 11,7 6 672 9,7 6 484 9,4
Ålderdom 19 171 35,0 27 552 40,0 28 807 41,7
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 789 2,6 1 833 2,7
Familj och barn 5 845 10,7 6 702 9,7 6 654 9,6
Arbetslöshet 4 370 8,0 5 588 8,1 4 921 7,1
Boende 923 1,7 1 644 2,4 1 842 2,7
Övrig social trygghet 1 425 2,6 2 374 3,4 2 072 3,0
Förvaltning 1 480 2,7 1 147 1,7 1 176 1,7
Totalt 54 832 100 68 837 100 69 089 100
% i förhållande till BNP 29,3   31,9   30,9  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.4.2019

Föräldradagpenningar

  2000 2010 2016 2017 2018
Totalt, mn € 478,5 957,5 993,5 934,4 908,9
Moderskapspenning 181,2 382,8 374,3 354,8 342,5
Faderskapspenning 26,6 67,2 112,7 108,6 104,2
Föräldrapenning, mn €     
Betalda till mamman 266,2 483,6 495,3 460,0 450,6
Betalda till pappan 4,5 23,9 11,3 11,0 11,6
Mottagare, antal     
Mammor 97 400 103 600 92 900 87 900 84 400
Pappor 42 900 56 400 61 800 61 200 59 600
Dagar     
Totalt, tusen 15 232 16 668 15 386 14 475 13 995
Pappor, % 4,2 7,1 9,5 10,0 10,2

Källa: FPA

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.1.2019

Mottagare av allmänt bostadsbidrag 31.12

Mottagare av allmänt bostadsbidrag 31.12

Källa: FPA

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.1.2019

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2017

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2017

Källor: FPA

Finansinspektionen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.10.2018

Pensionstagare

Pensionsslag 2000 2010 2017 2018
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 339 991 1 365 039
Arbetslöshetspension 54 291 33 938  -  -
Invalidpension 276 269 267 248 206 048 201 216
Deltidspension 24 533 28 764 7 244 3 367
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 12 026 10 670
Efterlevandepension 252 798 263 176 253 011 250 617
Barnpension 28 476 22 503 17 444 16 795
Totalt 1) 1 284 145 1 463 835 1 585 582 1 600 225

1) En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2019

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 1) 31.12.2018

Totalpension Totalt Män Kvinnor
€/månad   %   %   %
       0–  799 162 998 11,0 65 520 9,7 97 478 12,0
   800–1 099 239 655 16,1 83 762 12,5 155 893 19,2
1 100–1 399 293 791 19,8 105 976 15,8 187 815 23,1
1 400–1 699 221 785 14,9 93 191 13,9 128 594 15,8
1 700–1 999 181 669 12,2 86 747 12,9 94 922 11,7
2 000–2 299 125 958 8,5 68 192 10,1 57 766 7,1
2 300–2 599 82 334 5,5 47 928 7,1 34 406 4,2
2 600–2 899 54 409 3,7 33 545 5,0 20 864 2,6
2 900–3 199 35 514 2,4 23 358 3,5 12 156 1,5
3 200– 86 521 5,8 63 969 9,5 22 552 2,8
Totalt 1 484 634 100 672 188 100 812 446 100
Medelpension, €/månad 1 680   1 898   1 499  

1) I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell ålderspension), invalidpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Källa: Pensionsskyddscentralen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2019

 

Ämnesområde: Socialskydd

Senast uppdaterad 8.4.2019