Socialskydd

Innehåll

Sociala utgifter efter målgrupp

  2010   2016   2017  
  mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 15 369 22,3 15 300 22,1
Funtionshinder 6 427 11,7 6 672 9,7 6 484 9,4
Ålderdom 19 171 35,0 27 552 40,0 28 807 41,7
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 789 2,6 1 833 2,7
Familj och barn 5 845 10,7 6 702 9,7 6 654 9,6
Arbetslöshet 4 370 8,0 5 588 8,1 4 921 7,1
Boende 923 1,7 1 644 2,4 1 842 2,7
Övrig social trygghet 1 425 2,6 2 374 3,4 2 072 3,0
Förvaltning 1 480 2,7 1 147 1,7 1 176 1,7
Totalt 54 832 100 68 837 100 69 089 100
% i förhållande till BNP 29,3   31,9   30,9  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.4.2019

Mottagare av familjeförmåner

  2000 2010 2017 2018
Föräldradagpenningar        
Mammor 97 359 103 577 87 905 84 387
Pappor 42 924 56 393 61 187 59 640
Mottagare av moderskapsunderstöd 1) 55 228 60 188 48 910 45 223
Barnbidrag, december        
Mottagare 586 834 561 534 548 585 545 163
Barn 1 063 680 1 014 910 1 003 635 996 358
Barnavårdsstöd 31.12        
Mottagare 84 657 89 701 80 084 75 749
Barn 126 963 126 995 104 253 96 066
Underhållsstöd 31.12        
Mottagare . . 66 384 72 392 72 369
Barn 107 962 97 776 105 847 105 829

1) Inkl. adoptionsbidrag

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.5.2019

Bostadsbidrag

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.6.2019

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källor: FPA

Finansinspektionen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.5.2019

Pensionstagare

Pensionsslag 2000 2010 2017 2018
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 339 991 1 365 039
Arbetslöshetspension 54 291 33 938  -  -
Invalidpension 276 269 267 248 206 048 201 216
Deltidspension 24 533 28 764 7 244 3 367
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 12 026 10 670
Efterlevandepension 252 798 263 176 253 011 250 617
Barnpension 28 476 22 503 17 444 16 795
Totalt 1) 1 284 145 1 463 835 1 585 582 1 600 225

1) En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Källa: Pensionsskyddscentralen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2019

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 1) 31.12.2018

Totalpension Totalt Män Kvinnor
€/månad   %   %   %
       0–  799 162 998 11,0 65 520 9,7 97 478 12,0
   800–1 099 239 655 16,1 83 762 12,5 155 893 19,2
1 100–1 399 293 791 19,8 105 976 15,8 187 815 23,1
1 400–1 699 221 785 14,9 93 191 13,9 128 594 15,8
1 700–1 999 181 669 12,2 86 747 12,9 94 922 11,7
2 000–2 299 125 958 8,5 68 192 10,1 57 766 7,1
2 300–2 599 82 334 5,5 47 928 7,1 34 406 4,2
2 600–2 899 54 409 3,7 33 545 5,0 20 864 2,6
2 900–3 199 35 514 2,4 23 358 3,5 12 156 1,5
3 200– 86 521 5,8 63 969 9,5 22 552 2,8
Totalt 1 484 634 100 672 188 100 812 446 100
Medelpension, €/månad 1 680   1 898   1 499  

1) I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell ålderspension), invalidpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Källa: Pensionsskyddscentralen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.4.2019

 

Ämnesområde: Socialskydd

Senast uppdaterad 7.1.2020