Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

  2010   2015   2016  
  Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 15 684 23,4 15 450 22,4
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 752 10,1 6 741 9,8
Vanhuus 19 171 35,0 26 314 39,2 27 693 40,1
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 754 2,6 1 789 2,6
Perhe ja lapset 5 845 10,7 6 618 9,9 6 632 9,6
Työttömyys 4 370 8,0 5 561 8,3 5 588 8,1
Asuminen 923 1,7 1 450 2,2 1 644 2,4
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 1 849 2,8 2 374 3,4
Hallinto 1 480 2,7 1 153 1,7 1 147 1,7
Yhteensä 54 832 100 67 133 100 69 058 100
% suhteessa BKT:hen 29,3   32,0   32,0  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.5.2018

Vanhempainpäivärahat

  2000 2010 2016 2017 2018
Yhteensä, milj. € 478,5 957,5 993,5 934,4 908,9
Äitiysrahat 181,2 382,8 374,3 354,8 342,5
Isyysrahat 26,6 67,2 112,7 108,6 104,2
Vanhempainrahat, milj. €     
Äidille maksetut 266,2 483,6 495,3 460,0 450,6
Isälle maksetut 4,5 23,9 11,3 11,0 11,6
Saajat, lukumäärä     
Äidit 97 400 103 600 92 900 87 900 84 400
Isät 42 900 56 400 61 800 61 200 59 600
Päivät     
Yhteensä, tuhatta 15 232 16 668 15 386 14 475 13 995
Isät, % 4,2 7,1 9,5 10,0 10,2

Lähde: Kela

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.1.2019

Yleisen asumistuen saajat 31.12.

Yleisen asumistuen saajat 31.12.

Lähde: Kela

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.1.2019

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2017

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2017

Lähteet: Kela

Finanssivalvonta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.10.2018

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2000 2010 2016 2017
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 299 958 1 339 991
Työttömyyseläke 54 291 33 938 -  -
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 214 046 206 048
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 10 388 7 244
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 13 615 12 026
Leskeneläke 252 798 263 176 254 437 253 011
Lapseneläke 28 476 22 503 18 310 17 444
Yhteensä 1) 1 284 145 1 463 835 1 558 900 1 585 582

1) Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.4.2018

Eläkkeensaajien 1) kokonaiseläkejakauma 31.12.2017

Kokonaiseläke Kaikki eläkkeensaajat Miehet Naiset
€/kk    %   %   %
       0–  799 165 004 11,2 65 360 9,8 99 644 12,4
   800–1 099 248 143 16,9 86 674 13,0 161 469 20,1
1 100–1 399 295 579 20,1 107 402 16,1 188 177 23,4
1 400–1 699 218 314 14,8 93 091 14,0 125 223 15,6
1 700–1 999 176 010 12,0 85 506 12,8 90 504 11,3
2 000–2 299 120 753 8,2 66 021 9,9 54 732 6,8
2 300–2 599 78 716 5,4 46 220 6,9 32 496 4,0
2 600–2 899 52 086 3,5 32 292 4,9 19 794 2,5
2 900–3 199 33 719 2,3 22 307 3,4 11 412 1,4
3 200– 81 853 5,6 60 934 9,2 20 919 2,6
Yhteensä 1 470 177 100 665 807 100 804 370 100
Keskieläke, €/kk 1 656   1 874   1 476  

1) Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke), työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Lähde: Eläketurvakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.4.2018

 

Aihealue: Sosiaaliturva

Päivitetty 29.1.2019