tk-icons
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Kotimaan markkinoilla pitäytyneiden yritysten liikevaihto kasvanut eniten

16.3.2017

Nuoret yritykset ja mikroyritykset onnistuivat parhaiten kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Nopeinta kasvu oli kaivostoiminnan ja rakentamisen toimialoilla.

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kaikkien, yhteensä 270 281 yrityksen[1] liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kasvu oli nopeinta kaivos­toiminnassa ja louhinnassa sekä rakentamisen toimialalla, joissa molemmissa liikevaihto kohosi noin 10 prosenttia vuoden­takaisesta.

Ainoastaan energia­huollossa (-4,2 %) ja aavistuksen (-0,1 %) kuljetuksessa ja varastoinnissa liikevaihto pieneni edellis­vuodesta.

Taulukko 1. Yritysten lukumäärä ja liikevaihdon muutos toimialoittain

Taulukko 1: Yritysten lukumäärä ja liikevaihdon muutos toimialoittain. Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Liikevaihdon muutokset korostuvat vertailtaessa pelkästään niitä yrityksiä, joissa liikevaihto joko nousi tai laski. Liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten liikevaihdon kasvu oli kaivos­toimintaa ja rakentamistakin nopeampaa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla, jossa yllettiin keskimäärin 46 prosentin nousuun.

Toisaalta tällä toimialalla, samoin kuin rakentamisessakin, liikevaihto pieneni keskimäärin 28 prosenttia niissä yrityksissä, joissa liikevaihto supistui.

Mikroyritysten liikevaihto myötätuulessa

Kokoluokan mukaan pienimpien, alle 10 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kehittyi heinä-syyskuussa 2016 suotuisimmin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Mikroyritysten liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia eli kaksinkertaisesti keski­määräiseen nähden. Jätehuollon alalla toimivien mikro­yritysten liike­vaihdon kasvu ylti 14,4 prosenttiin.

Keskisuurten, 50–249 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kasvoi verkkaisesti ja jäi vajaaseen prosenttiin. Sekä 10–49 henkilön pien­yritysten että vähintään 250 henkilöä työllistävien suuryritysten liikevaihto nousi noin 2 prosenttia.

Kaivostoiminnassa ja louhinnassa suurille yrityksille liikevaihtoa kertyi jopa 21,2 prosenttia vuoden­takaista enemmän. Energia­huollossa liikevaihdon laskun taustalla oli alan suuryritysten liikevaihdon 10,6 prosentin pudotus.

Kuvio 1. Liikevaihdon muutos yrityksen kokoluokan ja toimialan mukaan

Liikevaihdon muutos yrityksen kokoluokan ja toimialan mukaan. Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Uusien yritysten kasvu vauhdikasta

Liikevaihdon viimeaikaisen kehityksen kannalta ratkaisevin ero näkyy yrityksen iän kautta.  Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto kasvoi vuodessa keskimäärin kokonaista 48,2 prosenttia.

Viisi vuotta ja vanhempien yritysten kasvu jäi vastaavana aikana 1,5 prosenttiin. Nuoret yritykset ovatkin kasvu­vaiheessa ja esimerkiksi tuoreet kaivos­toimintaa harjoittavat yritykset kasvattivat liike­vaihtoaan vuodessa jopa 89,6 prosenttia.

Energiahuollossa nuorten yritysten liikevaihto nousi vähiten, 17,3 prosenttia, mikä sekin oli erinomainen tulos verrattuna yritysten koko joukkoon.

Energia-alalla sen sijaan jo pidempään toimineiden yritysten liikevaihto laski vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 4,8 prosenttia vuoden­takaisesta.

Vähintään viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto ei käytännössä noussut useilla muillakaan toimialoilla.

Kuvio 2. Liikevaihdon muutos yrityksen iän ja toimialan mukaan

Kuvio 2: Liikevaihdon muutos yrityksen iän ja toimialan mukaan. Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Kasvu kotimaan markkinoilta

Yleisesti toimialoittain vertaillen parhaiten pärjäsivät yritykset, jotka eivät harjoittaneet vientiä eivätkä tuontia. Näitä pelkästään kotimaan markkinoilla pitäytyneitä oli kaikista yrityksistä toki noin 94 prosenttia.

Ainoastaan teollisuudessa ja kaupassa pelkästään kotimaan markkinoilla toimivien osuus oli selvästi alempi, noin 80 prosenttia.

Kauttaaltaan niiden yritysten, jotka eivät käy ulkomaan­kauppaa, liikevaihto kasvoi enemmän tai vähintäänkin kehittyi suotuisammin kuin toimialoilla keskimäärin.

Esimerkiksi kaivostoiminnan ja louhinnan kaikkien yritysten liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä vuoden­takaiseen verrattuna.

Niillä, jotka eivät harjoittaneet ulkomaan­kauppaa liikevaihto nousi jopa 24,7 prosenttia, mutta ulkomaan­kauppaa käyneillä yrityksillä vain 2,2 prosenttia.

Kaikkiaan heikoimmin sujui taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialan sekä kaivos­toiminnan ja louhinnan yrityksillä, joilla oli ainoastaan vientiä. Niiden liikevaihto tippui vuoden­takaisesta noin 40 prosenttia.

Kuvio 3. Liikevaihdon muutos yrityksen ulkomaankaupan ja toimialan mukaan

Kuvio 3. Liikevaihdon muutos yrityksen ulkomaankaupan ja toimialan mukaan. Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

 

Kirjoitus perustuu Tilastokeskuksen Toimialoittaisen yritystietopalvelun Kasvu­katsaukseen, joka kuvaa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen eri toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen taustoja.

 

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä.


[1] Kasvukatsauksen lukumäärätieto kuvaa yritysjoukkoa, joka on valikoitunut aineistoon tarkasteltavana vuosi­neljänneksenä. Yritys sisältyy aineistoon, jos se on aktiivinen tarkasteltavalla vuosi­neljänneksellä tai vuotta aikaisemmalla vastaavalla neljänneksellä. Yrityksellä tulee olla vähintään yksi kuukausitason havainto tarkasteltavalla neljänneksellä tai vuotta aikaisemmalla vastaavalla neljänneksellä.

 

 

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
30.8.2019
Reetta Moilanen

Tulorekisteristä saataviin aineistoihin ladataan paljon toiveita ja odotuksia tilastotuotannon kehittämisessä. Vielä alkuvuodesta puutteellisesti kertynyt aineisto tuotti ongelmia, mutta kun rekisterin käyttö vakiintuu, se mahdollistaa tilastojen nopeutumisen ja laadun paranemisen, ja samalla yritysten tiedonanto­rasitetta voidaan vähentää. Tavoitteena on myös kokonaan uusien tilastojen tuottaminen.

Artikkeli
6.3.2019
Reetta Moilanen

Globalisaation myötä yritykset sirpaloituvat rakenteiltaan muodostaen entistä moni­mutkaisempia kokonaisuuksia ja verkostoja. Samalla teollisesta tuotannosta siirrytään datapohjaiseen yritystalouteen ja palveluiden tuotantoon. Valmisteilla oleva lainsäädäntö­uudistus pyrkii ratkomaan yritys­toimintaa kuvaavien tilastojen haasteita ja parantaa yritystilastojen valikoimaa.

Artikkeli
3.1.2019
Satu Elho, Paula Paavilainen

Yritysten alati muuttuva ja globaali toimintaympäristö aiheuttaa päänvaivaa niin tilastojen käyttäjille kuin niiden tekijöillekin. Miten pysyä ajan tasalla ja kuvata talouden toimintaa riittävän nopeasti ja kattavasti?

Artikkeli
14.12.2018
Reetta Moilanen

Suhdannetilannetta seurataan nyt silmä kovana etsien merkkejä käänteestä. Ekonomisteilla on tahosta riippuen erilainen käsitys siitä, miten hyvänä talous­kasvu vielä jatkuu. Mitä kertovat yritysten tilanteesta liikevaihto­kuvaajat?

Blogi
22.5.2018
Pirkko Nurmela, Mervi Winberg

Yritysten konsernirakenteiden jatkuvat muutokset aiheuttavat haasteita yritysten tietojen toimialoittaiselle, oikeudelliseen yksikköön (y-tunnukseen) perustuvalle tilastoinnille. Yritysyksikön käyttöönotolla varmistetaan, että yritystilastot antavat taloudesta mahdollisimman oikean kuvan ilman hallinnollisten yritysjärjestelyjen aiheuttamia vinoutumia.

Blogi
12.4.2018
Mervi Niemi

Suomen talouden kääntyminen vireään kasvuun yllätti viime vuonna. Syitä haettiin kansain­välisen talouden veto­avusta ja koti­maisista kilpailu­kyvyn kohentamis­toimista – näkemyksestä riippuen.

Artikkeli
27.2.2018
Pekka Lith

Yritysten generoimat verotulot ja veron­luonteiset maksut olivat Uudella­maalla arviolta 27 miljardia euroa vuonna 2015. Summa on lähes 40 prosenttia yritysten tuottamista vero­tuloista koko maassa, vaikka Uuden­maan osuus Suomen väestöstä on vain 30 prosenttia.