Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2017 till 202 000, vilket var 7 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent, medan det var 7,2 procent i augusti året innan. Antalet sysselsatta var 7 000 fler än i augusti året innan. Det fanns 5 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/08–2017/08, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/08–2017/08, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2017 till 2 502 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 7 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 9 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 färre än i augusti 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i augusti 70,5 procent, medan det året innan var 69,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland män steg med 0,7 procentenheter till 72,0 procent från augusti året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,5 procentenheter till 69,0 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2017 till 202 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 7 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 97 000 män och 105 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 7,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,9 procent och för kvinnor 8,1 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 627 000. Av dem var 289 000 sysselsatta och 49 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 337 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 14,4 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,6 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i augusti 2017 till 1 412 000, dvs. 5 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 140 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 färre än i augusti 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/08–2017/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/08 2017/08 2016/08 - 2017/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 107 4 116 0,2
Arbetskraft totalt 2 690 2 704 0,5
Sysselsatta 2 495 2 502 0,3
– löntagare 2 137 2 155 0,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 359 348 –3,2
Arbetslösa 195 202 3,7
Ej i arbetskraften 1 417 1 412 –0,4
– dolt arbetslösa 154 140 –8,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 69,9 70,5 0,6
Relativt arbetslöshetstal 7,2 7,5 0,2
Relativt arbetskraftstal 65,5 65,7 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 289 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 54 000 mindre än i augusti året innan.

Arbetslösheten sjönk i augusti från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–23 %), Mellersta Finland (–22 %), Satakunta (–19 %) och i Södra Savolax (–19 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 9 000, vilket var 8 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 112 000 personer, dvs. lika många som i augusti året innan. Servicen omfattade 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 10 000 mindre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 51 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. lika mycket som i augusti året innan.

Förändringar 2016/08–2017/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/08 2017/08 2016/08 - 2017/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 343 289 –15,7
– arbetslösa längre än ett år 128 102 –20,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 113 112 –0,2
– sysselsatta 24 24 2,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 18 –12,5
– i arbets- och utbildningsprövning 9 9 –2,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 59 61 3,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 51 51 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (435,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/08/tyti_2017_08_2017-09-26_tie_001_sv.html