Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Tilastokeskus.fi

Vad gäller utvärderingen?

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Tilastokeskus.fi. Separata utlåtanden har utarbetats över Statistikcentralens övriga webbtjänster.

Vi har själva utvärderat tillgängligheten till tjänsten. I utvärderingen har vi gått igenom de centralaste och mest använda sidorna.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 14.9.2020.

Hur tillgängliga är sidorna?

Webbplatsen Tilastokeskus.fi uppfyller inte de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som lagen kräver (WCAG 2.1). De brister i tillgängligheten som finns på webbplatsen beskrivs närmare i detta utlåtande. 

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av bristande tillgänglighet inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Varför finns det brister i tjänstens tillgänglighet?

Statistikcentralens nuvarande webbplats är mycket omfattande och den har byggts upp med flera olika system. Webbsidorna har innehåll fr.o.m. 1990-talet och de uppgår till flera hundratusental. Vi håller för närvarande på att bygga upp en ny webbplats och samtidigt kommer vi att förnya många av våra system. Vi har för avsikt att publicera en del av den nya webbplatsen i början av år 2021. Vi strävar efter att göra den nya webbplatsen tillgänglig.

Samtidigt som vi bygger upp en ny webbplats och förnyar våra system kommer vi inte att kunna korrigera alla brister på vår gamla webbplats på grund av det stora antalet material och bristen på kostnadseffektiva och automatiska metoder, eftersom en korrigering skulle utgöra en oproportionell börda. Vid bedömningen av oproportionell börda har vi beaktat det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda våra webbtjänster. (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 8 §).

Vi korrigerar dock de centrala och mest använda tjänsterna på vår nuvarande webbplats så att de blir tillgängligare under hösten 2020.

En del av innehållet på webbplatsen utgörs av arkiverat innehåll. Det arkiverade innehållet uppfyller inte tillgänglighetskriterierna, eftersom lagen inte tillämpas på innehåll som arkiverats före 23.9.2019. (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 17 § 2 mom.).

De statistiska offentliggörandena regleras av kvalitetskriterier. När ett offentliggörande en gång har gjorts får inga innehållsmässiga ändringar göras i det utan att ändringarna anges. Våra offentliggöranden bildar ett arkiv som ständigt växer och där offentliggörandena har samma form som de hade då de publicerades på en viss dag. En del av korrigeringarna av tillgängligheten skulle kräva en ändring av innehållet. En sådan ändring är t.ex. tillägg av textalternativ i figurerna. Dessutom har de äldsta offentliggörandena producerats med sådana publiceringsprogram som inte längre används. Av den här orsaken kan vi inte i efterhand göra ändringar i offentliggörandena.

Vår webbplats har innehåll som inte berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på grund av tidsgränser för publiceringen eller begränsningar av innehållet (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 3 § och 17 §). Dylika är videor som publicerats före 23.9.2020, filer som publicerats före 23.9.2018 samt sådana karttjänster som inte är avsedda för navigering.

En del av innehållet på webbplatsen utgörs av arkiverat innehåll. Lagen tillämpas inte på innehåll som arkiverats före 23.9.2019 (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 17 § 2 mom.).

På vår webbplats finns innehåll som producerats av internationella statistikorganisationer, såsom FN och Eurostat. Statistikcentralen har inte producerat, finansierat eller övervakat dessa innehåll, vilket innebär att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inte gäller dem (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 3 § 3 mom. punkt 6).

Vilka brister i tillgängligheten finns det på webbplatsen tilastokeskus.fi?

Alla bilder på webbplatsen har inte textalternativ eller det finns brister i dem. I synnerhet i de statistiska figurerna har innehållet i figuren inte beskrivits i textalternativen. (WCAG 1.1.1)

 • Brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

På webbplatsen finns sådana videor som inte har textning och som saknar syntolkning eller manus. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

 • Videor som publicerades före 23.9.2020 berörs inte av lagen. I de nya videofilmerna beaktar vi tillgängligheten.

Det finns brister i rubriceringen av sidor. På en del av sidorna har rubrikstrukturer inte använts eller också har de inte använts hierarkiskt rätt. Särskilt i tabellerna saknas markering av kolumn- och radrubriker. Filerna på sidorna har bristande markeringar av innehållets strukturer. (WCAG 1.3.1)

 • Alla brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda, men vi korrigerar centrala innehåll.
 • Filer som publicerats före 23.9.2018 berörs inte av lagen. Också i nyare filer finns det brister. Vi korrigerar centrala, nyare filer.

I vissa pdf-filer finns det med tanke på innebörden brister i den ordning som innehållet läses upp, särskilt i figurerna. (WCAG 1.3.2)

 • Filer som publicerats före 23.9.2018 berörs inte av lagen. Också i nyare filer finns det brister. Vi korrigerar centrala, nyare filer.

Korrigeringarna i offentliggörandena har angetts med enbart röd färg. I några videoguider beskrivs användningen av Statistikcentralens webbplats genom att enbart hänvisa till riktningar. I statistikfigurerna används enbart färg som ett element som förmedlar information. Färgerna har dock valts på ett sådant sätt att t.ex. färgblinda kan särskilja färger från varandra. (WCAG 1.3.3, 1.4.1)

 • Vi korrigerar inte bristerna i offentliggörandena på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.
 • Videor som publicerades före 23.9.2020 berörs inte av lagen.

På sidorna finns det blanketter där fältens etiketter saknas eller där de har gjorts på fel sätt. Markeringar av obligatoriska fält saknas. Typ av uppgifter som ska fyllas i på blanketterna kan inte kartläggas på programmässig väg. Det finns brister i tillgängligheten där man vill visa att någon uppgift som ska fyllas i på blanketter är felaktig och då föreslå korrigeringar. På anmälningsblanketten för utbildning saknas en funktion som förebygger fel. (WCAG 1.3.5, 2.4.6, 2.5.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4)

 • Centrala blanketter har korrigerats och vi fortsätter korrigeringarna under hösten 2020.

Webbsidans kontraster mellan text och bakgrund samt fokusen är inte tillräckliga ifråga om alla punkter. (WCAG 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7)

 • Vi korrigerar de vanligaste bristerna under hösten 2020.
 • En del av sådant innehåll kommer från internationella organisationer. Sådant innehåll som produceras av tredje part och som Statistikcentralen inte producerar, finansierar eller övervakar berörs inte av lagen.

Inzoomning av webbplatsen fungerar, men om man bara ändrar textens storlek på webbplatsen blir sidornas användbarhet avsevärt lidande. Till exempel menyerna fungerar inte ordentligt. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)

 • Vi strävar efter att avhjälpa bristen under hösten 2020.

I material med anknytning till internationellt samarbete presenteras texten som bilder. Exempel på sådana är ikonerna för FN:s indikatorer för hållbar utveckling. (WCAG 1.4.5)

 • Sådant innehåll som produceras av tredje part och som Statistikcentralen inte producerar, finansierar eller övervakar berörs inte av lagen.

Om textens radavstånd ändras på webbplatsen, mister man på några sidor innehåll eller funktioner. (WCAG 1.4.12)

 • Vi korrigerar centrala brister under hösten 2020.

I vissa interaktiva visualiseringar blir mer innehåll synligt som inte går att gömma eller peka på när man för markören på ett element. (WCAG 1.4.13)

 • Brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

Statistikkalendariets kalendermeny kan inte användas med hjälp av tangentbordet. Datumen kan dock anges i sökrutan. (WCAG 2.1.1)

 • Brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

På sidorna saknas en länk som kringgår blocken. (WCAG 2.4.1)

 • Vi avhjälper bristen under hösten 2020.

Sidorubrikerna (titles) är i sin ordning på en stor del av webbsidorna, men på vissa ställen beskriver sidorubrikerna inte innehållet tillräckligt väl. (WCAG 2.4.2) 

 • Brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

På sidans finskspråkiga sidor är markeringarna av språk korrekta, men på vissa svenskspråkiga och engelskspråkiga sidor är markeringarna felaktiga. Följebreven till datainsamlingarna finns tillgängliga på sidorna som pdf-filer. Filerna på svenska och engelska har markerats som finskspråkiga. Också ifråga om andra filer finns det bristfälliga språkmarkeringar. (WCAG 3.1.1)

 • Vi korrigerar språkmarkeringarna för de centrala innehållen under hösten 2020.

På webbplatsen finns sidor som innehåller delar på olika språk men de är inte markerade på ett sätt som hjälpmedlen förstår. Till exempel länkar som hänvisar till internationella material är ofta på engelska och på de svenskspråkiga sidorna finns vissa uttryck på finska. (WCAG 3.1.2)

 • Brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

Element på webbplatsen vilka utför samma funktion har inte angetts på ett konsekvent sätt. (WCAG 3.2.3)

 • Brister på den nuvarande webbplatsen åtgärdas inte på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

Det finns brister och fel i webbplatsens kod. En del av felen är sådana att de kan försvåra eller hindra användningen av vissa sidor med hjälpmedel. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

 • Vi strävar efter att korrigera bristerna under hösten 2020.

Alla brister på den nuvarande webbplatsen kan inte åtgärdas på grund av att det skulle innebära en oproportionell börda.

Uppgifter om förändringar i status, såsom felmeddelanden på blanketterna och antalet sökresultat, förmedlas inte till användaren av hjälpmedel. (WCAG 1.1.1)

 • Vi strävar efter att korrigera bristerna under hösten 2020.

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i webbtjänsten tilastokeskus.fi som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge respons per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

För tillsynen över tillgängligheten står Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar om inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.           

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
tillgänglighet (at) avi.fi
Telefonnummer (växel ) 0295 016 000