Verksamhet och uppgifter

Statistikcentralens uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information till nytta för kunderna och för den samhälleliga diskussionen. Grunden för verksamheten och förnyelsen är kontinuerlig, effektiv och aktuell statistikproduktion, som baserar sig på starkt kunnande inom statistik- och informationsbranschen, omfattande datamaterial samt förmåga att samla in, administrera och använda materialet på ett etiskt och hållbart sätt. Kontinuerlig granskning och utveckling av denna grund är också nödvändig när vi skapar förutsättningar för effektiv användning av information i samhället.

Statistikcentralens uppgifter

Sammanställa statistik och utredningar som beskriver samhällsförhållandena:

  • Samla in och upprätthålla datamaterial som beskriver samhället
  • Handha informationstjänst och främja utnyttjandet av statistik
  • Utveckla statistikmetoder och göra undersökningar som betjänar utvecklingen av statistik

Handha den allmänna utvecklingen av det nationella statistikväsendet i samarbete med andra statliga myndigheter:

  • Koordinera det nationella statistikväsendet
  • Delta i och koordinera Finlands internationella statistiksamarbete