Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

Av konsumenterna uppskattade rentav 82 procent i april att Finlands ekonomi just nu är sämre än för ett år sedan och bara 4 procent ansåg att den är bättre. I mars var andelarna 42 och 8 procent. Tjugoen procent av konsumenterna bedömde i april att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Ändå ansåg nästan lika många, dvs. 20 procent, att den egna ekonomin är bättre än för ett år sedan. För en månad sedan var dessa andelar 19 och 27 procent.

I april trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 61 procent av konsumenterna bedömde åter att landets ekonomi försämras. I mars var motsvarande andelar 11 och 52 procent.

I april litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och redan 21 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I mars var motsvarande andelar 30 och 14 procent.

Arbetslöshet och inflation

I april litade 10 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar under det följande året och rentav 82 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I mars var motsvarande andelar 16 och 47 procent.

Trettiotre procent av de sysselsatta upplevde i april att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog bara 2 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan redan 41 procent antog att risken ökat. För en månad sedan var dessa tre andelar 43, 8 och 21 procent.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 3,0 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 40 procent i april att det är fördelaktigt att spara. I mars var andelen ännu 61 procent. Sextiotvå procent av konsumenterna hade sparat i april och något färre än tidigare, 74 procent, trodde att de kan spara under det följande året.

I april ansåg bara 28 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var gynnsam. Månaden innan var andelen 59 procent. Fler än vanligt, dvs. 17 procent av konsumenterna, planerade ändå i april att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg bara 20 procent i april att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 9 procent att öka och rentav 46 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. I mars var motsvarande andelar 14 och 36 procent.

I april planerade bara 12 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Planer angående bostaden – utöver låntagning – var fortfarande på en medelnivå. I april planerade 12 procent av konsumenterna att köpa bostad. Av konsumenterna planerade däremot 17 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Metoden för undersökningen om konsumenternas förtroende

Med hjälp av undersökningen om konsumenternas förtroende mäter man de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin, dvs. föreställningar om och förväntningar på den egna ekonomiska utvecklingen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också konsumenternas planer på att göra stora anskaffningar, spara och ta lån. Undersökningen genomförs med en s.k. mixed-mode-datainsamling, dvs. med webblankett och genom telefonintervjuer (CATI). I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

Undersökningens tidigare namn var konsumentbarometern. Konsumentbarometern genomfördes med enbart telefonintervjuer. Den första barometerundersökningen gjordes i november 1987. Ända till 1991 gjordes undersökningen två gånger om året, i maj och november. År 1992 ökade man antalet undersökningsomgångar till fyra: undersökningsmånaderna var februari, maj, augusti och november. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter om konsumenternas uppfattningar varje månad på uppdrag av och med delfinansiering från Europeiska kommissionen .

Urval och datainsamling

Till populationen i undersökningen om konsumenternas förtroende hör 3,9 miljoner personer i åldern 18–74 år i Finland. I undersökningen används roterande paneldesign: alla medverkar två gånger inom ett halvt år. Det slumpmässiga urvalet utgörs varje månad av cirka 2 200 personer av vilka hälften är med första gången och hälften andra gången. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och deltagarna representerar landets befolkning ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål. Undersökningens datainsamlingsperiod är de två eller tre första veckorna i månaden.

I april 2020 erhölls svar från 1 134 personer. Av svaren 74 procent kom från webblanketten. Bortfallet av svar var 47,9 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor i anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Viktning

Alla svarsuppgifter för undersökningen om konsumenternas förtroende upphöjs till populationsnivå med hjälp av viktkoefficienter. Viktningen korrigerar effekterna av bortfallet av svar och förbättrar uppgifternas statistiska exakthet. Viktkoefficienterna bildas med en kalibreringsmetod (Calmar) genom att utnyttja sannolikheten för resp. observation att ingå i urvalet. Siffrorna och serierna som publiceras har inte säsongrensats.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/04/kbar_2020_04_2020-04-27_kat_001_sv.html