Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Översikt

Egen och Finlands ekonomi

I april trodde 21 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugofem procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars 21 och 28 procent och i april i fjol optimistiska 43 och 9 procent.

I april litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 28 och 11 procent och för ett år sedan 26 och 10 procent.

Arbetslöshet och inflation

I april litade 34 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 23 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I mars var andelarna 36 och 23 procent och för ett år sedan mycket optimistiska 54 och 11 procent.

Av de sysselsatta upplevde rentav 36 procent i april att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 14 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 10 procent antog att risken ökat.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,8 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 73 procent i april att det är fördelaktigt att spara. Långtidsmedelvärdet är 59 procent. Av hushållen hade 69 procent sparat i april och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. Långtidsmedelvärdet för de här andelarna var 61 och 75 procent.

I april ansåg 69 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 42 procent i april att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Långtidsmedelvärdet är 45 procent. Av konsumenterna avsåg 21 procent att öka och 31 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. I mars var motsvarande andelar 19 och 34 procent.

I april hade 17 procent av hushållen för avsikt att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Sju procent av hushållen planerade att köpa bostad. Som brukligt under våren planerade fler hushåll än vanligt, dvs. 21 procent, att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Metoden för konsumentbarometern

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning (survey) med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas uppfattningar – uppskattningar och förväntningar – om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling. Dessutom utreder man hushållens planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån. I konsumentbarometern finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

De första barometerintervjuerna gjordes i november 1987. Ända till 1991 gjordes undersökningen två gånger om året, i maj och november. År 1992 ökade man antalet undersökningsomgångar till fyra: undersökningsmånaderna var februari, maj, augusti och november. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in konsumentbarometerns uppgifter varje månad på uppdrag av och med delfinansiering från Europeiska kommissionen .

Urval och datainsamling

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,5 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,7 miljoner hushåll i Finland. Ett urval av 2 350 personer samplas för undersökningen för varje månad. Samma urval används också i datainsamlingen för den finländska reseundersökningen. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och konsumentbarometerns uppgiftslämnare representerar landets befolkning ifråga om ålder, kön, bosättningsområde och modersmål. Intervjuerna görs i huvudsak från Statistikcentralens telefonintervjucentral (CATI), under de två eller tre första veckorna av månaden.

I april 2019 erhölls svar från 1 143 personer; därmed var bortfallet av svar 51,4 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (död, flyttat utomlands e.d.) ingår här också i bortfallet.

Viktning

Alla svarsuppgifter för konsumentbarometern upphöjs till populationsnivå med hjälp av viktkoefficienter. Viktningen korrigerar effekterna av bortfallet av svar och förbättrar uppgifternas statistiska exakthet. Viktkoefficienterna bildas med en kalibreringsmetod (Calmar) genom att utnyttja sannolikheten för resp. observation att ingå i urvalet. Siffrorna och serierna som publiceras har inte säsongrensats.


Källa: Konsumentbarometern 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2019, Översikt . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/04/kbar_2019_04_2019-04-29_kat_001_sv.html