Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/matk/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Tjänster
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.

Uppgiftsinnehåll

Inkvarteringsstatistiken omfattar uppgifter om verksamheten vid registrerade inkvarteringsanläggningar, hotell, motell, resandehem, vandrarhem, semesterbyar och campingområden. Uppgifter om antalet anläggningar, rum och bäddar, kapacitetsutnyttjande, anlända gäster efter bostadsland, övernattningar efter bostadsland och efter ändamålet med resan, medelpriset på hotellrum, medelpriset på övernattningar i olika typer av inkvarteringsanläggningar. Statistiken omfattar inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem.

Uppgifterna i inkvarteringsstatistiken behövs för uppföljning och främjande av turism i det egna landet och från utlandet till Finland samt för planering av investeringar i turism på landsomfattande och lokal nivå. Uppgifterna om kapacitet och turistflöden är i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 samt internationellt jämförbara. Uppgifterna skrivs ut på regionnivå efter landskap och kommun. För att uppgifter på kommunnivå skall kunna skrivas ut behövs minst fyra anläggningar.

Uppgifterna efter anläggning är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Kommunbaserade regionala indelningar, stats-/landsklassificering (turisternas bostadsland), näringsgrensindelningen för hotellverksamheten (TOL 2008).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas månatligen elektroniskt eller in med blanketter eller datalistor från de inkvarteringsanläggningar som omfattas av statistikföringen. De uppgifter som saknas estimeras med imputeringsmetoder. Inkvarteringsregistrets uppgifter, som statistikföringen bygger på, uppdateras årligen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen, årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Inkvarteringsstatistikens månadspublikation utkommer cirka 6 veckor efter utgången av statistikföringsmånaden. Slutliga uppgifter publiceras när årspublikationen utkommer.

Tidsserie

Inkvarteringsstatistik har producerats sedan år 1971. Populationen utvidgades år 1986 till att omfatta campingplatserna. I statistiken gjordes en omfattande revidering åren 1992–1993, varför den tidigare statistiken inte till alla delar är jämförbar med statistiken efter år 1993. Man strävade efter att bevara hotellens jämförbarhet. Inkvarteringsstatistikens datasystem förnyades år 2004. I samband med det införde man en imputeringsmetod för bortfall, vilket innebär att de uppgifter som saknas får ersättningsvärden. Metoden förbättrar den tidsmässiga och regionala jämförbarheten. Jamförbara tidsserier bakåt i tiden har producerats sedan statistisk år 1995.

Nyckelord

hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/matk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 11.06.2013