Tasa-arvobarometri 2017


Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriölle  maksullisena toimeksiantona Tasa-arvobarometri 2017 -tutkimuksen. Se tehdään nyt kuudetta kertaa. Aikaisemmat barometrit ovat vuosilta 1998, 2001, 2004 ja 2008 ja 2012. Barometrien sarja mahdollistaa kiinnostavan ajallisen vertailun sukupuolten tasa-arvon kehityksestä yhteiskunnan eri alueilla.

Tasa-arvobarometrilla tutkitaan, millaisia kokemuksia eri sukupuolta olevilla ja eri-ikäisillä ihmisillä on sukupuolten tasa-arvosta ja sen toteutumisesta Suomessa eri elämänalueilla, kuten työelämässä, opiskelussa ja perhepiirissä.

Keneltä tietoja kerätään

Tutkimukseen on valittu tilastollisin perustein 3 000 iältään 15–74-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä.

Tietojen käsittely

Julkaistavista tuloksista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tasa-arvobarometrin tuloksia hyödynnetään tasa-arvopolitiikan suunnittelussa, sen onnistumisen arvioinnissa ja kehittämistyössä. Tuloksia käyttävät työssään myös eri alojen tutkijat, asiantuntijat ja poliittiset päättäjät. Tuloksista tiedotetaan laajasti tiedotusvälineissä.

Tasa-arvobarometri 2017 julkaistiin raporttina syksyllä 2018: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160920

Aineisto on kansainvälisesti ainutlaatuinen, minkä vuoksi raportti tullaan julkaisemaan myös englanniksi.

Yhteistyötahot

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tasa-arvotiedon keskus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Vastaajamateriaalit

Saatekirje (pdf)

Esite (pdf)