Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2010

Bruttonationalprodukten minskade med 8 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade Finlands bruttonationalprodukt med 8,0 procent i fjol. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var minskningen 7,8 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 171 miljarder euro. Statistikcentralen har också reviderat nationalräkenskaperna för åren 2007 och 2008. Bruttonationalprodukten ökade med 5,3 procent år 2007 och med 0,9 procent år 2008. Tidigare uppskattades tillväxtsiffrorna uppgå till 4,9 och 1,2 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Förädlingsvärdets volym sjönk år 2009 inom nästan alla näringsgrenar. Den största minskningen av produktionen fanns inom fabriksindustrin och handeln, vilkas förädlingsvärde sjönk med en femtedel. Arbetets produktivitet inom hela ekonomin sjönk i fjol med 3,5 procent.

Produktionen sjönk i och med minskningen av alla efterfrågeposter. I synnerhet exporten och investeringarna rasade. Exportvolymen minskade med 20 procent och importvolymen med 18 procent. Investeringsvolymen krympte med nästan 15 procent. I fjol minskade lagren för första gången på tio år. De privata konsumtionsutgifterna sjönk i fjol med 1,9 procent, medan volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,2 procent.

Trots depressionen ökade hushållens disponibla inkomst ytterligare i fjol, reellt med 2,4 procent. Tillväxten uppskattades tidigare vara en procent. Uppgifterna preciserades, eftersom de sociala förmånerna (arbetslöshetsunderstöd) och kapitalinkomsterna var högre än vad som uppskattats tidigare. Hushållens lönesumma minskade med 1,2 procent, men de sociala förmånerna ökade och beskattningen blev lindrigare. Löneinkomsterna sjönk på grund av den ökade arbetslösheten, även om inkomstnivån steg med fyra procent. De sociala förmånerna ökade med 9,1 procent, i synnerhet pensionssumman ökade.

Trots inkomstökningen minskade hushållen på sin konsumtion, vilket medförde att sparkvoten blev positiv. I fjol vände också hushållens finansiella ställning och visade ett överskott på 0,6 miljarder euro.

De icke-finansiella företagens driftsöverskott, dvs. rörelsevinst, minskade nominellt med hela 38 procent från föregående år. Företagen betalade 45 procent mindre i direkta skatter än föregående år och 15 procent mindre i dividender. Företagen skar ned sina fasta investeringar i Finland med 22 procent och minskade också sina lager kännbart. På grund av detta visade de icke-finansiella företagens finansiella ställning ett överskott på 3,6 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades kraftigt i fjol och visade ett underskott på 4,7 miljarder euro efter att ha visat överskott. Den offentliga sektorns s.k. EMU-underskott var 2,5 procent av bruttonationalprodukten, medan den tidigare uppskattades till 2,2 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna 2000–2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-07-15_tie_001_sv.html