Finlands officiella statistik

Sysselsättning bland studerande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen sysselsatta studerande oförändrad
12.3.2020
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var andelen sysselsatta studerande oförändrad år 2018 jämfört med år 2017. Av de studerande som fyllt 18 år arbetade mer än hälften vid sidan av studierna. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Femtiosex procent av universitetsstuderandena och 59 procent av yrkeshögskolestuderandena hade en anställning vid sidan av studierna. Av de studerande inom yrkesutbildning arbetade 52 procent vid sidan av studierna.

Beskrivning: Statistiken beskriver sysselsättningen under studietiden bland studerande som slutfört utbildning på grundskolenivå. Uppgifterna, som beskriver sysselsättningen bland studerande, produceras genom att Statistikcentralens individbaserade studiematerial sammanslås med uppgifterna i sysselsättningsstatistiken. Inga enkäter görs bland de studerande. I statistiken finns ett flertal uppgifter om studerandenas utbildning och förvärvsarbete. Statistikuppgifterna har producerats årligen sedan år 1995. År 2005 ändrades statistikens population på så sätt att bara 18-åriga studerande och äldre inkluderas. Statistiken för åren 1995–2004 innehåller uppgifter om sysselsättning bland studerande som är yngre än 18 år om inte annat nämns. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsmarknaden, studerande, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/index_sv.html