Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under juli–september

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,7 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 2,2 procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2018. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 4,1 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,2 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

 Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, minskade under juli–september med en procent från året innan. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket ökade med fem procent, men skogsbruket minskade med tre procent jämfört med året innan.

Inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) ökade produktionen under juli–september med fyra procent jämfört med året innan. Tillverkningsindustrin ökade klart: metallindustrin ökade med fem procent samt el- och elektronikindustri rentav med 23 procent från året innan, däremot var utvecklingen inom skogsindustrin och den kemiska industrin svagare. Byggverksamheten minskade med en procent från året innan.

Inom servicenäringarna ökade volymen något från föregående kvartal, jämfört med året innan var ökningen något under två procent. Förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade både jämfört med föregående kvartal och året innan, men förädlingsvärdet inom privata tjänster ökade med en procent från föregående kvartal och med två procent från motsvarande kvartal året innan.

När det gäller handeln var volymen tre procent högre under juli–september än året innan. Av övriga tjänster ökade näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet, informations- och kommunikationsverksamhet, fastighetsverksamhet och företagstjänster.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under juli–september med en procent från året innan. Till efterfrågan i samhällsekonomin bidrog ökningen av exporten, privata konsumtionsutgifter och investeringar.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2019 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2019 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade under juli–september med en halv procent jämfört med föregående kvartal och med fem procent jämfört med året innan. Jämfört med tredje kvartalet 2018 ökade exporten av varor med tre procent och exporten av tjänster med 11 procent.

Importvolymen steg med fyra procent från året innan: importen av varor ökade med fyra procent och importen av tjänster med fem procent jämfört med året innan.

Den privata konsumtionen steg med två procent under tredje kvartalet jämfört med året innan. Hushållens konsumtionsutgifter för varaktiga och halvvaraktiga konsumtionsvaror ökade klart. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med en halv procent jämfört med året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med en procent från föregående kvartal och med tre procent från året innan. De privata steg med fyra procent, men de offentliga investeringarna sjönk med tre procent jämfört med juli–september 2018. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med tre procent jämfört med juli–september 2018. Investeringarna i bostadsbyggnader och i övrigt husbyggande var på samma nivå som året innan, anläggningsinvesteringarna ökade med en procent. Under tredje kvartalet gjordes två exceptionellt stora investeringar i produkter som skyddas av immateriell äganderätt, som ökade med 18 procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade med 0,8 procent under juli–september från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin var på samma nivå som året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 6,0 procent, under motsvarande period året innan var det 6,5 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,8 procent från föregående kvartal och med 3,4 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter sjönk med 1,7 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 8,1 procent under tredje kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 4,2 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 26.11.2019. Uppgifterna på årsnivå 1990–2018 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 20.9.2019, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande sista kvartalet 2019 publiceras 28.2.2020, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av decemberuppgifterna Konjunkturindikatorn för produktionen 14.2.2020.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2019, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under juli–september . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2019/03/ntp_2019_03_2019-11-29_kat_001_sv.html