Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under juli–september, men efterfrågan visar tecken på att avta

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,4 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 2,4 procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2017. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 4,5 procent högre än året innan.

Figur 2. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 2. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,9 procent från året innan.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 2,5 procent från året innan.

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under juli–september ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med tre procent från året innan, men minskade med två procent från föregående kvartal. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med fyra procent, men skogsbruket ökade med sex procent jämfört med året innan.

Inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) ökade produktionen under juli–september med fyra procent från året innan och med två procent jämfört med föregående kvartal. Produktionen inom skogsindustrin minskade med tre procent från året innan. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med fyra procent och inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionsvolymen med en procent från året innan. El- och elektronikindustrin ökade med rentav 16 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan. Produktionen inom tillverkningsindustrin var i sin helhet tre procent högre än året innan.

Byggverksamheten visade en ökning på två procent under juli–september från året innan. Inom husbyggandet ser ökningen ännu ut att fortsätta, men utvecklingen inom anläggningsarbeten har varit svagare.

Inom servicenäringarna ökade volymen med en halv procent från föregående kvartal, jämfört med året innan var ökningen två procent. Jämfört med tredje kvartalet 2017 ökade förädlingsvärdet inom offentliga tjänster med en procent och inom privata tjänster med tre procent.

När det gäller handeln var volymen en procent högre under juli–september än året innan. Bilhandeln, som visat en kraftig ökning, ökade ytterligare under tredje kvartalet jämfört med året innan, men minskade jämfört med föregående kvartal. Inom finans- och försäkringsverksamhet minskade förädlingsvärdet något jämfört med juli–september 2017. Övriga servicenäringar ökade från året innan, men inom hotell- och restaurangverksamheten minskade förädlingsvärdet jämfört med föregående kvartal.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med 1,4 procent under juli–september jämfört med tredje kvartalet 2017. Efterfrågeposternas utveckling var svag och ökningen av efterfrågan förklaras exceptionellt av lagerförändringar. I synnerhet ökade lagren inom de industriella näringsgrenarna.

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade under juli–september med två procent jämfört med föregående kvartal och med en procent jämfört med året innan. Jämfört med tredje kvartalet 2017 minskade exporten av varor med tre procent, men exporten av tjänster ökade med något under tre procent.

Importvolymen ökade med två procent från året innan och med en halv procent från föregående kvartal. Importen av varor ökade med en procent och importen av tjänster med fem procent jämfört med året innan.

Den privata konsumtionen minskade med en halv procent under tredje kvartalet från föregående, men ökade med en halv procent från motsvarande kvartal året innan. De offentliga konsumtionsuppgifterna ökade med en procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2017.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med en procent både från föregående kvartal och året innan. De privata investeringarna minskade med två procent, men de offentliga investeringarna ökade med fyra procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med tio procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Investeringarna i bostadsbyggande ökade med tre procent och i övrigt husbyggande med en procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna minskade med något under två procent från året innan. Investeringarna i produkter som skyddas av immateriell äganderätt, och som omfattar programvaror samt forskning och utveckling, ökade med två procent från året innan

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under juli–september med 0,3 procent från föregående kvartal och med 2,7 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 3,5 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 6,5 procent, under motsvarande period året innan var det 7,7 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,8 procent från föregående kvartal och med 4,4 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 0,1 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 8,1 procent under tredje kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 2,4 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 26.11.2018. Uppgifterna på årsnivå 1990–2017 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 12.7.2018, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande sista kvartalet 2018 publiceras 28.2.2019, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av decemberuppgifterna i Konjunkturindikatorn för produktionen 14.2.2019

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2018, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under juli–september, men efterfrågan visar tecken på att avta . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/03/ntp_2018_03_2018-11-30_kat_001_sv.html