Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent år 2016

Volymen av bruttonationalprodukten ökade i fjol med 1,6 procent. Beräknat i löpande priser var bruttonationalprodukten 2,4 procent större än år 2015.

Under oktober–december var bruttonationalprodukten på samma nivå som under föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet år 2015 ökade bruttonationalprodukten med 1,3 procent. Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området med 0,5 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och med 1,8 procent jämfört med året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Samhällsekonomin i Finland fortsatte att öka år 2016. Ökningen av bruttonationalprodukten var störst under första och tredje kvartalet, då bruttonationalprodukten ökade med 0,8 och 0,6 procent från föregående kvartal. Under övriga kvartal var tillväxten nära noll. Sysselsättningsläget blev bättre under året.

År 2016 ökade bruttonationalprodukten i och med ökad konsumtion och fler investeringar. Sett till näringsgren ökade i synnerhet byggverksamhet och företagstjänster kraftigt.

Produktion

Den totala volymen av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin ökade med 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. År 2016 var förädlingsvärdet 1,3 procent högre på årsbasis än året innan.

Räknat i euro ökade förädlingsvärdet inom byggverksamhet, i synnerhet när det gäller byggande av hus och privata tjänster. När det gäller de industriella näringsgrenarna visade utvinning av mineral, skogsindustrin och den kemiska industrin samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering en betydlig tillväxt år 2016 beräknat i löpande priser.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna år 2016 från året innan (procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna år 2016 från året innan (procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 4:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruket samt fiske, ökade under oktober–december med 3,7 procent från föregående kvartal.

Under hela år 2016 ökade primärproduktionen med 0,6 procent. Inom jordbruket minskade produktionen med 3,7 procent sett till volym, medan produktionen ökade med 2,0 procent beräknat i löpande priser. Produktionsvolymen inom skogsbruket ökade med 1,9 procent.

Förädlingsvärdet inom industrin (näringsgrenarna B–E) minskade med 1,0 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,6 procent från året innan.

Sett till hela året ökade produktionen inom industrin med 1,0 procent. Förädlingsvärdet minskade med nästan tio procent inom el- och elektronikindustrin. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade däremot med 2,0 procent. Skogsindustrin ökade med 5,7 procent och den kemiska industrin med 5,0 procent.

Volymen av förädlingsvärdet inom byggverksamhet ökade under oktober–december med 1,2 procent från föregående kvartal.

Under hela år 2016 ökade volymen av byggverksamhet med 6,9 procent. Husbyggandet ökade kraftigt, också anläggningsarbeten ökade betydligt.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade under oktober–december med 0,2 procent.

Servicenäringarna visade en svagare ökning som helhet sett än andra huvudnäringsgrenar år 2016, dvs. 0,9 procent. De privata tjänsterna gick upp med 1,8 procent, men de offentliga tjänsterna gick ned med 1,4 procent. Den mest betydande ökningen visade företagstjänsterna (näringsgrenarna M–N), där tillväxten var 7,6 procent. Också hotell- och restaurangverksamhet samt handeln ökade klart, i synnerhet bilhandeln var livlig. Förädlingsvärdet minskade med 1,9 procent inom offentlig förvaltning och utbildning samt inom hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Import, export, konsumtion och investeringar

År 2016 ökade den totala efterfrågan inom samhällsekonomin med 1,6 procent från året innan. Efterfrågan ökade i synnerhet på grund av ökade investeringar och hushållens ökade konsumtionsutgifter.

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan år 2016 jämfört med året innan (procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan år 2016 jämfört med året innan (procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 7. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Fiqur 7. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 4:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade med 0,6 procent och importvolymen med 1,9 procent under oktober–december från föregående kvartal.

År 2016 ökade exportvolymen med 0,7 procent på årsbasis. Volymen av varuexporten ökade med 0,9 procent, men i och med sjunkande priser minskade exporten av varor i löpande priser med 2,2 procent. Exporten av tjänster var ungefär på samma nivå som året innan. Importvolymen ökade med 2,0 procent. Volymen av varuimporten gick upp med 2,7 procent, men på grund av sjunkande priser var importen av varor i löpande priser på samma nivå som året innan. Exporten av tjänster ökade volymmässigt med 0,6 procent och sett till löpande priser med 0,4 procent.

Volymen av den privata konsumtionen var under fjärde kvartalet ungefär på samma nivå som föregående kvartal, men ökade med 1,8 procent från året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Under hela år 2016 ökade volymen av de privata konsumtionsutgifterna med 2,0 procent. I synnerhet ökade konsumtionen av varaktiga konsumtionsvaror. Den livliga bilhandeln bidrog för sin del till ökningen. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna var år 2016 på samma nivå som året innan.

Volymen av den fasta bruttoinvesteringen ökade under oktober–december med 3,0 procent från föregående kvartal. Byggnadsinvesteringarna samt investeringarna i maskiner och inventarier ökade betydligt.

År 2016 ökade investeringarna med 5,2 procent. Volymen av byggnadsinvesteringar steg med 8,2 procent och volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel med 5,7 procent från år 2015. Investeringarna i produkter som skyddas av immateriell äganderätt, t.ex. forskning och utveckling, har minskat redan fr.o.m. år 2011.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

I antalet sysselsatta skedde inga betydande förändringar under fjärde kvartalet: det fanns 0,1 procent fler sysselsatta än under föregående kvartal. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 1,2 procent från föregående kvartal.

Under hela året 2016 ökade antalet sysselsatta med 0,6 procent och antalet arbetade timmar med 1,0 procent från året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under oktober–december 8,0 procent och för hela året 8,8 procent, medan det året innan under oktober–december var 8,7 procent.

Arbetsproduktiviteten, dvs. volymen av bruttoförädlingsvärdet per arbetstimme, ökade i fjol med 0,2 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg med 1,6 procent och arbetsgivarnas socialskyddsavgifter med 2,5 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 3,9 procent från år 2015. Bruttonationalinkomsten var nominellt 1,6 procent högre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 22.2.2017. Uppgifterna på årsnivå 1990–2015 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 31.1.2017, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

De preliminära uppgifterna för år 2016 som innehåller mer detaljerade uppgifter om den offentliga sektorn och övriga sektorräkenskaper publiceras 16.3.2017. Samtidigt revideras uppgifterna i detta offentliggörande. De reviderade uppgifterna införs också i databastabellerna för kvartalsräkenskaperna, men något egentligt offentliggörande av kvartalsräkenskaperna görs inte.

Nationalräkenskaperna för år 2016 publiceras med ett mer detaljerat datainnehåll 13.7.2017.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det första kvartalet år 2017 publiceras 1.6.2017, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under januari–mars publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 16.5.2017.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 1.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2016, Bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent år 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/04/ntp_2016_04_2017-03-01_kat_001_sv.html