Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2015

Kuluttajien luottamus vahvistui – arviot inflaatiosta laskivat

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 10,6, kun se tammikuussa oli 6,0 ja joulukuussa 4,4. Vuosi sitten helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 8,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 17. helmikuuta 1 276 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Kuluttajien arviot Suomen talouden tulevaisuudesta kohentuivat selvimmin. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta olivat helmikuussa kohtalaiset ja näkemykset omista säästämismahdollisuuksista hyvät. Sen sijaan kuluttajien odotukset työttömyyskehityksestä olivat edelleen synkät.

Kuluttajat pitivät helmikuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle, mutta toisaalta myös kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat helmikuussa omakohtaista työttömyyden uhkaa suunnilleen saman verran kuin tammikuussa tai vuosi sitten helmikuussa.

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 24 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 27 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten 33 ja 25 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 23 ja 12 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 50 prosenttia arvioi helmikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 56 ja 13 prosenttia.

Työllisistä 25 prosenttia arvioi helmikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, ja 11 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 46 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 17 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vielä tammikuussa 1,7 prosenttia ja vuosi sitten helmikuussa 2,6 prosenttia.

Helmikuussa kuluttajat arvioivat hintojen nousseen 0,6 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Arvio nykyhetken inflaatiosta oli tammikuussa 1,8 prosenttia ja vuosi sitten 3,1 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 48 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 4 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Helmikuussa 50 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli tammikuussa 59 prosenttia ja vuosi sitten 57 prosenttia. Helmikuussa kuitenkin vain 10 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 02/2014 01/2015 02/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,3 6,0 10,6 =
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 6,4 6,7 8,1 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 2,9 -2,5 4,5 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,6 1,7 1,0  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,2 27,6 -51,1 -24,6 -24,0 -18,8 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,0 7,6 -18,8 -8,5 -8,9 -8,5 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 7,8 19,2 21,3 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,9 36,8 -19,6 7,5 6,8 0,5 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,8 42,0 -47,1 11,5 14,3 22,9 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,9 52,2 10,9 48,6 44,0 48,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Helmikuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 45,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (464,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/02/kbar_2015_02_2015-02-26_tie_001_fi.html