Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, elokuu

Julkaistu: 28.7.2014

Kuluttajien usko Suomen talouteen koheni hieman heinäkuussa

Kuluttajien yleinen luottamus talouteen pysyi heinäkuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 9,4, kun se kesä- ja toukokuussa oli 8,7. Vuosi sitten heinäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 5,0, ja indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. heinäkuuta 1 217 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä paranivat heinäkuussa kesäkuuhun ja vuoden takaiseen verrattuna. Näkemys työttömyydestä pysyi kuitenkin synkkänä. Sen sijaan kuluttajien kuva maan taloustilanteesta oli vaihteeksi valoisampi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Heinäkuussa kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan puolestaan heikkenivät aavistuksen.

Kuluttajat pitivät heinäkuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle. Heinäkuussa työlliset kuluttajat kokivat edelleen tavanomaista enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 23 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 34 ja 25 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 32 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat sekä kuukautta että vuotta aiemmin 25 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 18 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 45 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 16 ja 48 prosenttia ja vuosi sitten 11 ja 59 prosenttia.

Heinäkuussa 13 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 24 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuukausi sitten inflaatio-odotus oli 2,4 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 41 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 18 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden kuluessa.

Säästäminen ja lainanotto

Heinäkuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 58 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 07/2013 06/2014 07/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 8,7 9,4 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,5 14,1 2,3 6,2 7,5 6,3 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 -5,0 2,8 5,3 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,4 2,7  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,4 27,6 -51,1 -26,5 -18,2 -15,0 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,6 7,6 -18,8 -4,9 -7,3 -6,0 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,4 41,8 -14,2 4,1 7,5 5,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,2 36,8 -19,6 2,7 3,0 4,3 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 11,7 11,6 11,7 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,8 52,2 10,9 45,3 42,6 40,8 =

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Heinäkuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 48,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (474,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/07/kbar_2014_07_2014-07-28_tie_001_fi.html