Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, elokuu

Julkaistu: 27.6.2014

Kuluttajien talousluottamus ennallaan kesäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa sama kuin toukokuussa eli 8,7. Huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 3,7. Vuosi sitten kesäkuussa luottamusindikaattori oli 8,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 17. kesäkuuta 1 336 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta taloudesta paranivat kesäkuussa toukokuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä sekä kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan tai heikkenivät hieman.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle. Kesäkuussa työlliset kuluttajat kokivat edelleen tavanomaista enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 34 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 25 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 29 ja 28 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 22 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 15 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 16 prosenttia odotti kesäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 18 ja 47 prosenttia.

Kesäkuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 24 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vuosi sitten inflaatio-odotus oli 3,0 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 41 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Muun muassa viihde-elektroniikan hankinta ja matkailu houkuttivat kotitalouksia. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Kesäkuussa 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 56 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 06/2013 05/2014 06/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 8,1 8,7 8,7 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,5 14,1 2,3 5,1 4,3 7,5 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 -0,6 3,6 2,8 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,0 2,6 2,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,3 27,6 -51,1 -19,6 -16,5 -18,2 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,5 7,6 -18,8 -4,0 -8,2 -7,3 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,5 41,8 -14,2 -0,8 4,6 7,5 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,2 36,8 -19,6 3,9 6,1 3,0 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 13,9 8,4 11,6 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,8 52,2 10,9 47,4 43,5 42,6 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Kesäkuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 43,1 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (528,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/06/kbar_2014_06_2014-06-27_tie_001_fi.html