Liitetaulukko 1. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä, 2010

Tehtävä Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
G0 Tehtävät yhteensä 99 835 55,5
G0101 Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto 2 785 1,5
G0102 Taloudellinen apu ulkomaille 786 0,4
G0103 Yleiset hallintopalvelut 5 661 3,1
G0104 Perustutkimus 1 067 0,6
G0105 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen 9 0,0
G0106 Muut yleisen julkishallinnon palvelut 31 0,0
G0107 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet 2 679 1,5
G0108 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot 0 0,0
G0201 Sotilaspuolustus 2 484 1,4
G0202 Siviilipuolustus 159 0,1
G0203 Sotilasapu ulkomaille 118 0,1
G0205 Puolustus, muualla luokittelematon 28 0,0
G0301 Poliisitoimi 1 122 0,6
G0302 Palo- ja pelastustoimi 611 0,3
G0303 Tuomioistuimet 514 0,3
G0304 Vankilalaitos 244 0,1
G0305 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen 3 0,0
G0306 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon 272 0,2
G0401 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut 1 326 0,7
G0402 Maa, metsä, kala- ja riistatalous 1 951 1,1
G0403 Polttoaine- ja energiahuolto 48 0,0
G0404 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen 193 0,1
G0405 Liikenne 4 202 2,3
G0406 Viestintä 39 0,0
G0407 Muut toimialat 11 0,0
G0408 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen 857 0,5
G0409 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon 121 0,1
G0501 Jätehuolto 66 0,0
G0503 Ympäristön pilaantumisen torjunta 133 0,1
G0504 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu 70 0,0
G0505 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen 56 0,0
G0506 Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon 181 0,1
G0601 Asuinolojen kehittäminen 241 0,1
G0602 Yhdyskuntakehitys 489 0,3
G0603 Vesihuolto 30 0,0
G0606 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelematon 154 0,1
G0701 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet (Y) 1 245 0,7
G0702 Avohoitopalvelut (Y) 6 173 3,4
G0703 Sairaalapalvelut eli laitoshoito (Y) 6 134 3,4
G0704 Yleiset terveydenhuoltopalvelut (Y) 44 0,0
G0705 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 119 0,1
G0706 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 415 0,2
G0801 Virkistys- ja urheilupalvelut (Y) 849 0,5
G0802 Kulttuuripalvelut (Y) 1 009 0,6
G0803 Radio, televisio- ja julkaisutoiminta 3 0,0
G0804 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen 340 0,2
G0805 Vapaa-ajan, kulttuurin ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen 3 0,0
G0806 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto, muualla luokittelematon 0 0,0
G0901 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (ISCED 0 ja 1) (Y) 2 337 1,3
G0902 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (ISCED 2 ja 3) (Y) 5 283 2,9
G0903 Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste (ISCED 4) (Y) 6 0,0
G0904 Korkea-asteen koulutus (ISCED 5 ja 6) (Y) 3 327 1,9
G0905 Tutkintoon johtamaton koulutus (Y) 414 0,2
G0906 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille (Y) 35 0,0
G0907 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen 11 0,0
G0908 Koulutus, muualla luokittelematon 322 0,2
G1001 Sairaus ja toimintarajoitteisuus (Y) 8 856 4,9
G1002 Vanhuus (Y) 19 975 11,1
G1003 Lesket ja muut edunsaajat (Y) 1 470 0,8
G1004 Perhe ja lapset (Y) 5 000 2,8
G1005 Työttömyys (Y) 4 413 2,5
G1006 Asuminen (Y) 550 0,3
G1007 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y) 1 420 0,8
G1008 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen 29 0,0
G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon 1 312 0,7

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, Jukka Hytönen (09) 1734 3484, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 31.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2010, Liitetaulukko 1. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä, 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2010/jmete_2010_2012-01-31_tau_001_fi.html