Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen uudistus 2019-2020

Kansantalouden tilinpito uudistaa toimialakohtaista ja sektoripohjaista tietokokonaisuutta. Jatkossa ennakollisia kansantalouden tilinpidon vuositietoja julkistetaan neljännesvuositilastojen yhteydessä. Muutoksella varmistetaan kansantalouden tilinpidon eri osa-alueiden tietojen yhtenäisyys. Uudistuksen taustalla ovat käyttäjien toiveet. Lisäksi maksutaseen tilastojen siirto Suomen Pankista Tilastokeskukselle vuonna 2014 loi tarpeen yhtenäistää kansantalouden ja maksutaseen julkaisuajankohtia sekä parantaa tilastojen välistä yhtenevyyttä.

Mikä muuttuu julkaisuajankohdissa?

Kansantalouden tilipidon julkaisuaikataulu muuttuu vuositietojen osalta, kun taas kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten ajankohdat pysyvät ennallaan. Vuositietojen tammikuun ja heinäkuun julkaisuajankohdista luovutaan.

Vuosijulkaisut ajoitetaan eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan mukaisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuihin, jolloin julkaistaan neljännesvuositietoja. Ennakollisia vuositietoja päivitetään joka neljänneksen yhteydessä.

Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen uudistetut julkaisuaikataulut sekä tietojen tarkentuminen

Mikä muuttuu tietosisällössä?

Kansantalouden ennakkotietojen (vuosi T-1) tietosisältö muuttuu, kun vuositietoja julkaistaan joka neljänneksellä: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Maaliskuun julkaisussa tietosisältö vastaa aikaisempaa eli perustuu pääosin neljännesvuosilähteisiin (pl. julkinen sektori, josta saadaan vuosilähdetietoa). Kesäkuussa ennakollisten vuositietojen tietosisältö on suppeampi kuin aiemmin heinäkuussa julkaistussa tiedoissa. Esimerkiksi toimialoittaiset tiedot, investoinnit tai kulutus julkaistaan karkeammalla tasolla kuin aiemmin. Laskennassa käytetään sekä neljännesvuosi- että vuosilähteitä. Vuosilähteitä on käytetty esimerkiksi julkisen sektorin ja yrityssektorin laskennassa, joiden osuus vaikuttaa merkittävästi arvonlisäykseen.

Syyskuun ennakollisessa vuosijulkaisussa tarkentuu muiden muassa ulkomaita koskevat tiedot sekä kotitalouksien kulutus tarkemmalla kulutusluokituksella. Joulukuun ennakollisessa vuosijulkaisussa uutta tietoa saadaan paikallishallinosta. Laajoja ns. tarkkoihin tomialoihin perustuvaa vuositietoa sekä tarkempaa yhdistettyä sektori- ja toimalatietoa saadaan 15 kuukauden viiveellä seuraavan vuoden maaliskuussa, jolloin on hyödynnetty lopullisia vuosilähteitä.

Kansantalouden painopistettä on siirretty neljännesvuositilinpitoon, jossa lähdepohjaa on pyritty parantamaan erityisesti investointien osalta. Neljännesvuositilinpidon arvonlisäyksen laskentamenetelmää on myös uudistettu käyttämällä aiempaa laajemmin Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksiä sekä palvelualojen liikevaihtokuvaajan volyymitietoja. Lisäksi neljännesvuositilinpidon tiedot on jaoteltu julkiseen ja yksityiseen talouteen aiempaa laajemmin.

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin muutoksia

Mikä muuttuu StatFin-taulukoissa?

Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoissa on yhdenmukaistettu luokituksia helpottamaan eri taulukoiden tietojen yhdistelyä. Lisäksi taulukoiden nimiä on muutettu vastaamaan paremmin taulukoiden sisältöä.

Tilastokeskuksen verkkopalveluun on luotu käyttäjille Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoiden rakennemuutokset -sivu, josta voi testata uudistettujen taulukoiden sisältöä ja niiden sopivuutta omiin poimintoihin. Sivulle viedään taulukoita porrastetusti vuosien 2019-2020 aikana. Sivulta voi myös tarkastaa, mitkä vanhoista taulukoista ovat yhdistetty. Muutos on merkittävin kansantalouden tilinpidon vuositaulukoissa, joita on entisen parinkymmenen taulukon sijaan kymmenen.

Lisätietoja:

Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi

Mirjami Rajala 029 551 2540, kansantalous@stat.fi