Palvelualojen toimialakatsaus I/2011

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne näyttää edelleen parantuneen vuoden 2011 ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä näkyy palvelutuotannon lisääntymisenä, työllisyyden kohentumisena sekä yleisen luottamuksen voimistumisena alan yrityksissä. Suhdannetilanne on kohentunut valtaosalla palvelualan yrityksistä. Etenkin pienten palveluyritysten kasvunäkymät ovat parantuneet kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Liikevaihto kasvoi palvelualojen yrityksissä lähes 9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Viime vuonna alan liikevaihdon kasvu ylsi 5 prosenttiin ja etenkin loppuvuodesta liikevaihdon kasvu voimistui merkittävästi. Palvelualat kääntyivät viime vuonna kasvuun pitkälti alan suurimman ryhmän - kuljetuksen ja varastoinnin - vetämänä. Kasvunäkymien kohentumisen taustalla on nyt myös muiden palvelualojen yritysten kehityksen parantuminen. Etenkin hallinto- ja tukipalveluissa toimivien yritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi alkuvuodesta.

Työllisyydessä positiivinen vire jatkui edelleen kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu oli hieman edellisvuoden viimeistä neljännestä rivakampaa. Työllisten määrä palvelualoilla kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuoliskolla. Palkansaajien ansiokehitys pysyi edeltävän neljänneksen tasolla, mutta oli edelleen selvästi pitkän ajan keskiarvoa alempi. Samaan aikaan kuluttajahintojen nousuvauhti on selvästi ylittänyt palvelualojen palkansaajien ansiokehityksen.

Palvelualojen palkkasumman kasvu kiihtyi edelleen vuoden 2011 alussa, yltäen jo 7 prosenttiin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kasvuvauhti on nopeutunut selvästi viime vuoden lopulta. Kehitys palvelualoilla on ollut huomattavasti koko talouden palkkasummaa voimakkaampaa. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa palkkasumma on kohentunut palvelualoja nopeammin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen näyttää heikentyneen. Toukokuussa luottamusta kuvaava saldoluku oli selvästi edeltäneitä kuukausia maltillisempi. Luottamus talouteen oli kuitenkin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja hieman pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Kuluttajien odotukset etenkin Suomen taloudesta ja työllisyyden näkymistä heikkenivät. Luottamus sen sijaan omaan talouteen ja työllistymiseen pysyi vahvana. Hintojen odotettiin nousevan nopeasti ja säästämistä pidettiin kannattavana vaihtoehtona.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualoilla toimivien yritysten luottamus on pysynyt vahvana. Luottamusta kuvaava saldoluku oli toukokuussa selvästi pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla. Yleisesti suhdannetilanne on parantunut alkuvuoden aikana. Myynti on kehittynyt kevään aikana myönteisesti ja odotukset kehityksestä lähikuukausina ovat myös positiiviset.

Elinkeinoelämän keskusliitto teetti Pk-yrityksille huhtikuussa toimintaympäristökyselyn. Sen perusteella valtaosa yritysjohtajista piti myönteisenä kuntapalvelujen avaamiseen yksityisille palveluntuottajille. Palvelualojen yrityksistä neljä viidestä koki kuntapalvelujen avaamisen myönteisenä. Selvityksen mukaan rahoituksen kysyntä palvelualojen yrityksillä näyttää elpyneen ja rahoitusongelmat tasaantuneen. Vain reilulla 10 % näytti olevan jonkinlaisia rahoitus- tai maksuvaikeuksia. Kyselyn mukaan julkista tukea saaneita yrityksiä oli vajaa kolmannes kaikista palvelualan yrityksistä. Tuen saajista suhteellisesti eniten oli voimakasta kasvua tavoittelevia yrityksiä. Tehtyjen työtuntien määrä oli suurimmalla osalla Pk-yrityksistä kehittynyt suotuisasti. Työtunnit olivat lisääntyneet tai pysyneet ennallaan vajaalla 90 prosentilla yrityksistä.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät EU-maissa pysyivät vakaina. Luottamusta kuvaava saldoluku voimistui hieman edellisestä neljänneksestä, ollen korkeimmillaan sitten toissa vuonna koetun taantuman. Suomessa palvelualojen luottamus vahvistui edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja on jo selvästi taantumaa edeltänyttä ajanjaksoa korkeammalla. Kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Työllisyystilanne on edelleen parantunut ja palvelualan työntekijöiden työllistymismahdollisuudet tulevina kuukausina ovat valoisat. Tuottajahintojen odotetaan yhä nousevan lähi kuukausien aikana.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Palvelualat vahvassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihdon kehitys on jatkanut vahvana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Palveluiden suurimman toimialaryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin, lisäksi kasvu näyttää tarttuneen myös muille palvelualoille. Voimakkaimpaan kasvuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylsi hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Kovaa kasvu oli myös ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan aloilla. Maltillisinta liikevaihdon kehitys oli muussa palvelutoiminnassa sekä informaation ja viestinnän toimialalla.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla I/2011 ja I/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä reilut 11 prosenttia. Toimialan sisällä kehitys oli voimakkainta varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa. Niin ikään maa- ja rautatieliikenteessä sekä vesiliikenteessä liikevaihdon kasvu oli vahvaa. Tutkittaessa tarkemmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kehitystä voidaan havaita, että kasvaneiden yritysten osuus kaikista toimialan yrityksistä on noussut selvästi yli 60 prosenttiin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakkaasti kasvaneiden (yli 15 %) yritysten osuus kaikista alan yrityksistä on puolestaan noussut yli 40 % vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Kokoluokittain tarkasteltuna suurten, vähintään 50 henkeä työllistävien, yritysten vaikutus alan kasvuun oli merkittävin. Myös pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus alan kehityksessä on viime vuodesta lähtien ollut positiivinen.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen kasvu kiihtyi vuoden 2011 alussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hinnat kohosivat miltei 4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edeltävään neljännekseen nähden hinnat nousivat reilut 2 prosenttia. Voimakkainta hintojen nousu oli vesiliikenteessä, varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan hintojen nousun ollessa selvästi maltillisempaa. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat toukokuussa lähes 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kokonaiskustannusten nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen kohoaminen. Kuorma-autoilla kotimaan liikenteessä kuljetetun tavaran määrä laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lasku johtui maa-aineskuljetusten vähenemisestä, sillä muiden tavarakuljetusten määrä kasvoi selvästi vuoden takaisesta.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, kehitys jatkui tasaisena kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa. Alan liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta lähes 5 prosenttia. Myönteisintä alan sisällä kehitys oli ohjelmistopalveluissa, jossa liikevaihto kohosi reilut 8 prosenttia. Myös mm. tietopalvelutoiminnassa, radio- ja televisiotoiminnassa sekä televiestinnässä liikevaihto oli kasvussa. Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä kustannustoiminnan kehitys heikentyi edellisestä vuosineljänneksestä.

Informaation ja viestinnän yrityksistä yhä suurempi joukko on päässyt mukaan toimialan kasvuun kuluvana vuonna. Voimakkaasti kasvaneilla (yli 15 %) yrityksillä oli suurin vaikutus toimialan kehitykseen vuoden alussa. Niin ikään keskeisimmin alan kasvuun vaikuttivat pienet, alle 10 henkilöä työllistät, yritykset. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku jatkui edelleen tammi-maaliskuussa. Voimakkaimmin hinnat laskivat televiestinnässä, lähes 6 prosenttia. Laskua hillitsi ohjelmistopalveluiden kallistuminen vastaavaan aikaan.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon kasvu voimistui entisestään alkuvuonna. Kovaan kasvuvauhtiin viime vuoden lopulla pyrähtäneen toimialan liikevaihto kohosi lähes 12 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Etenkin erikoistuneissa liike-elämän palveluissa kasvu oli vahvaa. Tässä toimialaluokassa on mm. taideteollista muotoilua ja suunnittelua, valokuvaustoimintaa sekä käännöspalveluita. Myös lakiasiain- ja laskentatoimessa sekä arkkitehti- ja insinööripalveluissa liikevaihto kehittyi suotuisasti. Heikoimmin kehittyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimiala, jonka kasvu jäi pariin prosenttiin.

Yli puolet ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakkaasti kasvaneiden yritysten vaikutus toimialan kehitykseen oli merkittävin. Kokoluokittain tarkasteltuna valtaosa toimialan kasvusta syntyi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, vaikka suurtenkin yritysten kehitys oli tuoreimmalla vuosineljänneksellä positiivinen. Alan tuottajahinnat nousivat hieman vuoden alussa. Voimakkaimmin hinnat kohosivat lakiasian- ja laskentatoimen palveluissa. Mainostoiminnan sekä arkkitehti- ja insinööripalveluiden hinnat nousivat myös vuoden vaihteen jälkeen.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaisesta alan liikevaihto kohosi lähes 14 prosenttia, ollen palvelualoista nopeimmin kasvava pääluokka. Alatoimialoista voimakkainta liikevaihdon kehitys oli työllistämistoiminnassa, mutta myös vuokraus- ja leasing -toiminnassa, matkatoimistossa sekä liike-elämän palveluissa kehitys oli hyvää. Hallinto- ja tukipalveluiden yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla. Etenkin pienten yritysten vaikutus toimialan kehitykseen näkyi positiivisena vuoden vaihteen jälkeen. Alan tuottajahintojen nousu jyrkkeni selvästi vuoden alusta. Hinnat nousivat niin turvallisuusalalla, kiinteistönhoidossa kuin vuokraus- ja leasingtoiminnassa. Työllistämistoiminnan hintojen nousu tasaantui.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Sivun alkuun

Palkkasumman kasvu kiihtyi alkuvuodesta

Palvelualoilla maksetun palkkasumman kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Tammi-maaliskuussa nousua vuoden takaisesta oli jo 7 prosenttia, kun vielä viime vuonna palkkasumman kasvu oli vain parin prosentin luokkaa. Voimakkaimmin kasvoi hallinto- ja tukipalvelut, lähes 13 prosenttia. Hitainta kehitys oli muussa palvelutoiminnassa, johon kuuluvia aloja ovat mm. järjestötoiminta, tietokoneiden korjaus ja huolto sekä pesula ja kampaamopalvelut. Työllisyyskehitys palvelualoilla oli positiivista. Myönteisintä kehitys oli taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla, kun taas kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla työpaikat vähenivät eniten. Palkansaajien ansiot kohosivat parin prosentin luokkaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viimeisten viiden vuoden aikana palvelualoilla on totuttu keskimäärin 4 prosentin ansiotason nousuun.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla palkkasumman kasvu ylsi reiluun 6 prosenttiin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Nopeimmin kasvoi varastoinnin ja liikennettä palveleva toiminnan palkkasumma, yli 8 prosenttia. Vesiliikenteen yritysten maksama palkkasumma kohosi 3 prosentin luokkaa. Työllisten määrän lasku kuljetuksen ja varastoinnin alalla voimistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä reiluun 4 prosenttiin. Samaan aikaan alalla työskentelevien ansiot olivat hienoisessa kasvussa.

Informaation ja viestinnän palkkasumman kasvu voimistui 5 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten palkkasumman kasvuun vaikutti ohjelmistoalan kehitys, jossa yritysten maksama palkkasumma kohosi 7 prosenttia vuoden takaisesta. Televiestinnän sekä radio- ja televisiotoiminnan maksamat palkat kehittyivät informaation ja viestinnän toimialoista heikoimmin. Sekä työllisten määrä että palkansaajien ansiot olivat noin 3 prosentin kasvussa informaation ja viestinnän yrityksissä.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumman kasvu nopeutui tammi-maaliskuun aikana 7 prosenttiin. Edeltäneellä neljänneksellä alalla maksetut palkat lisääntyivät 4 prosentin luokkaa. Varsinkin muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut olivat voimakkaassa kasvussa. Heikoiten kehittyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen palkkasumma. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työllisyystilanne koheni vuodessa 3 prosentin luokkaa, palkansaajien ansioiden ollessa noin 2 prosentin kasvussa.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumman kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden alussa. Alalla maksettujen bruttopalkkojen arvo kohosi lähes 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Jyrkimmin kohosi työnvälitystoiminta, kun taas vähäisintä palkkasumman lisäys oli turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluiden toimialalla. Työllisten määrä kääntyi hallinto- ja tukipalveluissa lievään laskuun vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Palkansaajien ansiot olivat puolestaan vajaan 3 prosentin nousussa.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2011 toista neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.9.2011.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi, Palkansaajien ansiotasoindeksi, Kuluttajabarometri
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus


Päivitetty 23.6.2011