Nyheter 26.8.2021

Databokslutet 2020: En tillförlitlig behandling av uppgifter är grunden för statistikproduktionen

Statistikcentralens dataskyddsprinciper säkerställer att uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare i statistikproduktionen är konfidentiella. Tillförlitlig och transparent behandling av personuppgifter ligger till grund för statistikproduktionen, något som redan principerna i riktlinjerna för europeisk statistik förpliktar statistikproducenterna till. Med hjälp av databoksluten rapporterar vi årligen om sätten för behandlingen av uppgifterna och utvecklingen av dem.  

Lagen om informationshantering, som trädde i kraft 2020, lägger grunden för enhetliga förfaringssätt med vilka den offentliga förvaltningen behandlar uppgifterna som den förfogar över under hela deras livscykel. Informationshanteringen och dataskyddet främjades genom gemensamma projekt, bl.a. beslut om förvaringstider.

”Vår verksamhet präglas av öppenhet. Vi offentliggör metoderna för statistikföringen samt beskriver materialet och analysmetoderna i statistikproduktionen i samband med statistiken som vi publicerar. Detta skapar en grund för förtroendet för statistiken och Statistikcentralen”, säger Statistikcentralens generaldirektör Markus Sovala.  

År 2020 förändrade coronapandemin arbetet i hög grad, då man i mars i huvudsak övergick till distansarbete. De kommunikationsmedel och verksamhetssätt som används stödde på ett utmärkt sätt dataskyddet och datasäkerheten också i distansarbetet.

Hösten 2020 tog Statistikcentralen i bruk ett nytt ärendehanteringssystem, VirastoVahva, som bättre än tidigare beaktar dataskyddskraven i ärendehanteringen. Under året färdigställdes också ett förslag om förvaringstiderna för och förstöringen av statistikproduktionens datamaterial. Genomförandet av programmet inleds 2021.

Det databokslut som nu utkommer är det fjärde i ordningen.

Statistikcentralens databokslut 2020 (pdf)

Förfrågningar: utvecklingschef Johanna Rantanen tfn 029 551 2730, förnamn.efternamn@stat.fi