Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sextiotvå procent av företagens förädlingsvärde till personalkostnader år 2018
19.12.2019
Företagens (TOL B - S, exkl. K) sammanlagda förädlingsvärde var 112,2 miljarder euro. Förädlingsvärdet ökade med 2,8 miljarder euro från året innan. Totalt 69,3 miljarder euro betalades i löner och andra personalkostnader. På så sätt var förädlingsvärdets och personalkostnadernas förhållande, dvs. realproduktiviteten, 1,6 år 2018. Företagens förädlingsvärde per person var 80 000 euro. I personalkostnader betalades 49 000 euro per person. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik.

Nästa offentliggörande:
24.9.2020

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag
19.12.2019
Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html