Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2019

Bruttonationalprodukten ökade med 2,3 procent år 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,3 procent år 2018. Ökningen reviderades något jämfört med uppgifterna som publicerades i slutet av februari (var 2,2 procent). År 2018 var det tredje året i följd då bruttonationalprodukten ökade klart. I och med denna ökning översteg bruttonationalproduktens volym nivån under toppåret 2008, dvs. året före finanskrisen.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Efterfrågan och utbud inom samhällsekonomin

När det gäller efterfrågeposterna ökade investeringarna med 6,1 procent sett i löpande priser och exporten med 5,5 procent år 2018. Den största efterfrågeposten, dvs. privata konsumtionsutgifter, ökade med 2,7 procent till 124,8 miljarder euro. Lagervärdet ökade kraftigt år 2018, men lageruppgifterna är ännu preliminära. Investeringarna ökade med 3,2 procent och exporten med 1,5 procent i fasta priser. Exportpriserna steg med 4 procent.

Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, dvs. 234 miljarder euro, var 4,3 procent högre än år 2017 beräknat i löpande priser. Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 2,3 procent. Det totala utbudet inom ekonomin utgörs förutom av den inhemska produktionen också av importen, varvid ökningen av importen minskar behovet av ökad inhemsk produktion. Värdet av importen ökade med 7,9 procent år 2018. Importvolymen steg med 4,2 procent och priserna på importprodukter med 3,5 procent. Värdet av nettoexporten av varor och tjänster visade ett underskott på 1,3 miljarder euro. Eftersom exportpriserna steg snabbare än importpriserna var bytesförhållandet som gäller bruttonationalinkomsten positivt.

Den offentliga sektorns underskott minskade ytterligare

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåningen, visade ett underskott på 1,3 miljarder euro. Året innan var underskottet 1,8 miljarder euro. Underskottet var 0,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Statistikcentralen publicerar 18.4.2019 de uppgifter om underskott och skuld som levereras till EU-kommissionen.

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Statsförvaltningens underskott var 2,7 miljarder euro, året innan var det 4,1 miljarder euro. Framför allt bidrog ökade skatteinkomster till att underskottet minskade. Lokalförvaltningens (kommunernas och samkommunernas o.d.) underskott steg till 1,8 miljarder euro enligt preliminära uppgifter.

Arbetspensionsanstalternas överskott ökade från 2,0 miljarder till 2,5 miljarder euro, även om pensionerna som arbetspensionsanstalterna betalar fortsatte att öka. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,7 miljarder euro.

Den offentliga ekonomins andel av bruttoförädlingsvärdet var 18,3 procent år 2018, dvs. 0,3 procentenheter större än året innan.

Hushållens sparkvot vände och blev positiv

Hushållens justerade realinkomst ökade med 4,0 procent. I den ingår också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Hushållens löner och arvoden ökade nominellt med 4,6 procent. Hushållens konsumtionsutgifter visade en ökning på 3 procent och hushållens sparande vände och var 0,7 miljarder euro positiv (-1,1 miljarder år 2017). Sparkvoten var 0,6 procent.

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019

Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter och tidigarelägger dem från juli till juni. Sommarens uppgifter publiceras 20.6.2019. Samtidigt producerar vi uppgifter om föregående år med reviderat datainnehåll.


Källa: Nationalräkenskaper 2018, preliminära uppgifter

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2019-03-15_tie_001_sv.html