Pääomatulot kasvoivat edelleen ansiotuloja enemmän

Yksityiset henkilöt saivat veronalaisia tuloja 93,7 miljardia euroa vuonna 2004, 5,6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Ansiotulot kasvoivat 4,6 ja pääomatulot huomattavasti enemmän, 17,1 prosenttia. Pääomatuloja kasvattivat erityisesti osinkotulot ja luovutusvoitot: osingot kasvoivat 21,5 ja luovutusvoitot 39,4 prosenttia. Ansiotulojen osuus tuloista oli 85,4 miljardia ja pääomatulojen 8,4 miljardia euroa. Kaikkiaan tulonsaajia oli 4 433 600 henkeä, joista ansiotuloja sai 4 243 500 ja pääomatuloja 1 914 150 henkeä.

Palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista oli suurin, niitä tulonsaajat saivat 58,4 miljardia euroa, 4,4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Eläketuloja he saivat 16,8 miljardia, ne kasvoivat edellisvuodesta 3,8 prosenttia. Muista ansiotuloista työttömyyspäivärahat ja muut työttömyysturvaetuudet kasvoivat 5,6 prosenttia 2,8 miljardiin euroon, sairausvakuutuksen päivärahat 5,8 prosenttia 920 miljoonaan euroon ja opintorahat 0,4 prosenttia 561 miljoonaan euroon. Lapsen kotihoidon tuki sen sijaan pieneni 1,4 prosenttia, sitä tulonsaajat saivat 330 miljoonaa euroa. Optiovoittoja työsuhdeoptioista sai 11 960 henkeä yhteensä 265 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat edellisvuodesta peräti 60 prosenttia.

Pääomatuloista osinkoja oli 4,1 miljardia ja luovutusvoittoja 2,5 miljardia euroa. Vuokratuloja tulonsaajat saivat 973 miljoonaa euroa, 3,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Metsätalouden pääomatulot laskivat 16,3 prosenttia 255 miljoonaan euroon.

Yrittäjätuloja tulonsaajat saivat maataloudesta 1,0 miljardia, elinkeinotoiminnasta 2,2 miljardia ja yhtymistä 1,2 miljardia euroa. Elinkeinotoiminnan tulot kasvoivat lähes viisi ja tulot yhtymistä runsaan prosentin. Maatalouden tulot olivat samalla tasolla kuin edellisvuonnakin.

Veronalaisia varoja suomalaisilla oli 119 miljardia ja velkaa 61 miljardia euroa vuonna 2004. Varat kasvoivat edellisvuodesta viisi ja velat runsaat 13 prosenttia. Veronalaiset varat arvostetaan verotusarvon mukaisina, eli selvästi markkinahintaa alhaisemmiksi.

Veronalaiset tulot ovat kasvaneet vuodesta 1994 vuoteen 2004 nimellisesti 64 prosenttia. Tulonsaajia oli 274 000 henkeä enemmän vuonna 2004 kuin vuosikymmen aiemmin. Tulonsaajaa kohti tulot kasvoivat nimellisesti 54 prosenttia.

Viisi prosenttia tulonsaajista ansaitsi yli 50 000 euroa

Tilastossa ovat mukana kaikki verovelvolliset, jotka ovat saaneet vähänkin veronalaisia tuloja vuoden aikana, siis esimerkiksi tilapäis- tai osa-aikatyötä tehneet koululaiset ja opiskelijat, työttömyyspäivärahalla, äitiys- tai vanhempainrahalla tai kotihoidon tuella pääasiassa eläneet tai vaikkapa pienituloiset eläkeläiset, jotka eivät vielä ole päässeet nauttimaan työeläkejärjestelmän vaikutuksista. Lisäksi aineistosta puuttuvat mm. verottomat tulonsiirrot, kuten asumistuet, lapsilisät ja toimeentulotuki sekä lähdeveronalaiset korkotulot. Siksi tulonsaajista suurella osalla tulot jäävät hyvin pieniksi. Vuonna 2004 oli 2,4 miljoonaa tulonsaajaa, joiden tulot jäivät alle 20 000 euron. Näin pienituloisia oli noin puolet miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista. Vajaa neljännes heistä oli alle 25 -vuotiaita ja 29 prosenttia eläkeikäisiä. 20 000 - 50 000 euroa ansaitsi 1 590 000 tulonsaajaa, miehistä 48 ja naisista 33 prosenttia. Yli 50 000 euron veronalaiset vuositulot oli noin 228 000 tulonsaajalla, noin viidellä prosentilla kaikista. Miehiä heistä oli 175 200 ja naisia 52 680. Tämä viisi prosenttia tulonsaajista sai 22 prosenttia veronalaista tuloista. Pääomatulojen ansiotuloja epätasaisempaa jakautumista kuvaa se, että ansiotuloista he saivat 18 prosenttia, mutta pääomatuloista lähes 70 prosenttia. Kaikista veroista he maksoivat 28 prosenttia.

Kuvio 1. Ansio- ja pääomatulojen jakautuminen tulotasoittain 2004

Verot kasvoivat 3,3 prosenttia

Välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja tulonsaajat maksoivat kaikkiaan 21,7 miljardia euroa, 3,3 prosenttia edellisvuotista enemmän. Valtionverojen osuus niistä oli 7,8 miljardia, kunnallisveron 12,1 miljardia, kirkollisveron 735 miljoonaa ja sairausvakuutusmaksun 994 miljoonaa euroa. Valtionveroista ansiotuloveron osuus oli 6,6 miljardia, pääomatuloveron 1,1 miljardia ja varallisuusveron 124 miljoonaa euroa.

Valtionveroista ansiotulovero kasvoi 2,4 prosenttia, pääomatulovero runsaat neljätoista. Varallisuusvero kasvoi yhdeksän prosenttia, sitä maksoi 41 850 henkeä keskimäärin 2 980 euroa. Kaikkiaan valtionverot kasvoivat neljä prosenttia. Kunnallisverot kasvoivat kolme ja kirkollisverot vajaat kaksi prosenttia. Sairausvakuutusmaksua tulonsaajat maksoivat kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Välittömien verojen osuus tulonsaajien veronalaisista tuloista oli 23,1 prosenttia. Edellisvuonna heiltä kului veroihin ja veronluonteisiin maksuihin hieman enemmän, 23,7 prosenttia. Näiden verojen ja maksujen lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja 2,6 miljardia euroa. Vakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät keskimäärin 26 prosenttia tuloista.

Kuvio 2. Verojen osuus veronalaista tuloista tuloluokittain 2004

 

Pääomatulojen osuus tuloista suurin eniten ansaitsevilla

Suhteellisesti eniten veroja ja maksuja maksoivat 60 000 - 80 000 euroa vuodessa ansainneet, joiden veroaste oli 31,7 prosenttia. Yli 80 000 euroa ansainneet maksoivat veroja vähemmän, 26,8 prosenttia tuloistaan. Tämä johtuu siitä, että hyvätuloisimmat saivat 44 prosenttia veronalaisista tuloistaan pääomatuloina, joiden verotus on kevyempää kuin suurehkojen ansiotulojen. Vähintään 80 000 euron vuositulot oli 65 200 henkilöllä vuonna 2004 eli puolellatoista prosentilla tulonsaajista.

Kuvio 3. Pääomatulojen osuus veronalaisista tuloista tuloluokittain 2004 ja 2003

Tulo- ja varallisuustilaston julkaisussa on lisäksi laajat taulukot ja aluetietoa veronalaisista tuloista.


Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2004, Pääomatulot kasvoivat edelleen ansiotuloja enemmän . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2004/tvt_2004_2006-05-17_kat_001.html