Publicerad: 15.6.2017

Lantbruksföretagarnas olycksfallsrisk har minskat under de senaste tio åren

Risken för arbetsolycksfall har sjunkit bland lantbruksföretagare med 6 procent under åren 2006–2015. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2006–2010 råkade lantbruksföretagare ut för totalt 22 174 olycksfall på arbetsplatsen, dvs. i genomsnitt 5 229 olycksfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Under åren 2011–2015 inträffade totalt 17 575 olycksfall på arbetsplatsen, vilket är i genomsnitt 4 895 per 100 000 lantbruksföretagare per år. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om olycksfall som lantbruksföretagare råkat ut för i arbetet år 2015.

Lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2015

Arbetsolyckor Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga per 100 000 personer
Dödsfall på
arbetsplatsen
Lantbruksföretagare 4 309 3 141 4 754 5

År 2015 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 4 309 arbetsolycksfall, av vilka 3 141 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet var lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor nästan oförändrat jämfört med året innan (–2,1 %). År 2014 råkade lantbruksföretagare ut för 4 854 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare.

Uppgifterna om olycksfall i arbetet bland löntagare saknas för år 2015, eftersom bearbetningen av materialet inte är slutförd. Siffrorna för löntagarna för år 2015 publiceras i samband med årspublikationen i november 2017.


Källa: Olycksfall i arbetet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (150,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2015/ttap_2015_2017-06-15_tie_001_sv.html