Publicerad: 20.5.2010

Risken för dödsfall i arbetet nästan en femtedel lägre bland lantbruksföretagarna än för tio år sedan

Risken för dödsfall på arbetsplatsen har sjunkit bland lantbruksföretagare med nästan en femtedel under åren 1999–2008. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 1999–2003 inträffade totalt 52 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 9,9 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Under åren 2004–2008 dog 37 lantbruksföretagare i olycksfall i arbetet, vilket i genomsnitt är 8,3 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare per år. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om arbetsolycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare år 2008. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetsolyckor som drabbat andra företagare och löntagarnas olyckor under arbetsresan.

Löntagarnas och lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall och dödsfall i arbetet år 2008

  Arbetsolyckor Med minst
4 dagars
arbetsoförmåga
Arbetsolyckor med
minst 4 dagars
arbetsoförmåga 100 000 personer
Dödsfall på
arbetsplatsen
Löntagare 119 328 53 960 2 428 30
Lantbruksföretagare 5 246 4 453 5 220 7

Löntagarna råkade år 2008 ut för totalt 119 328 arbetsolycksfall som försäkringsbolagen betalade ut ersättning för. Av dem ledde 53 960 till minst fyra dagars arbetsoförmåga. Antalet arbetsolycksfall bland löntagarna låg på samma nivå som året innan. När det gäller lindriga olyckor med under 4 frånvarodagar ökade antalet olyckor något. Ökningen var 2,5 procent från år 2007.

Antalet arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga minskade något jämfört med året innan (-2,7 %). Också mätt med incidenstalet sjönk risken för arbetsolycksfall från år 2007 (-4,0 %). År 2008 inträffade 2 428 arbetsolyckfall med minst fyra dagars arbetsfrånvaro per 100 000 löntagare, när motsvarande förhållande år 2007 var 2 530.

Liksom under tidigare år har lantbruksföretagarna fortfarande ett klart mer riskfyllt arbete än löntagarna i genomsnitt, då arbetsolycksfallskvoten för dem är mer än dubbelt så stor som för löntagarna. År 2008 betalade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ut ersättningar till lantbruksföretagare för totalt 5 246 arbetsolycksfall, av vilka 4 453 ledde till arbetsfrånvaro på minst fyra dagar.

Mätt med incidenstalet minskade lantbruksföretagarnas utsatthet för arbetsolyckor från året innan (4,5 %). År 2008 drabbades lantbruksföretagarna av 5 220 arbetsolycksfall med minst 4 dagars arbetsoförmåga per 100 000 försäkrade lantbruksföretagare. Motsvarade förhållande år 2007 var 5 465.

År 2008 miste totalt 60 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 30 olycksfall på arbetsplatsen som drabbade löntagare, sju gällde lantbruksföretagare och fyra övriga företagare. Dessutom inträffade under resan till och från arbetet totalt 19 olycksfall som ledde till döden, av vilka 18 drabbade löntagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade klart från föregående år, eftersom totalt 76 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2007.


Källa: Arbetsolycksfall 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2008/ttap_2008_2010-05-20_tie_001_sv.html