Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 22.12.2021.)

1.1.- 31.3.2021 1.1.- 30.6.2021
VASTAAVAA . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 153 028 215 796
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat .. 1) 2) ..
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 4 907 12 473
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 19 812 17 664
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 819 1 334
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 36 965 34 360
Aineelliset hyödykkeet 5 674 5 905
Aineettomat hyödykkeet 14 987 14 611
Verosaamiset 4 199 4 524
Muut varat 115 364 116 102
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. ..
VARAT YHTEENSÄ 357 898 423 582
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 1 513 1 197
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Varaukset 1 787 1 720
Verovelat 5 599 10 181
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. ..
Muut velat 108 064 105 933
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. ..
VELAT YHTEENSÄ 118 499 119 203
Pääoma 21 894 22 496
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 4 956 4 956
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. 1 211
Muu pääoma 6 321 7 821
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 6 687 -6 312
Kertyneet voittovarat 88 692 93 532
Uudelleenarvostusrahastot .. 11 162
Muut rahastot 78 025 84 650
(-) Omat osakkeet .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 32 036 86 428
(-) Väliosingot .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] 113 ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 239 399 304 379
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 357 897 423 582
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa (Liitetaulukkoa on korjattu 22.12.2021.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2021/02/spy_2021_02_2021-10-21_tau_002_fi.html