Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015 1.1.- 31.12.2015
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 117 236 116 923 161 873 178 022
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 325 5 846 9 944 8 481
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 275 469 234 14 145
Myytävissä olevat rahoitusvarat 22 490 17 537 20 228 5 781
Lainat ja muut saamiset 5 002 3 438 5 778 3 690
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3 258 3 312 2 811 2 147
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) - 1) - 9 374 18 474
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - - - -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 12 126 12 945 13 257 13 296
Aineelliset hyödykkeet 5 681 6 051 6 052 6 182
Aineettomat hyödykkeet 13 568 10 099 10 597 11 505
Verosaamiset 1 208 1 511 2 272 3 425
Muut varat 95 815 100 837 102 602 124 499
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - 179 850 100
VASTAAVAA YHTEENSÄ 281 984 279 148 345 872 389 748
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 121 121 9 996 18 469
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 1 893 1 785 262
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 3 437 3 210 3 719 3 155
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) - - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) - - - -
Varaukset 1 888 1 927 1 885 1 454
Verovelat 7 879 6 609 6 932 3 171
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 103 502 75 550 80 290 108 306
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 116 863 89 346 104 673 134 886
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 37 856 35 964 43 386 39 429
Ylikurssirahasto 7 433 3 758 2 942 6 603
Muu oma pääoma 295 125 125 125
Muut 3 285 3 351 5 779 5 050
Kertyneet muut laajan tuloksen erät -617 -599 -668 379
Kertyneet voittovarat 86 053 114 445 138 882 144 314
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -2 - -44 -146
Muut rahastot 33 214 37 039 61 648 66 299
(-) Omat osakkeet -2 395 -4 281 -8 766 -6 692
(-) Ennakko-osingot - - -2 085 -499
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 165 122 189 801 241 199 254 861
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 281 984 279 148 345 872 389 748
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tau_002_fi.html