Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.–31.3.2008 ja 1.1.–31.3.2009

  1.1.–31.3.2008 1.1.–31.3.2009 Muutos-% 1)
Palkkiotuotot 56 500,2 45 878,0 -18,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 576,4 -131,3 -122,8
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 539,1 905,4 -64,3
Korkotuotot 1 327,9 990,4 -25,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 125,1 -320,9 -356,5
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 15,3 16,2 5,9
Liiketoiminnan muut tuotot 3 411,1 2 725,2 -20,1
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 64 495,1 50 063,0 -22,4
Palkkiokulut 15 029,4 10 437,8 -30,6
Korkokulut 447,7 378,0 -15,6
Hallintokulut 25 825,8 26 044,0 0,8
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 813,3 991,6 21,9
Liiketoiminnan muut kulut 2 901,2 3 898,6 34,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 2,8 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 19 477,7 8 310,2 -57,3
Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 0,0
Tuloverot 4 653,7 2 482,8 -46,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 14 824,1 5 827,8 -60,7
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0,0 274,8 0,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 824,1 6 102,6 -58,8

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.–31.3.2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.–31.3.2008 ja 1.1.–31.3.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/01/spy_2009_01_2009-06-16_tau_002_fi.html