Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-30.9.2005

Tuloslaskelma neljännesvuosittain, 1 000 € *)
  1.1.2005-
31.6.2005
1.1.2005-
30.9.2005
 
  27 9 Palkkiotuotot 154 945,1 220 371,5
  30 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 6 969,1 8 856,9
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista -958,7 -964,1
  41 9 Korkotuotot 10 093,8 14 570,0
  46 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 11,6 27,6
  48 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0
  50 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 4,7 13,0
  52 1 Liiketoiminnan muut tuotot 1 442,0 3 794,2
  54 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 172 507,6 246 669,1
  58 9 Palkkiokulut 31 696,5 41 770,4
  60 3 Korkokulut 8 780,7 13 110,0
  62 8 Hallintokulut 71 665,7 102 672,1
  64 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 676,5 5 679,9
  66 6 Liiketoiminnan muut kulut 6 608,6 9 863,1
  68 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 190,0 1 153,0
  69 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0
  70 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 48 889,6 72 420,6
  73 5 Tilinpäätössiirrot -29,1 2 368,7
  75 0 Tuloverot 12 892,9 20 139,9
  76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 35 967,4 54 649,4
  85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 2 838,4 2 437,6
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 38 805,8 57 087,0
*) Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Päivitetty 7.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2005, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-30.9.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/03/spy_2005_03_2005-12-07_tau_001.html