Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-30.6.2005

Tuloslaskelma neljännesvuosittain, 1 000 € *)
  1.1.2005-
31.3.2005
1.1.2005-
30.6.2005
 
  27 9 Palkkiotuotot 71 397,4 154 945,1
  30 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 3 075,4 6 969,1
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 229,5 -958,7
  41 9 Korkotuotot 4 951,2 10 093,8
  46 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 42,2 11,6
  48 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0
  50 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -5,0 4,7
  52 1 Liiketoiminnan muut tuotot 869,7 1 442,0
  54 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 80 560,4 172 507,6
  58 9 Palkkiokulut 14 584,2 31 696,5
  60 3 Korkokulut 4 362,9 8 780,7
  62 8 Hallintokulut 33 505,4 71 665,7
  64 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 837,3 3 676,5
  66 6 Liiketoiminnan muut kulut 3 292,8 6 608,6
  68 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 184,0 1 190,0
  69 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0
  70 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 21 793,8 48 889,6
  73 5 Tilinpäätössiirrot -2,5 -29,1
  75 0 Tuloverot 6 182,2 12 892,9
  76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 15 609,2 35 967,4
  85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 3 037,6 2 838,4
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 18 646,8 38 805,8
*) Sijoituspalveluyritysten raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi, jolloin kaikki erät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Päivitetty 29.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2005, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-30.6.2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/02/spy_2005_02_2005-09-29_tau_001.html