Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 helmi-huhtikuussa 5,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
5-7/2004 8-10/2004 11/2004-1/2005 2-4/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,2 5,0 5,4 5,1
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,6 1,6 3,3 4,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,5 3,7 4,0 3,1
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
5,1 5,4 7,4 6,4
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,6 7,6 8,1 5,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui tuoreimmalla huhtikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Toimialan liikevaihdon kasvu vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden oli 4 prosenttia.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu hidastui helmi-huhtikuussa edellisistä kolmen kuukauden jaksoista. Toimialan liikevaihto oli 3,1 prosenttia vuoden takaista suurempi. Alatoimialat posti- ja teleliikennettä lukuun ottamatta kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Maaliikenteessä liikevaihdon lisäys vuoden 2005 helmi-huhtikuussa oli 4,9 prosenttia. Liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimialoilla liikevaihto lisääntyi 2 prosenttia ja vesiliikenteessä 0,8 prosenttia.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kasvu jatkui helmi-huhtikuussa reippaana. Toimialan liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta 6,4 prosenttia. Alatoimialoista liikevaihdon kasvu oli nopeinta muussa liike-elämää palvelevassa toiminnassa, 9,1 prosenttia. Toimiala on liikevaihdon arvoltaan suurin palvelualojen alatoimiala. Muilla alatoimialoilla liikevaihdon kasvu oli maltillisempaa. Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus kasvoi 6,2 prosenttia, tietojenkäsittelypalvelut 5,4 prosenttia, tutkimus ja kehittäminen 4,6 prosenttia sekä kiinteistöalan palvelut 4,2 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto kasvoi uusimmalla helmi-huhtikuun jaksolla 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Alatoimialoista voimakkaimmin liikevaihto lisääntyi virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnassa, 6,1 prosenttia.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Palvelualojen alatoimialoista nopeinta liikevaihdon lisäys vuoden 2005 helmi-huhtikuussa oli työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialalla, 37,7 prosenttia. Lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin toimialalla liikevaihdon kasvuvauhti ylsi 10,2 prosenttiin ja muun liike-elämää palvelevan toiminnan 9,1 prosenttiin. Heikointa liikevaihdon kehitys oli järjestötoiminnassa, jossa liikevaihto laski vuoden takaisesta 2,2 prosenttia. Posti- ja teleliikenteen liikevaihdon kehitys oli lähes pysähdyksissä.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset helmi-huhtikuussa

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 syksystä lähtien

Palvelualojen liikevaihdon kasvun kolmen kuukauden keskiarvo on vaihdellut noin 4-5 prosentin välillä vuoden 2003 syksystä lähtien. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli hieman yli 5 prosenttia. Palvelualojen kasvua ovat ylläpitäneet edellisen vuoden tapaan etenkin pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole viime vuosina yltänyt vuoden 2000 kasvun tasolle. Lyhyitä hitaamman kasvun vaiheita on viime vuosina ollut kaksi: Ensimmäinen vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa ja toinen vuoden 2003 keväällä. Kasvu hidastui tuolloin lähes kaikilla palvelutoimialoilla yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluita lukuun ottamatta.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys parantui loppuvuonna 2004

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon pitkän aikavälin kehitys on ollut melko vaihtelevaa. Vuoden 2001 huippukasvun jälkeen ei toimialalla ole päästy vastaavanlaiseen kasvukehitykseen. Lyhyitä laskukausia toimialalla on ollut kaksi, vuosina 2000 ja 2003. Vuoden 2004 aikana liikevaihdon kasvu oli maltillista ja vaihteli 0-4 prosentin välillä. Kesäkuukausina liikevaihdon kasvu oli kuitenkin lähes pysähdyksissä mutta vuoden lopulla kasvu jälleen piristyi.

Hotelli- ja ravitsemistoiminnan työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui loppuvuodesta 2004

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla on ollut useita voimakkaan kasvun kausia 2000-luvulla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli vuonna 2000. Myöhempinä vuosina liikevaihdon kasvu on ollut tasaisempaa. Kasvukehitys hidastui merkittävästi vuosien 2001 ja 2002 taitteessa sekä 2003 puolivälissä, jolloin liikevaihdon kasvu jäi hitaimmillaan vajaaseen prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kehitys hidastui hiljalleen vuoden 2004 toisella neljänneksellä, mihin vaikutti etenkin suurten (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten heikentynyt liikevaihdon kertyminen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli vuoden alhaisin yltäen 3,9 prosenttiin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kehittyi suotuisasti vuonna 2004

Pitkällä aikavälillä kiinteistö, vuokraus, tutkimus ja liike-elämän palveluiden toimialan liikevaihdon kehitys on ollut nousujohteista. Toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2000 ja 2001, jolloin yllettiin yli 10 prosentin kasvulukuihin. Tämän jälkeen kehitys on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä toimialan liikevaihdon kasvu alkoi jälleen nopeutua ja kasvu on jatkunut vakaana vuoden loppuun asti. Nousu oli nopeampaa kuin kahtena edeltävänä vuonna ja vaihteli noin 4-6 prosentin välillä. Toimialan liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2004 eniten pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuonna 2004

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Liikevaihdon kasvu on ollut ajoittain melko voimakasta. Kasvu kiihtyi erityisesti loppuvuonna 2004, jolloin kasvuvauhti ylitti 8 prosenttia ensimmäisen kerran 2000-luvulla. Liikevaihdon kasvuun vuonna 2004 vaikutti voimakkaimmin henkilöstöltään toimialan suurimpien (vähintään 250 henkeä työllistävien) yritysten kehitys.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 13.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. huhtikuu 2005, Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia helmi-huhtikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/04/plv_2005_04_2005-07-13_kat_001.html