Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Laatuseloste: Yrityspalvelut 2012

Relevanssi

Yrityspalvelut-tilaston tuottaa ja rahoittaa Tilastokeskus. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yritystoiminnan rakennetilastoista (295/2008), jossa on määritelty tilaston kattamat toimialat ja tietosisältö. Tilaston ensimmäinen viitevuosi on 2008.

Tilasto kuvaa yrityspalveluiden tuotantoa asetuksen määrittelemillä toimialoilla. Tilastossa on tietoja liikevaihdon jakautumisesta palveluerittäin, viennin ja kotimaan liikevaihdon määristä sekä liikevaihdon jakautumisesta yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Tilastokeskuksen ulkopuolisia tiedonkäyttäjiä ovat esimerkiksi toimialajärjestöt. Lisäksi tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon ja palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnassa.

Tiedonkeruuseen kuuluvat vuosittain seuraavat toimialat (TOL2008):

  • Tietotekniset palvelut (Tol 582, 62, 631)

  • Mainos- ja mediatoimistot (Tol 731)

  • Henkilöstöpalvelut (Tol 78)

  • Lakiasiainpalvelut (Tol 691)

  • Kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut (Tol 692)

  • Liikkeenjohdon konsultointipalvelut (Tol 702)

  • Arkkitehti- ja tekniset palvelut (Tol 711)

  • Tekninen testaus ja analysointi (Tol 712)

  • Markkinatutkimuspalvelut (Tol 732)

Lakiasiainpalveluiden, kirjanpidon ja tilintarkastuksen palveluiden, liikkeenjohdon konsultointipalveluiden, arkkitehti- ja teknisten palveluiden, teknisen testauksen ja analysoinnin sekä markkinatutkimuspalveluiden tiedot kerättiin aiemmin joka toinen vuosi. Vuoden 2012 tiedoista alkaen myös näiden toimialojen tiedot on kysytty vuosittain.

Asetuksen mukaan yrityksiltä kysyttäviä tietoja ovat liikevaihdon jakautuminen sekä CPA-tuoteluokituksen (Classification of Products by Activity) mukaisesti että asiakkaan sijaintimaan mukaan jaottelulla kotimainen, ulkomainen EU-alueella tai ulkomainen EU-alueen ulkopuolella. Lisäksi kansantalouden tilinpidon ja palvelujen tuottajahintaindeksin tarpeisiin tiedustellaan liikevaihdon jakautuminen julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden välillä.

Liikevaihdon jakautuminen asiakkaan sijaintimaan mukaan määritellään ESA95:n (European system of accounts) kohdan 1.30 mukaan seuraavasti: yrityksen kotipaikaksi määritellään se maa, jonka alueelle asiakkaan taloudellinen toiminta keskittyy.

Liikevaihdon jakautumista julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden välillä koskevassa kysymyksessä taloudelliset toimijat jaetaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoihin kansantalouden tilinpidon määritelmän mukaisesti. Julkiselle sektorille kuuluvat valtion ja kuntien hallinto, kansaneläkelaitos ja muut sosiaaliturvarahastot (ml. työeläkelaitokset), koululaitos, sekä kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset, jotka eivät ole yhtiö- tai liikelaitosmuotoisia. Yksityiselle sektorille luokitellaan kaikki osakeyhtiöt, valtion, kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset, Suomen Pankki, yksityiset henkilöt, yritykset, säätiöt, osuuskunnat, yhdistykset, itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat, sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Menetelmäkuvaus

Asetuksen mukaan tilaston perusjoukko kattaa kaikki vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset mainituilla toimialoilla. 20 henkilön alaraja johtaa kuitenkin monilla toimialoilla siihen, että yritysjoukko kattaa vain pienen osan toimialan liikevaihdosta. Lisäksi eräillä toimialoilla esimerkiksi pienet ja suuret yritykset ovat erikoistuneet tiettyjen palveluiden tuottamiseen. Tämän vuoksi perusjoukon alaraja on tietyillä toimialoilla 5 henkilöä. Toimialakohtaisen henkilöstörajan määrittämisen tavoitteena on, että kehikko kattaa 80% toimialan liikevaihdosta ja tuottaa edustavan kuvan toimialan rakenteesta.

Kehikko on ositettu toimialoittain ja suuruusluokittain henkilöstön mukaan. Satunnaisotantaa hyödynnetään niissä ositteissa, joista ei ole tarpeen poimia kaikkia yrityksiä kyselyjoukkoon. Kaikki vähintään 100 henkilöä työllistävät yritykset poimitaan kyselyjoukkoon.

Oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto ei kuvaa yrityspalveluiden tuotantoa täysin kattavasti, sillä edellä esitetyistä henkilöstörajauksista johtuen toimialojen pienimmät yritykset eivät kuulu tilaston perusjoukkoon.

Merkittävä tilaston luotettavuuteen vaikuttava tekijä on vastaajien kyky jaotella liikevaihto CPA-luokituksen tai vientialueiden mukaisesti. Tätä riskiä on pyritty hallitsemaan täsmentämällä luokitusta ja luokkien kuvauksia.

Vastanneiden yritysten tiedot korotetaan ositteittain vastaamaan perusjoukon tietoja. Estimaattien muodostamisessa huomioidaan vastauskato sekä yli- ja alipeitto. Ylipeittoon kuuluvat yritysrekisterissä väärälle toimialalle luokitellut yritykset, sekä yritykset, joiden toiminnan päättyminen ei ole päivittynyt yritysrekisteriin otoksen poiminta-ajankohtaan mennessä. Joissakin yksittäistapauksissa jonkin vastaamatta jättäneen yrityksen tiedot saatetaan myös imputoida.

Mikäli tilastossa havaitaan virheitä, tiedot oikaistaan korjaamalla virheet ja laatimalla virheistä tiedote tilaston verkkosivuille.

Ajantasaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Kerätyt tiedot ovat tilastovuonna päättyneen tilikauden tietoja. Julkaistavat tiedot ovat lopullisia vuositietoja, eikä ennakkotietoja julkaista. Säännöllisessä tuotannossa tiedonkeruu ajoittuu tilastovuotta seuraavaan kevääseen ja julkaisuajankohta syksyyn.

Julkistamiskalenterin internetosoite: http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html

Saatavuus

Tilaston tiedot julkaistaan tilastokeskuksen internetsivuilla siten, että yksittäisen yrityksen tiedot eivät ole pääteltävissä. Yritystason aineisto voidaan luovuttaa salattuna tutkijoiden käyttöön Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa. Laboratorion yhteystiedot: yr-tutkimus.laboratorio@tilastokeskus.fi. Tilaston kuvaus ja menetelmäselosteet julkaistaan tilaston internetsivulla.

Vertailukelpoisuus

Vertailukelpoinen aikasarja Yrityspalvelut-tilaston tiedoista alkaa vuodesta 2008. Joillakin toimialoilla on tosin otettava huomioon ositteiden kattavuusmuutokset. CPA-luokituksella ei kerätä liikevaihtotietoja muissa lähteissä.

Yhtenäisyys

Aikasarjan yhtenäisyyden kannalta merkittävin riski liittyy toimiala- ja CPA-luokituksen tuleviin uudistuksiin. Tiedot on kerätty TOL/CPA2008 -luokituksilla, joten suuria uudistuksia ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa.


Lähde: Yrityspalvelut 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 2.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2012, Laatuseloste: Yrityspalvelut 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2012/palhy_2012_2013-10-02_laa_001_fi.html