Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Handeln bidrog till ökningen av bruttonationalprodukten under första kvartalet, bilhandeln ökade p.g.a. anteciperade skatteändringar

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under januari–mars med 0,8 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 1,7 procent högre än under första kvartalet år 2011. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 5,1 procent från året innan.

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Enligt Eurostats preliminära uppgifter var bruttonationalprodukten inom EU-27 -området under första kvartalet på samma nivå som föregående kvartal.

1.1. Produktion

Under första kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 0,4 procent högre än under föregående kvartal och 6,5 procent högre än året innan.

Industriproduktionen (näringsgrenarna B–E) sjönk under första kvartalet. Förädlingsvärdet var 0,8 procent lägre än under det föregående kvartalet och 2,2 procent lägre än året innan. Inom skogsindustrin var förädlingsvärdet 2,9 procent högre än under föregående kvartal, men 1,3 procent lägre än för ett år sedan.

Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) minskade förädlingsvärdet med 0,5 procent från föregående kvartal, men ökade med 3,4 procent från året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin var fortsatt sjunkande; under första kvartalet var förädlingsvärdet 7,4 procent lägre än föregående kvartal och 10,7 procent lägre än året innan.

Produktionen inom byggverksamhet minskade under januari–mars med 0,7 procent från föregående kvartal, men ökade med 2 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 2,3 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom privata tjänster ökade under första kvartalet med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal och med 4 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom handeln var 3,1 procent högre än under föregående kvartal och 8,1 procent högre än året innan. I synnerhet bilhandeln var livlig då köparna anteciperade effekterna av ändringen av bilskatten, som trädde i kraft 1.4.2012.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 1,9 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Under första kvartalet var volymen av totalefterfrågan på samma nivå som under föregående kvartal, men ökade med 0,9 procent från året innan. Efterfrågan ökade särskilt på grund av den privata konsumtionen.

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Exportvolymen ökade under januari–mars med 3,7 procent jämfört med föregående kvartal, men var 0,2 procent mindre än året innan. Exporten av varor ökade med 8,5 procent från föregående kvartal, men exporten av tjänster minskade med 9,7 procent.

Volymen av importen sjönk med 1,3 procent från föregående kvartal, men var 0,9 procent större än året innan. Importen av varor minskade med 2,7 procent från föregående kvartal, men importen av tjänster ökade med 4,5 procent.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 2,7 procent från föregående kvartal och med 5,8 procent från året innan. Efterfrågan var kraftigast när det gäller de varaktiga konsumtionsvarorna, beroende på den livliga bilhandeln. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med en procent från året innan.

Under första kvartalet ökade investeringsvolymen med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med en halv procent från föregående kvartal, men minskade med 0,4 procent från året innan.

Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med 2,5 procent från föregående kvartal, men steg med 6,6 procent från året innan. De privata investeringarna sjönk med 0,2 procent från föregående kvartal, men de offentliga investeringarna steg med 2,1 procent.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under första kvartalet med 0,1 procent från föregående kvartal, men ökade med 1,0 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med en procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 8 procent. Under motsvarande period i fjol var det 8,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 2,3 procent från föregående kvartal och med 6,1 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade i löpande priser med 0,3 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 4,5 procent större än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 25.5.2012.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2010 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 31.1.2012. Avvikande från tidigare praxis har 2011 års uppgifter på årsnivå reviderats något jämfört med de uppgifter som publicerades i mars när det gäller alla ekonomiska transaktioner. Uppgifterna för åren 2009, 2010 och 2011 revideras nästa gång 12.7.2012 i samband med offentliggörandet av årsräkenskaperna. Nationalräkenskapsuppgifterna gällande andra kvartalet år 2012 publiceras 5.9.2012, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.htm l


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2012, 1. Handeln bidrog till ökningen av bruttonationalprodukten under första kvartalet, bilhandeln ökade p.g.a. anteciperade skatteändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/01/ntp_2012_01_2012-06-05_kat_001_sv.html