Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. De privata tjänsterna ökade bruttonationalprodukten under tredje kvartalet, produktionen inom el- och elektronikindustrin har minskat

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,9 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 2,7 procent större än under tredje kvartalet år 2010. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 6 procent från året innan.

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU-27-området med 0,2 procent under årets tredje kvartal jämfört med föregående kvartal.

1.1. Produktion

Under tredje kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 4,4 procent större än under föregående kvartal och 13,7 procent större än året innan. År 2011 var spannmålsskörden god. Den ökade med en fjärdedel från året innan enligt preliminära uppgifter från Jord- och skogsbruksministeriet.

Industriproduktionen (näringsgrenarna B–E) sjönk något under tredje kvartalet. Förädlingsvärdet var 0,6 procent lägre än under det föregående kvartalet och 0,2 procent lägre än året innan. Inom skogsindustrin minskade förädlingsvärdet med 1,1 procent jämfört med kvartalet innan och med 3,4 procent jämfört med året innan.

Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade förädlingsvärdet med 3,1 procent från föregående kvartal och med 7,6 procent från året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin har i år minskat kraftigt; under tredje kvartalet var förädlingsvärdet 6,9 procent lägre än föregående kvartal och 15,9 procent lägre än året innan.

Under juli–september ökade produktionen inom byggverksamhet med 1,6 procent från föregående kvartal och med 3,6 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 3 procent från året innan. Särskilt privata tjänster, såsom handel, information och kommunikation (näringsgren J) samt s.k. business-to-business tjänster (näringsgrenar M och N) har ökat rätt så stadigt i år. Förädlingsvärdet inom privata tjänster ökade under tredje kvartalet med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 3,9 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom handeln var 1,6 procent högre än under föregående kvartal och 5,2 procent högre än året innan.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 2,6 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Totalefterfrågan minskade med 0,1 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,5 procent från året innan. Den privata konsumtionen, exporten och investeringarna ökade efterfrågan, men de offentliga konsumtionsutgifterna gick ned.

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Exportvolymen ökade under juli–september med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal, men var 2,7 procent mindre än året innan. Exporten av varor och tjänster ökade med 3,5 resp. 2,7 procent från föregående kvartal. Importvolymen minskade med 1,7 procent från föregående kvartal och var 7,1 procent mindre än året innan. Importen av varor och tjänster sjönk med 1,5 resp. 1,8 procent från föregående kvartal.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 3,2 procent från året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna sjönk med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan.

Under tredje kvartalet ökade investeringsvolymen med 1,6 procent från föregående kvartal och med 4,2 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna var på samma nivå som föregående kvartal och ökade med 0,2 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 4,5 procent från föregående kvartal och med 19,8 procent från året innan. De privata investeringarna steg med 2,3 procent från kvartalet innan, men de offentliga investeringarna minskade med 3,3 procent.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkost

Antalet sysselsatta minskade under tredje kvartalet med 0,2 procent från föregående kvartal, men ökade med 1,3 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 1,1 procent från föregående kvartal, men ökade med 1,6 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 6,8 procent. Under motsvarande period i fjol var det 7,3 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 1,2 procent från föregående kvartal och med 5,2 procent från året innan.

I uppgifterna om löntagarersättningar i kvartalsräkenskaperna har fördelningen av semesterpenningen på olika kvartal reviderats för hela tidsseriens del. Tidigare hänförde sig semesterpenningen huvudsakligen till andra och tredje kvartalet, enligt betalningstidpunkten. Nu har semesterpenningarna hänförts enligt prestationsprincipen, vilket innebär att de fördelas mer jämnt på årets olika kvartal. Ändringen har gjorts i hela tidsserien och den påverkar kvartalsfördelningarna av de näringsgrensvisa lönerna (D11) och arbetsgivarens socialskyddsavgifter (D12). Revideringen påverkar inte årsnivåerna.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade i löpande priser med 6,8 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 5,9 procent större än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 28.11.2011.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2010 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 14.7.2011. Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet år 2011 publiceras 2.3.2012, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2011, 1. De privata tjänsterna ökade bruttonationalprodukten under tredje kvartalet, produktionen inom el- och elektronikindustrin har minskat . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/03/ntp_2011_03_2011-12-05_kat_001_sv.html