Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Investeringarna ökade ekonomin under första kvartalet – hyggligt inflöde av produktskatter

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under januari–mars med 0,8 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 5,5 procent större än under sista kvartalet 2010. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 9,7 procent från året innan.

Tariffhöjningarna på produktskatter syns i beskattningsutfallet för första kvartalet, som var 20 procent större än året innan.

Den kraftiga recessionen under åren 2008 och 2009 ser ut att ha nått sin lägsta nivå under andra kvartalet 2009. Därefter har bruttonationalprodukten åter långsamt ökat och är nu i stort sett på samma nivå som år 2007.

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Också de övriga europeiska ekonomierna håller på att återhämta sig från recessionen. Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU-27-området med 0,8 procent under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal.

1.1. Produktion

Under första kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 3,8 procent mindre än under föregående kvartal och1,6 procent mindre än året innan.

Industriproduktionen minskade något under första kvartalet. Förädlingsvärdet var 0,3 procent mindre än under föregående kvartal, men 8,7 procent större än året innan. Inom trä- och pappersindustrin var förädlingsvärdet 2 procent mindre än kvartalet innan, men 9,4 procent större än för ett år sedan. Inom metallindustrin (inkl. el- och elektronikindustrin) minskade förädlingsvärdet med 1,5 procent från föregående kvartal, men ökade med 13,5 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom den övriga fabriksindustrin var 0,8 procent större än föregående kvartal och 5,5 procent större än året innan.

Förädlingsvärdets volym inom byggverksamheten ökade under varje kvartal förra året och ökningen fortsatte även under första kvartalet i år. Under januari–mars ökade produktionen med 0,6 procent från föregående kvartal och med 6,6 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med en procent från föregående kvartal och med 4,1 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom handeln var 0,2 procent större än under föregående kvartal och 6,6 procent större än året innan. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 7,6 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster steg med en procent från föregående kvartal och med 4,7 procent från året innan.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 5 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under första kvartalet med 1,9 procent från föregående kvartal och med 8,2 procent från året innan. Särskilt investeringarna ökade efterfrågan. Exportutvecklingen var däremot svag.

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Exportvolymen minskade under januari–mars med 4,8 procent jämfört med föregående kvartal, men var 15,9 procent större än året innan. Exporten av varor och tjänster minskade med 2,6 resp. 9 procent från föregående kvartal. Volymen av importen steg med 2,2 procent från föregående kvartal och var 11,9 procent större än året innan. Importen av varor och tjänster ökade med 0,2 resp. 10,1 procent från föregående kvartal.

Volymen av den privata konsumtionen var på samma nivå som föregående kvartal, men ökade med 2,3 procent från året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan.

Under första kvartalet ökade investeringsvolymen med 2,6 procent från föregående kvartal och med 9,8 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 2,2 procent från föregående kvartal och med 10,7 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 3,6 procent från föregående kvartal och med 7,6 procent från året innan. De privata investeringarna steg med 2,4 procent och de offentliga investeringarna med 8,8 procent jämfört med föregående kvartal.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkost

Antalet sysselsatta ökade under första kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal och var 0,8 procent fler än året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade likaså med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 8,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det 9,3 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 1,7 procent från föregående kvartal och med 5,5 procent från året innan. Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade i löpande priser med 22 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 9,7 procent större än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 25.5.2011.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2009 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 28.1.2011, med undantag av utländska ekonomiska transaktioner (export, import, primärinkomster från utlandet), som vid revidering kan avvika från uppgifterna i årsräkenskaperna. Uppgifterna för år 2010 har preciserats för nästan alla ekonomiska transaktioner och avviker därmed från de uppgifter som publicerades 1.3.2011. Nationalräkenskapsuppgifterna om det andra kvartalet år 2011 publiceras 5.9.2011, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2011, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 3.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2011, 1. Investeringarna ökade ekonomin under första kvartalet – hyggligt inflöde av produktskatter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/01/ntp_2011_01_2011-06-03_kat_001_sv.html