Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den snabba ökningen av bruttonationalprodukten fortsatte under årets andra kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten, beräknat enligt priserna för referensåret 2000, ökade säsongrensat under april-juni med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med det andra kvartalet år 2006 var bruttonationalprodukten 4,4 procent större. Primärproduktion, förädling och tjänster ökade alla jämfört med året innan. Inom primärproduktionen var ökningen kraftigast, mer än 18 procent. Näringsgrenarna inom förädlingen ökade med 6,0 procent från året innan, snabbast var ökningen inom metallindustrin. Tjänsterna gick upp med 3,4 procent.

Under andra kvartalet var antalet arbetsdagar detsamma som året innan.

Enligt de förhandsberäkningar som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat gjort ökade bruttonationalprodukten under årets andra kvartal inom EU-området med 0,5 procent från föregående kvartal och var 2,8 procent större än under motsvarande period året förut.

Under det första kvartalet år 2007 var ökningen av bruttonationalprodukten fortfarande kring 5,5 procent från året innan då effekterna av uppdateringen av källmaterial inom olika näringsgrenar upphävde varandra.

Produktion

Förädlingsvärdevolymen för jordbruket, som beräknats enligt priserna för referensåret 2000, var under det andra kvartalet fem procent större än året innan. Inom skogindustrin ökade förädlingsvärdet med hela 16,5 procent, som på samma sätt som under det första kvartalet återspeglar den kraftiga ökningen av kommersiell avverkning till följd av stegringen av rotpriserna.

Inom tillverkning var förädlingsvärdet något under 6 procent större än under det andra kvartalet år 2006. Förädlingsvärdet inom trä- och pappersindustrin ökade med 2,5 procent. Förädlingsvärdet inom metallindustrin (inkl. elektronikindustrin) ökade med mer än 10 procent från året innan. Inom övrig fabriksindustri ökade förädlingsvärdet likaså under det andra kvartalet, ökningen var drygt 3 procent.

Inom byggandet ökade förädlingsvärdet med något under 7 procent under april-juni jämfört med föregående år.

Förädlingsvärdet inom handeln var 5,4 procent större än året innan.

Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna gick ned med något under en procent under det andra kvartalet. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var ökningen något under 6 procent från året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Under årets andra kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt totalefterfrågan; export, konsumtion och investeringar. Exportvolymen ökade under april-juni med 6,0 procent från året innan. Inom importen var ökningen 1,6 procent även om importen av tjänster minskade klart.

Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 2,4 procent under det andra kvartalet. Ökningen var kraftigast inom de halvvaraktiga konsumtionsvarorna, som inkluderar bl.a. kläder och skodon. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,3 procent.

Byggnadsinvesteringarna ökade med 7,6 procent, kraftigast var ökningen inom övrigt husbyggande. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 1,4 procent. De privata investeringarna ökade med 6,4 procent under det andra kvartalet, de offentliga investeringarna ökade med drygt en procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades under det andra kvartalet, antalet sysselsatta ökade med 2,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 2,3 procent från året innan. Under kvartalet fanns det lika många arbetsdagar som året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det relativa arbetslöshetstalet under april-juni 7,8 procent. Under motsvarande period i fjol var det relativa arbetslöshetstalet 9 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under april-juni med 5,5 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, ökade med 4,3 procent till löpande priser. Nationalinkomsten (netto) var till löpande priser 3,9 procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna om kvartalet baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 3.9.2007. Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbsidor http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html (på finska).

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 12.7.2007.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det tredje kvartalet år 2007 publiceras 15.12.2007, då också tidigare kvartal revideras.

Kvartalsberäkningen av förädlingsvärde reviderad

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning. I beräkningar till fasta priser (dvs. volym/antal) deflateras produktion och insatsförbrukning separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt har man övergått från ett fast basår till ett rullande, där basåret alltid är föregående år. Uppgifterna publiceras i serier uttryckta i de priser som gällde referensåret 2000. Serierna har kedjats samman på basis av de siffror som beräknats enligt medelpriserna för föregående år med hjälp av den s.k. annual overlap metoden.

På grund av beräkningsmetoden är förädlingsvärdena för enskilda näringsgrenar mycket volatila. Man bör förhålla sig ytterst försiktig till förädlingsvärdeuppgiften om en enskild näringsgren för bara ett kvartal. Näringsgrensuppgifterna skall ses som ett mellanskede i beräkningen, där man eftersträvar en så tillförlitlig summa som möjligt av förädlingsvärdena för näringsgrenarna när det gäller hela ekonomin.

Uppgiftsinnehållet i kvartalsräkenskaper har delvis beräknats på basis av den nya metoden för kvartalen 2000N1-2007N2. De siffror för åren 2006 och 2007 som använts vid beräkning av serier till referensårets priser har räknats direkt till medelpriserna för det föregående året på det sätt som annual overlap-metoden kräver. Åren 2000-2005 har omvandlats till genomsnittliga priser genom att använda värdeuppgifter för tidigare år. Därför kan de kvartalsvisa förändringsprocenterna för serierna till referensårets 2000 priser i en jämförelse mellan åren 2006 och 2005 (t.ex. 2006N1/2005N1) verka konstiga och man bör förhålla sig försiktig till dem. Årsförändringarna 2006/2005 är dock helt jämförbara.

Åren före år 2000 har kedjats bakåt med tidigare uppgifter. Serierna har avstämts mot nivåerna i årsräkenskaperna.

Revideringen av tidsserierna för kvartalsräkenskaperna är ännu inte klar och de reviderade siffrorna enligt tidsserierna som följer den nya metoden kommer att publiceras i slutet av år 2007.

Åren 2005 och 2006 är preliminära och preciseras i samband med följande publicering av årsräkenskaperna 31.1.2008. Mer detaljerade uppgifter om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007_sv.html.


Senast uppdaterad 7.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2007, Den snabba ökningen av bruttonationalprodukten fortsatte under årets andra kvartal . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/02/ntp_2007_02_2007-09-07_kat_001_sv.html