Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den snabba ökningen av bruttonationalprodukten fortsatte under årets första kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten, beräknat enligt priserna för referensåret 2000, ökade under januari-mars med 0,8 procent från föregående kvartal. Jämfört med det första kvartalet år 2006 var bruttonationalprodukten 5,5 procent större. Primärproduktion, förädling och tjänster ökade alla jämfört med året innan. Inom primärproduktionen var ökningen kraftigast, 11,5 procent, vilket berodde på återhämtningen av skogsekonomin. Näringsgrenarna inom förädlingen ökade med 7,4 procent från året innan, snabbast var ökningen inom metallindustrin. Tjänsterna gick upp med 4,3 procent.

Antalet arbetsdagar var detsamma som året innan. Förändringen av den säsongrensade och arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten från föregående år var 5,4 procent.

Enligt de förhandsberäkningar som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat gjort ökade bruttonationalprodukten under årets första kvartal inom EU-området med 0,6 procent från föregående kvartal och var 3,2 procent större än under motsvarande period året förut.

Produktion

På basis av de uppgifter som beräknats enligt priserna för referensåret 2000 var förädlingsvärdevolymen för jordbruket ungefär tre procent större än året innan. Inom skogindustrin ökade förädlingsvärdet med hela 11 procent, som återspeglar den kraftiga ökningen av kommersiell avverkning till följd av stegringen av rotpriserna.

Inom tillverkning var förädlingsvärdet något under 8 procent större än under det första kvartalet år 2006. Förädlingsvärdet inom trä- och pappersindustrin ökade med nästan sex procent. Förädlingsvärdet inom metallindustrin gick upp med mer än 12 procent från året innan; ökningen var snabbast inom metallframställningen. Inom övrig fabriksindustri ökade förädlingsvärdet likaså under det första kvartalet, ökningen var något under 7 procent.

Inom byggverksamheten gick förädlingsvärdet upp under januari-mars med mer än sex procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom handeln var sju procent större än året innan. Detaljhandeln ökade mer än partihandeln.

Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna gick upp med tre procent. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var ökningen sex procent från året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Under årets första kvartal har alla efterfrågekomponenter höjt totalefterfrågan; export, konsumtion och investeringar. Exportvolymen ökade under januari-mars med 2,5 procent från året innan. Importen var mer än tre procent större än året innan.

Volymen av den privata konsumtionen gick upp med något under fem procent under första kvartalet. Ökningen av kraftigast inom de halvvaraktiga konsumtionsvarorna, konsumtionen ökade med nio procent. Konsumtionen av tjänster gick upp med något under tre procent.

Byggnadsinvesteringarna ökade med mer än sju procent, kraftigast var ökningen inom övrigt husbyggande. Investeringarna i maskiner och apparater gick ned med något under en procent. De privata investeringarna ökade med mer än fem procent under det första kvartalet, de offentliga investeringarna ökade med något under fyra procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades under det första kvartalet, antalet sysselsatta ökade med 1,6 procent från motsvarande kvartal året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade däremot inte från året innan. Under kvartalet fanns det lika många arbetsdagar som året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det relativa arbetslöshetstalet under januari-mars 7,7 procent, under motsvarande period i fjol var det 8,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet var under januari-mars 67,9 procent, då det året innan var 67,2 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under januari-mars med 6 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, ökade med drygt tolv procent. Under det första kvartalet var nationalinkomsten (netto) något under nio procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Tillgängliga uppgifter

Kvartalets preliminära uppgifter baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 1.6.2007. Kvalitetsbeskrivningen finns på Statistikcentralens webbsidor http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 1.3.2007.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det andra kvartalet år 2007 publiceras 7.9.2007, då också tidigare kvartal revideras.

Kvartalsberäkningen av förädlingsvärde reviderad

I kvartalsräkenskaperna har man reviderat beräkningsmetoden för förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet efter näringsgren beräknas genom att från produktion avdra insatsförbrukning. I beräkningar till fasta priser (dvs. volym/antal) deflateras produktion och insatsförbrukning separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt har man övergått från ett fast basår till ett rullande, där basåret alltid är föregående år. Uppgifterna publiceras i serier uttryckta i de priser som gällde referensåret 2000. Serierna har kedjats samman på basis av de siffror som beräknats enligt medelpriserna för föregående år med hjälp av den s.k. annual overlap metoden.

På grund av beräkningsmetoden är förädlingsvärdena för enskilda näringsgrenar mycket volatila. Man bör förhålla sig ytterst försiktig till förädlingsvärdeuppgiften om en enskild näringsgren för bara ett kvartal. Näringsgrensuppgifterna skall ses som ett mellanskede i beräkningen, där man eftersträvar en så tillförlitlig summa av förädlingsvärden för näringsgrenarna som möjligt för hela ekonomin.

Uppgiftsinnehållet i kvartalsräkenskaper har delvis beräknats på basis av den nya metoden för kvartalen 2000N1-2007N1. Äldre uppgifter har kedjats bakåt med tidigare uppgifter och stämts av mot nya årsnivåer. Även åren 2000-2005 har avstämts mot de nya nivåerna i årsräkenskaperna. Revideringen av tidsserierna för kvartalsräkenskaperna är emellertid ännu inte klar och de egentliga tidsserierna enligt den nya metoden kommer att publiceras senare.

Uppgifterna för åren 2005 och 2006 är preliminära. År 2006 preciseras i samband med publiceringen av årsräkenskaperna 12.7.2007. Mer detaljerade uppgifter om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html.


Senast uppdaterad 13.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2007, Den snabba ökningen av bruttonationalprodukten fortsatte under årets första kvartal . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2007/01/ntp_2007_01_2007-06-13_kat_001_sv.html