Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten ökade under fjärde kvartalet i fjol

Bruttonationalproduktens volym ökade under oktober-december med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet år 2004 var bruttonationalprodukten 2,3 procent större. År 2005 var bruttonationalprodukten 2,1 procent större än året innan. Primärproduktionen, förädlingsbranscherna och servicenäringarna ökade jämfört med föregående år.

År 2005 hade en arbetsdag mindre än året innan. Den säsongsrensade och arbetsdagskorrigerade förändringen av bruttonationalprodukten var 2,90 procent jämfört med föregående år.

Enligt de förhandsberäkningar som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat gjort ökade bruttonationalprodukten under årets sista kvartal inom EU-området med 0,3 procent från föregående kvartal och var 1,7 procent större än under motsvarande period året förut.

Produktion

Produktionsvolymen inom jordbruket var tio procent större än året innan tack vare en god spannmålsskörd. Produktionen inom skogsbruket var fem procent större då avverkningarna ökade.

Industriproduktionen låg på samma nivå som föregående år. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med två procent under årets fjärde kvartal. Produktionen inom metallindustrin låg fortfarande på samma nivå som året innan. Inom övrig fabriksindustri minskade produktionsvolymen med två procent under det sista kvartalet.

Byggproduktionen gick upp med nästan sju procent i oktober-december jämfört med föregående år. Husbyggandet ökade med mer än sju procent och anläggningsverksamheten med över fyra procent från året innan.

Försäljningsvolymen inom handeln var mer än fem procent större än föregående år. Partihandeln gick upp med fem procent och detaljhandeln med omkring sex procent. Motorfordonshandeln visade en tillväxt på sju procent från året innan. Inom samfärdseln ökade produktionen med något under två procent under det fjärde kvartalet.

Import, export, konsumtion och investeringar

Hushållens konsumtion och investeringar ökade produktionen inom samhällsekonomin. Exportvolymen steg i oktober-december med nästan fem procent. Importen var mer än nio procent större än föregående år.

Den privata konsumtionen gick upp med nästan tre procent under det fjärde kvartalet. Nya bilar köptes bara något mer än året innan. Hushållen köpte flitigt möbler och i synnerhet hushållsmaskiner och hemelektronik. Hushållens konsumtion av tjänster ökade med drygt två procent.

Byggnadsinvesteringarna ökade med mer än sex och en halv procent. Bostadsbyggandet gick upp med nästan sex procent och övrigt husbyggande med omkring nio procent. Anläggningsinvesteringarna ökade med omkring fem procent. Investeringarna i maskiner och apparater, exklusive fortskaffningsmedel, har minskat under hela början av året. Nu var nedgången tio procent. De privata investeringarna ökade med tre procent under årets sista kvartal, de offentliga investeringarna minskade däremot med mer än sju procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades ytterligare under fjolårets fjärde kvartal, antalet sysselsatta ökade med 2,3 procent från motsvarande kvartal året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det relativa arbetslöshetstalet i oktober-december 7,6 procent, under motsvarande period i fjol var det 7,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet var i oktober-december 67,7 procent, då det året innan var 66,7 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade i oktober-december med 4,2 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet, som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, och hushållens företagarinkomst steg med tre procent. Under årets sista kvartal var nationalinkomsten mer än fyra procent större än under motsvarande kvartal året innan. Det berodde förutom på ökningen av nationalinkomsten på att de kapitalinkomster som erhölls från utlandet ökade mer än de kapitalinkomster som betalades till utlandet. Reellt sett steg nationalinkomsten med drygt en procent, eftersom bytesförhållandet försämrades.

Tillgängliga uppgifter

Kvartalets förhandsuppgifter baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 20.2.2006. Kvalitetsbeskrivningen finns på Statistikcentralens webbsidor http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html (på finska).

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 14.7.2005.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det första kvartalet år 2006 publiceras 9.6.2006

Volymberäkningen revideras

Inom nationalräkenskaperna revideras metoderna för fastprisberäkningen. Produktionen och insatsförbrukningen till löpande priser kommer att deflateras separat, och förädlingsvärdet till fast pris fås som skillnaden mellan dessa tal. Samtidigt övergår man från ett fast basår till ett rullande.

Statistikcentralen publicerar 31.3.2006 de reviderade tidsserierna för årsräkenskaperna för åren 1975-2004. Motsvarande reviderade tidsserier för åren 1975-2004 för kvartalsräkenskaperna publiceras i april 2006. Efter det är de uppgifter för år 2005 som nu publiceras inte längre till alla delar jämförbara med tidigare år.

Uppgifterna för år 2005 (posterna i försörjningsbalansen) revideras följande gång 9.6.2006 samtidigt med publiceringen av de preliminära uppgifterna för det första kvartalet 2006. Sektorräkenskaperna för år 2005 revideras följande gång 13.7.2006. Efter det är också uppgifterna för år 2005 igen fullständigt jämförbara med tidigare år.


Senast uppdaterad 28.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 4:e kvartalet 2005, Bruttonationalprodukten ökade under fjärde kvartalet i fjol . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2005/04/ntp_2005_04_2006-03-01_kat_001_sv.html