Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset

Luvun tiedot perustuvat maatalousyrittäjien 2-verolomakkeilta saataviin tietoihin, jotka on yhdistetty Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämän maatilarekisterin tietoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla noin 4 000 maatilayrittäjälle lähetetyllä tilastokyselyllä. Tiedot on esitetty aikasarjana vuosilta 2004–2019. Tietokantatauluissa on kuvattu pääasiassa aktiivisten maatilayritysten tuloja, menoja, varoja ja velkoja. Aktiivitiloilla tarkoitetaan sellaisia maatilayrityksiä, jotka ovat maatilatalouden tuloverolain (MVL) alaisia ja harjoittavat maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla maatilalla. Jossain tapauksessa yhdellä maatilarekisterin tilalla voi toimia useampiakin maatalouden verovelvollisia - esimerkiksi vanha ja nuori isäntä voivat muutaman vuoden ajan olla molemmat erikseen maatalouden verovelvollisia saman maatilan tuloista. Näissä tapauksissa aktiiviseksi yrittäjäksi valittiin liikevaihdoltaan suurempi verovelvollinen, kun taas liikevaihdoltaan pienempi MVL-verovelvollinen katsottiin passiiviseksi yrittäjäksi. Kyseisiltä passiivisilta velvollisilta vaaditaan, että heillä on verotietojen perusteella oltava maatilalla jotain muutakin taloudellista toimintaa kuin pelkkää peltomaan omistusta; esimerkiksi maatalouden tuloja tai menoja, tappiota tai maatalouden velkojen korkoja.

Samoin kuin tilalla voi toimia erikseen useita verovelvollisia yrittäjiä, voi yksi yrittäjä harjoittaa maataloutta useammalla maatilalla. Tuotantoa harjoitetaan myös enenevässä määrin vuokratuilla pelloilla. Maatilalla harjoitettavasta tuotannosta on aina taloudellisessa vastuussa maatilan viljelyoikeutta hallinnoiva oikeushenkilö tai oikeudellinen yksikkö. Muuhun yritystoimintaan verrattuna maatila voidaan käsittää yrityksen toimipaikaksi, josta taloudellisessa vastuussa on joko tilan vuokrannut tai sen omistava oikeushenkilö. Näin yrittäjä ja toimipaikka yhdessä muodostavat yrityksen. Koska yritys vastaa yleensä yhden maatilan tuotannosta, voidaan tilastossa satunnaisesti puhua myös maatilojen tuloksista. Maatilan käyttö taloudellisten tilastojen perusyksikkönä on kuitenkin hämärtynyt jatkuvasti 1960-luvun lopulta, jolloin maataloudessa siirryttiin maatilojen pinta-alaan perustuvasta verotuksesta todellisten tulojen ja menojen erotuksen verottamiseen. Voidaan puhua myös tuloista maatilayrittäjää kohti. Usein yrittäjäpuolisot työskentelevät yhdessä omistamallaan maatilalla, joten on kuvaavampaa käyttää termiä maatilayritys puhuttaessa maatilalla tuotetusta taloudellisesta tuloksesta.

Sivuansiotalous mutkistaa maatalouden tulosten tulkintaa. Esimerkiksi maatalousyrittäjät harjoittavat usein sivuansionaan koneyrittämistä. Mikäli sivuansiot katsotaan laajuudeltaan ja luonteeltaan vähäisiksi, voidaan niistä saatuja tuloja verottaa yhdessä muiden maatalouden tulojen kanssa. Muutoin sivuansioita varten pitää muodostaa erillinen liikeyritys. Maataloutta harjoitetaan enenevässä määrin myös elinkeinoverolain piiriin kuuluvissa yrityksissä. Nämä elinkeinoverolain piiriin kuuluvat yritykset jäävät ainakin toistaiseksi tämän tilaston ulottumattomiin.

1.1 Maatalouden kokonaistulot, menot, varat ja velat

Vuonna 2019 MVL:n alaiset maatalouden myyntitulot olivat 2 714 miljoonaa euroa. Myyntitulot kasvoivat edellisvuodesta 17 miljoonaa euroa. Kotieläinten ja kotieläintuotteiden osuus maatalouden myyntituloista oli noin 54 prosenttia ja kasvinviljelytuotteiden osuus noin 29 prosenttia. Vuodesta 2004 kasvinviljelytuotteiden suhteellinen osuus myyntituloista on kohonnut noin seitsemän prosenttiyksikköä, kun taas kotieläintuotannon osuus on pienentynyt noin 11 prosenttiyksikköä. Verottajan 2-verolomakkeella ilmoitettujen maataloustukien määrä oli vuonna 2019 yhteensä 1 593 miljoonaa euroa. Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 2019 yhteensä 4 657 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2018 olivat 4 667 miljoonaa euroa.

Maatalousverotuksessa vähennyskelpoisten menojen yhteismäärä vuonna 2019 oli 3 668 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuoden 3 665 miljoonasta eurosta noin 3 miljoonaa euroa, vastaavasti tulot kasvoivat saman ajanjakson kuluessa 10 miljoonaa euroa. Maatalouden verolomakkeella menot on eritelty lähinnä menojen alv-kannan mukaan. Menoista noin puolet muodostuu 24 prosentin alv-kantaan kuuluvista menoista. Poistot, 0 prosentin alv-kantaan kuuluvat menot, sekä 10 ja 14 prosentin alv-kantaan kuuluvat menoerät muodostavat kukin erikseen noin 13–15 prosentin osuuden kokonaismenoista. Loppuosa menoista koostuu maatalouden palkkamenoista, sekä tasausvarauksesta. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkiksi maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalouden menot ja alkutuottajien alv-huojennus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus) ja vähennetään mm. yksityisauton maatalouskäyttö ja osinkojen verovapaa osa sekä maatalouden korkomenot, saadaan maatalouden tulos. Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlaskettu maatalouden tulos vuonna 2019 oli 794 miljoonaa euroa.

Taulukko 1. Maatalouden veronalaiset tulot, varat ja velat yhteensä vuosina 2004, 2018 ja 2019

Vuosi Kaikki yhteensä Passiiviset
maatilayritykset
Aktiiviset
maatilayritykset
Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
milj. euroa
2004 2 323 91 2 231
2018 2 697 161 2 537
2019 2 714 144 2 570
Tuet maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
milj. euroa
2004 1 745 35 1 709
2018 1 615 51 1 564
2019 1 593 42 1 551
Tulot yhteensä maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
milj. euroa
2004 4 309 249 4 060
2018 4 667 411 4 256
2019 4 657 385 4 272

1.2 Tilakohtainen tarkastelu

Alueittain

Tilastossa esitettyjä alueittaisia taulukoita on laadittu kunnittain, maakunnittain ja EU-tukialuejaon mukaan luokiteltuna. Aiempien vuosien tulokset on laskettu vastaamaan vuoden 2019 aluejakoa. Maakunnan ja EU-tukialueen mukaan esitetyt tietokantataulukot on laadittu pääsääntöisesti vähintään kahdessa ulottuvuudessa, esimerkiksi maakunnan ja tuotantosuunnan mukaan. Otokseen perustuvat tiedot on merkitty A-kirjaimella tietokantatauluissa. Otostiloilta saatuja tietoja ei ole julkaistu kuntatasolla. Siten esimerkiksi tietoja pellon vuokrahinnoista ei julkaista kunnittain.

Maakunnittain tarkasteltuna tulos maataloudesta on kehittynyt vaihtelevasti vuodesta 2018 vuoteen 2019. Koko maan tasolla yrityskohtainen tulos maataloudesta kasvoi vain noin prosentin, mutta tuloksen kehitys vaihteli huomattavasti eri maakuntien välillä. Pohjanmaalla tulos maataloudesta kasvoi vuonna 2019 jopa 10 prosenttia vuoden takaisesta, myös Kanta-Hämeessä tulos kasvoi huomattavat 8 prosenttia vuoden takaisesta.

Taulukko 2. Tilojen lukumäärä ja tulos maakunnittain (Taulukkoa on korjattu 14.12.2021.)

Vuosi Maatilayritysten lukumäärä Maatalouden tulos maatilayritysten verotilinpäätöksessä
KOKO MAA 2004 68 860 14 865
2018 44 237 17 399
2019 43 411 17 610
Uusimaa 2004 4 343 12 745
2018 2 856 15 830
2019 2 809 15 954
Varsinais-Suomi 2004 7 463 15 050
2018 4 609 18 695
2019 4 481 18 743
Kanta-Häme 2004 2 739 13 711
2018 1 758 16 996
2019 1 708 18 335
Päijät-Häme 2004 2 194 14 182
2018 1 470 16 684
2019 1 450 16 682
Kymenlaakso 2004 2 433 14 015
2018 1 550 15 070
2019 1 536 15 153
Etelä-Karjala 2004 1 912 13 818
2018 1 153 14 534
2019 1 139 14 425
Satakunta 2004 4 868 12 925
2018 2 725 16 948
2019 2 680 17 422
Pirkanmaa 2004 4 930 11 000
2018 3 494 13 618
2019 3 474 13 796
Keski-Suomi 2004 3 326 12 068
2018 2 386 12 963
2019 2 365 12 016
Etelä-Pohjanmaa 2004 7 868 15 288
2018 5 030 17 961
2019 4 920 18 310
Pohjanmaa 2004 4 790 13 250
2018 2 979 17 387
2019 2 925 19 110
Etelä-Savo 2004 3 283 11 929
2018 2 122 10 901
2019 2 108 11 000
Pohjois-Savo 2004 4 923 17 141
2018 3 166 19 953
2019 3 086 19 622
Pohjois-Karjala 2004 2 875 16 500
2018 1 845 16 562
2019 1 808 16 462
Keski-Pohjanmaa 2004 1 727 25 708
2018 1 111 32 362
2019 1 095 32 667
Pohjois-Pohjanmaa 2004 5 696 19 795
2018 3 844 23 332
2019 3 729 23 468
Kainuu 2004 1 089 18 479
2018 590 17 619
2019 581 18 070
Lappi 2004 1 792 15 751
2018 1 181 14 031
2019 1 159 14 523
Ahvenanmaa - Åland 2004 609 15 117
2018 368 20 302
2019 358 20 498

Tuotantosuunnan mukaan

Maatilan tuotantosuuntana käytetään maatilarekisteriin merkittyä tuotantosuuntaa. Tilaston perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2019 noin 37 prosenttia. Lypsykarjatilojen määrä on pudonnut noin 64 prosenttia vuoden 2004 tasosta ja sikatilojen määrä 73 prosenttia. Lammastiloja lukuun ottamatta kotieläintuotantoon erikoistuneilla tiloilla tulos oli selvästi korkeampi kuin kasvituotantoon erikoistuneilla tiloilla. Lypsykarja-, siipikarja- ja sikatiloilla tulos oli vuonna 2019 yli 40 000 euroa, kun viljatiloilla ja muilla kasvintuotantotiloilla tulos jäi noin 10 000 euroon.

Tilakoon mukaan

Kaikkien maatilojen lukumäärä laski 37 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2019. Suurin vähennys tilojen lukumäärässä vuosien 2004–2019 välillä nähtiin alle viiden hehtaarin tiloilla, joiden määrä putosi ajanjakson aikana 89 prosenttia. Ainoastaan yli 100 hehtaarin kokoluokan tilojen lukumäärä kasvoi tarkkailujakson aikana.

Tarkasteltaessa kaikkia maatiloja yhteensä tulos maataloudesta oli vuonna 2019 keskimäärin 17 600 euroa yritystä kohden. Kokoluokittain tarkasteltuna vasta yli 50 hehtaarin tiloilla päästiin keskiarvon yli. Pienin tulos maataloudesta oli kokoluokaltaan 5-10 hehtaarin tiloilla (noin 1 500 euroa) ja korkein yli 100 hehtaarin tiloilla (noin 54 200 euroa). Maatilatalouden tulos on kasvanut prosentuaalisesti eniten vuosien 2004–2019 välillä pienimmillä, 0-4,9 hehtaarin tiloilla.

Taulukko 3. Maatilayritysten lukumäärä, tulot ja menot tilakokoluokittain (Taulukkoa on korjattu 14.12.2021.)

Vuosi Kaikki kokoluokat yht. 0- 4,9 ha 5- 9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha Yli 100 ha
Maatilayritysten
lukumäärä
2004 68 860 4 617 8 626 16 477 12 363 14 362 10 104 2 311
2018 44 237 538 5 485 8 840 6 411 8 423 9 341 5 199
2019 43 411 499 5 488 8 664 6 235 8 104 9 182 5 239
Lukumäärän
muutos %
2004-
2019
-37 -89 -36 -47 -50 -44 -9 127
Maatalouden tulos
maatilayritysten verotilinpäätöksessä,
euroa
2004 14 865 1 333 2 085 6 249 13 372 21 502 31 514 44 972
2018 17 399 1 677 2 203 3 425 7 760 15 238 29 773 51 969
2019 17 610 1 487 1 884 3 167 7 504 15 075 29 760 54 161
Tuloksen
muutos %
2004-
2019
18 12 -10 -49 -44 -30 -6 20

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2019, 1. Maatilayritysten verotilinpäätöksiin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2019/mmtal_2019_2021-03-30_kat_001_fi.html