Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Yksityismetsätalous

Tässä luvussa kuvataan yksityismetsänomistajien veronalaisia puunmyyntituloja, metsätalouden menoja ja metsänomistajan verotettavaksi jäävää metsätalouden puhdasta pääomatuloa. Metsätalouden tiedot on saatavissa vuosilta 2006–2015. Yksityismetsänomistajilla tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotus- tai kiinteistöyhtymien ja kuolinpesien nimissä harjoitettua metsätaloutta. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon.

Yksityismetsänomistajien perusjoukon rungon muodostavat kaikki metsätalouden 2c-verolomakkeen palauttajat. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsäkiinteistöistä esitäytetyn 2c-verolomakkeen suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, lähetettiin lomake iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä, oli heidän mahdollista jättää erilliset metsäveroilmoitukset.

Metsätalouden tuloksia esitellään sekä alueellisesti että omistajaryhmien mukaan luokiteltuna. Maatalouden harjoittajien ja muiden metsänomistajien tuloksia tarkastellaan myös erikseen. Aluetarkastelussa pienin alueyksikkö on kunta. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat ilmoittavat verolomakkeella tulot ja menot ilman arvonlisäveroa, kun taas muut metsänomistajat sisällyttävät arvonlisäveron sekä metsätalouden tuloihin että menoihin.

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa. Maataloutta koskevissa lukujen 1 ja 2 taulukoissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueella, tai kotikunnan ulkopuolella.

Verohallinnon tietojen mukaan viime vuosina metsätalouden 2c-verolomake lähetettiin noin 400 000 verovelvolliselle. Näistä verohallintoon palautui vuonna 2014 noin 260 000 lomaketta. Palauttamatta jättäminen johtunee useimmiten siitä, että metsänomistajalla ei ole mitään ilmoitettavaa, tuloja tai menoja. Metsätalouden tappiot voidaan ensisijaisesti vähentää muista pääomatuloista, tai ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Tappioiden huomioiminen edellyttää luonnollisesti niiden ilmoittamista 2c-lomakkeella. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista. Se ei kaikilta osin vastanne nykyistä tilannetta metsämaan osalta, sillä esimerkiksi ojitettu suo saattaa nykyisin olla käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuosi 2011 oli viimeinen vuosi jolloin puun myyntitulojen määräaikaista verohuojennusta oli mahdollista saada. Vuonna 2011 huojennuksen määrä oli 25 prosenttia myyntitulosta. Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2015 keskimäärin 3 003 euroa verolomakkeen palauttajaa kohden.

Verolomakkeiden 2c tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa verohallinnon kiinteistötietoihin. Ennen vuotta 2011 Tilastokeskuksen verohallinnolta saamista kiinteistötiedoista puuttui osa omistajatiedoista, joten vuosina 2006–2010 tilastossa on metsäpinta-alojen osalta alipeittoa.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:

a) metsänomistajat, jotka harjoittavat myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla (aktiiviviljelijät).

b) metsänomistajat, jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta maatilat eivät kuulu ns. aktiivitilojen maatilarekisteriin (passiivitilat). Usein näillä passiivitilan omistajilla on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja, koska pellot on vuokrattu aktiiviviljelijöille.

c) metsänomistajat, jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta, asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa (metsätilan omistajat).

Vuonna 2015 metsätalouden verovelvollisia aktiiviviljelijöitä oli 42 225, muita maatalouden verovelvollisia (passiivitilan omistajia) 54 979 ja metsätilallisia 165 837. Puun myyntitulot olivat vuonna 2014 selvästi korkeammat niillä metsänomistajilla, jotka lukeutuivat aktiiviviljelijöihin. Aktiiviviljelijöiden saamat myyntitulot olivat vuonna 2015 noin 9 750 euroa, kun ne olivat kaikilla metsänomistajilla noin 5 477 ja niillä metsänomistajilla, jotka eivät ole maatalouden verovelvollisia noin 4 182 euroa.

Taulukko 5. Yksityismetsänomistajien veronalaiset tulot ja menot omistajaryhmittäin verovuosilta 2006, 2014 ja 2015

  vuosi Yhteensä Aktiiviviljelijä Passiivimaatilat Omistavat vain metsämaata
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2006 263 659 56 968 52 638 154 053
2014 270 789 44 207 56 508 170 074
2015 263 041 42 225 54 979 165 837
Puun myyntitulot, euroa/metsänomistaja 2006 3 894 5 858 4 022 3 124
2014 5 829 10 340 6 543 4 420
2015 5 477 9 750 6 103 4 182
Korvaukset ja tuet, euroa/metsänomistaja 2006 59 108 61 40
2014 249 490 277 177
2015 178 324 201 134
Omasta metsästä otettu puutavara, euroa/metsänomistaja 2006 11 40 5 2
2014 7 29 6 1
2015 6 25 4 1
Metsävähennys ja varaukset, euroa/metsänomistaja 2006 408 732 327 315
2014 886 1 999 711 655
2015 880 1 979 730 649
Vuosimenot, euroa/metsänomistaja 2006 1 034 1 407 1 169 850
2014 1 779 2 507 2 009 1 513
2015 1 748 2 350 1 995 1 513
Poistot (koneet, rakennukset ja ojat), euroa/metsänomistaja 2006 134 183 151 111
2014 210 313 254 169
2015 214 309 264 173
Menot toisesta tulolähteestä, euroa/metsänomistaja 2006 13 47 10 2
2014 27 113 25 5
2015 27 116 26 5
Korjauserät, euroa/metsänomistaja 2006 4 4 4 4
2014 9 8 13 7
2015 8 5 14 7
Metsätalouden puhdas pääomatulo, euroa/metsänomistaja 2006 2 465 3 756 2 531 1 966
2014 3 353 6 161 4 030 2 399
2015 3 002 5 646 3 556 2 146

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2015, 3. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2015/mmtal_2015_2017-03-21_kat_003_fi.html