Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000–2014. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan MVL:n mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä. Lasten mahdollisia veronalaisia tuloja ei kuitenkaan ole huomioitu tilastossa. Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta.

Tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 44 844 viljelijän ja 31 793 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2014 ulottuvalla ajanjaksolla noin 36 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut neljällä vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2014, alle 35 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokka on yli puolittunut saman ajanjakson aikana. Samanaikaisesti yli 65 vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen määrä kasvoi noin 26 prosentilla. Toisaalta maatalousyhtymien hallinnoimien tilojen osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä

Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2008–2014 yleisesti suhteellisen matalalla tasolla verrattuna esimerkiksi vuoteen 2007. Tilanne johtuu em. vuosina sovelletusta metsätalouden verohuojennuksesta. Tämä näkyy myös viljelijäperheiden tulonmuodostuksessa. Vuosina 2000–2005 metsätalouden tulot eivät ole metsän pinta-alaverotuksen takia täysin vertailukelpoisia vuosien 2006–2014 tuloksiin, jolloin metsätalouden tuloja on verotettu yksinomaan metsätalouden pääomaverotuksen mukaan. Maanviljelijöistä yli 40 prosenttia kuului 2000–luvun alkupuolen siirtymäkaudella metsän pinta-alaverotuksen piiriin. Viljelijäperheiden maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2014 ne olivat noin 25 100 euroa.

Taulukko 6. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tuloerät euroina ikäryhmittäin vuosina 2000 ja 2014

    Viljelijän ikä
Vuosi Kaikki ikäryhmät yhteensä Alle 35 vuotta 35 - 49 vuotta. 50 - 64 vuotta yli 65 vuotta
Tilojen lkm 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2014 44 844 3 990 15 144 21 079 4 631
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2014 51 30 43 57 68
Puolisoiden valtionveronalaiset tulot 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2014 63 784 53 220 69 284 63 770 54 957
Puolisoiden maatalouden ansio ja pääomatulot 2000 13 187 13 622 14 363 12 619 6 387
2014 19 223 19 593 23 674 18 371 8 228
Puolisoiden metsätalouden tulot 2000 3 137 3 031 3 247 3 113 2 609
2014 5 887 5 654 6 285 5 890 4 773
Puolisoiden työtulot ja tulonsiirrot 2000 14 052 10 902 14 825 14 195 13 675
2014 29 689 24 014 30 948 29 318 32 154
Puolisoiden muut tulot euroa yht 2000 5 147 2 900 5 074 6 095 3 938
2014 10 740 5 088 10 378 11 919 11 429

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 050 551 2339, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 21.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2014, 2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2014/mmtal_2014_2016-03-21_kat_002_fi.html