Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Yksityismetsätalous

Tässä luvussa kuvataan yksityismetsänomistajien veronalaisia puunmyyntituloja, metsätalouden menoja ja metsänomistajan verotettavaksi jäävää metsätalouden puhdasta pääomatuloa. Metsätalouden tiedot on saatavissa vuosilta 2006–2013. Yksityismetsänomistajilla tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotus- tai kiinteistöyhtymien ja kuolinpesien nimissä harjoitettua metsätaloutta. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon. Yksityismetsänomistajien perusjoukon rungon muodostavat kaikki metsätalouden 2c-verolomakkeen palauttajat. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsäkiinteistöistä esitäytetyn 2c-verolomakkeen suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, lähetettiin lomake iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä, oli heidän mahdollista jättää erilliset metsäveroilmoitukset.

Metsätalouden tuloksia esitellään sekä alueellisesti että omistajaryhmien mukaan luokiteltuna. Maatalouden harjoittajien ja muiden metsänomistajien tuloksia tarkastellaan myös erikseen. Aluetarkastelussa pienin alueyksikkö on kunta. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat ilmoittavat verolomakkeella tulot ja menot ilman arvonlisäveroa, kun taas muut metsänomistajat sisällyttävät arvonlisäveron sekä metsätalouden tuloihin että menoihin.

Verohallinnon tietojen mukaan viime vuosina metsätalouden 2c-verolomake lähetettiin noin 400 000 verovelvolliselle. Näistä verohallintoon palautui vuonna 2013 lähes 270 000 lomaketta. Palauttamatta jättäminen johtunee useimmiten siitä, että metsänomistajalla ei ole mitään ilmoitettavaa, tuloja tai menoja. Metsätalouden tappiot voidaan ensisijaisesti vähentää muista pääomatuloista, tai ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Tappioiden huomioiminen edellyttää luonnollisesti niiden ilmoittamista 2c-lomakkeella.

Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista. Se ei kaikilta osin vastanne nykyistä tilannetta metsämaan osalta, sillä esimerkiksi ojitettu suo saattaa nykyisin olla käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuosi 2011 oli viimeinen vuosi jolloin puun myyntitulojen määräaikaista verohuojennusta oli mahdollista saada. Vuonna 2011 huojennuksen määrä oli 25 prosenttia myyntitulosta. Metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2012 keskimäärin 3 117 euroa verolomakkeen palauttajaa kohden.

Verolomakkeiden 2c tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa verohallinnon kiinteistötietoihin. Ennen vuotta 2011 Tilastokeskuksen verohallinnolta saamista kiinteistötiedoista puuttui osa omistajatiedoista, joten vuosina 2006–2010 tilastossa on metsäpinta-alojen osalta alipeittoa.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:
a) metsänomistajat, jotka harjoittavat myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla (aktiiviviljelijät).
b) metsänomistajat, jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta maatilat eivät kuulu ns. aktiivitilojen maatilarekisteriin (passiivitilat). Usein näillä passiivitilan omistajilla on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja, koska pellot on vuokrattu aktiiviviljelijöille.
c) metsänomistajat, jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta, asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa (metsätilan omistajat).

Vuonna 2012 metsätalouden verovelvollisia aktiiviviljelijöitä oli 45 343, muita maatalouden verovelvollisia (passiivitilan omistajia) 55 912ja metsätilallisia 168 130. Puun myyntitulot olivat vuonna 2013 selvästi korkeammat niillä metsänomistajilla, jotka lukeutuivat aktiiviviljelijöihin. Aktiiviviljelijöiden saamat myyntitulot olivat vuonna 2013 noin 9 500 euroa, kun ne olivat kaikilla metsänomistajilla noin 5 400 ja niillä metsänomistajilla, jotka eivät ole maatalouden verovelvollisia noin 4 200 euroa.

Taulukko 6. Yksityismetsänomistajien veronalaiset tulot ja menot omistajaryhmittäin verovuosilta 2007, 2012 ja 2013

  Vuosi Yhteensä Aktiiviviljelijät Passiivitilalliset ovat maatalouden verovelvollisia, mutta eivät itse harjoita aktiivista maataloutta Metsätilan omistajat eivät ole maataloudesta verovelvollisia
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2007 269 623 55 577 53 803 160 243
2012 270 948 48 840 53 676 168 432
2013 269 385 45 343 55 912 168 130
1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja 2007 6 899 10 804 7 274 5 418
2012 4 429 7 737 4 853 3 334
2013 5 427 9 475 5 973 4 154
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2007 50 100 52 32
2012 337 722 384 210
2013 193 358 301 145
3+Omasta metsästä otettu puutavara euroa/metsänomistaja 2007 11 42 6 3
2012 8 32 5 2
2013 7 32 4 2
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2007 760 1 424 637 571
2012 679 1 531 552 472
2013 837 1 844 676 619
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2007 111 147 124 94
2012 156 206 185 133
2013 145 202 176 120
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2007 1 111 1 491 1 243 935
2012 1 499 2 059 1 717 1 268
2013 1 601 2 210 1 817 1 365
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2007 165 231 193 132
2012 193 276 227 159
2013 200 289 239 164
11-Menot toisesta tulolähteestä euroa/metsänomistaja 2007 16 58 12 2
2012 22 91 20 3
2013 25 107 23 3
12+Korjauserät euroa/metsänomistaja 2007 6 5 8 6
2012 10 9 14 9
2013 8 6 10 8
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2012 2 843 4 982 3 150 2 092
2013 2 546 4 749 2 926 1 786
... puhdas po-tulo jos huojennuksia ei huomioida 2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2012 2 546 4 749 2 926 1 786
2013 3 117 5 624 3 610 2 277

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa. Maataloutta koskevissa lukujen 1 ja 2 taulukoissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueella, tai kotikunnan ulkopuolella. Seuraavassa taulukossa on esitetty metsäverovelvollisten lukumäärä ja metsätalouden puhdas pääomatulo maakunnittain vuosilta 2007 ja 2013. Vertailuvuodeksi valittiin vuosi 2007, koska puunmyyntitulot olivat silloin korkeimmillaan 2000–luvulla. Yksityismetsänomistajien yhteenlaskettu metsätalouden puhdas pääomatulo vuonna 2013 oli noin 840 miljoonaa euroa. Tästä aktiiviviljelijöiden osuus oli 255 miljoonaa euroa, eli 30 prosenttia.

Taulukko 7. Metsätalouden pääomatulo maakunnittain vuosina 2007 ja 2013

  Vuosi Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä Pääomatulo yhteensä miljoonaa euroa
Yhteensä maakunnat 2007 269 436 1 355
2013 269 377 840
1.Uusimaa 2007 24 947 114
2013 27 093 83
2.Varsinais-Suomi 2007 16 269 60
2013 16 123 35
4.Satakunta 2007 12 671 48
2013 13 379 33
5.Kanta-Häme 2007 7 869 56
2013 7 756 35
6.Pirkanmaa 2007 19 454 112
2013 19 603 72
7.Päijät-Häme 2007 8 361 67
2013 8 266 47
8.Kymenlaakso 2007 8 724 55
2013 8 565 40
9.Etelä-Karjala 2007 9 617 69
2013 9 405 45
10.Etelä-Savo 2007 17 614 154
2013 17 254 101
11.Pohjois-Savo 2007 20 762 127
2013 20 570 77
12.Pohjois-Karjala 2007 16 045 91
2013 15 638 49
13.Keski-Suomi 2007 18 913 133
2013 18 878 80
14.Etelä-Pohjanmaa 2007 20 039 66
2013 19 255 33
15.Pohjanmaa 2007 14 370 35
2013 13 922 19
16.Keski-Pohjanmaa 2007 5 057 17
2013 5 022 10
17.Pohjois-Pohjanmaa 2007 24 681 69
2013 25 539 41
18.Kainuu 2007 8 725 38
2013 8 811 19
19.Lappi 2007 13 587 40
2013 13 492 18
21.Ahvenanmaa 2007 1 732 3
2013 1 806 2

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 2.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2013, 3. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2013/mmtal_2013_2015-04-02_kat_003_fi.html