Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Yksityismetsätalous

Tässä luvussa kuvataan yksityismetsänomistajien veronalaisia puunmyyntituloja, metsätalouden menoja ja metsänomistajan verotettavaksi jäävää metsätalouden puhdasta pääomatuloa. Metsätalouden tiedot on saatavissa vuosilta 2006–2011. Yksityismetsänomistajilla tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotus- tai kiinteistöyhtymien ja kuolinpesien nimissä harjoitettua metsätaloutta. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden, yhteismetsien, metsäyhtiöiden yms. metsätalous ei sisälly tähän tilastoon. Yksityismetsänomistajien perusjoukon rungon muodostavat kaikki metsätalouden 2c-verolomakkeen palauttajat. Verohallinto lähetti puolisoiden yhdessä omistamista metsäkiinteistöistä esitäytetyn 2c-verolomakkeen suuremman osuuden omistavalle puolisolle. Jos kiinteistö omistettiin tasan puoliksi, niin lomake lähetettiin iältään vanhemmalle puolisolle. Mikäli puolisot omistivat itsenäisesti metsäkiinteistöjä, oli heidän mahdollista jättää erilliset metsäveroilmoitukset. Metsätalouden tuloksia esitellään sekä alueellisesti että omistajaryhmien mukaan luokiteltuna. Maatalouden harjoittajien ja muiden metsänomistajien tuloksia tarkastellaan myös erikseen. Aluetarkastelussa pienin alueyksikkö on kunta. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat ilmoittavat verolomakkeella tulot ja menot ilman arvonlisäveroa, kun taas muut metsänomistajat sisällyttävät arvonlisäveron sekä metsätalouden tuloihin että menoihin.

Verohallinnon tietojen mukaan viime vuosina metsätalouden 2c-verolomake on noin 400 000 verovelvolliselle. Näistä verohallintoon palautui vuonna 2011 lähes 270 000 lomaketta. Palauttamatta jättäminen johtunee useinmiten siitä, että metsänomistajalla ei ole mitään ilmoitettavaa, tuloja tai menoja. Metsätalouden tappiot voidaan ensisijaisesti vähentää muista pääomatuloista, tai ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Tappioiden huomioiminen edellyttää luonnollisesti niiden ilmoittamista 2c-lomakkeella. Metsätalousmaan pinta-ala on saatu verohallinnon kiinteistötiedoista. Se ei kaikilta osin vastanne nykyistä tilannetta metsämaan osalta, sillä esimerkiksi ojitettu suo saattaa nykyisin olla käytännössä metsämaata, vaikka kiinteistörekisterissä se olisi luokiteltu joutomaaksi. Vuonna 2011 yksityismetsien puunmyyntitulot olivat 1 460 miljoonaa euroa ilman verohuojennuksen huomiointia. Tästä summasta on vähennetty hankintatyön arvo. Vuosi 2011 on viimeinen vuosi jolloin puun myyntitulojen verohuojennusta oli mahdollista saada. Vuonna 2011 huojennuksen määrä oli 25 prosenttia myyntitulosta. Huojentamaton metsätalouden puhdas pääomatulo oli keskimäärin 3 628 euroa verolomakkeen palauttajaa kohden, ja verohuojennettu myyntitulo 2 843 euroa.

Verolomakkeiden 2c tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksessa verohallinnon kiinteistötietoihin. Ennen vuotta 2011 tilastokeskuksen verohallinnolta saamista kiinteistötiedoista puuttui osa omistajatiedoista, joten vuosina 2006–2010 tilastossa on metsäpinta-alojen osalta alipeittoa. Vuosi 2011 antaneekin oikeamman kuvan metsätilojen pinta-aloista myös aiempina vuosina.

Oheisessa taulukossa yksityismetsätalouden tulokset on esitelty siten, että metsänomistajat on luokiteltu kolmeen ryhmään:
a) metsänomistajat, jotka harjoittavat myös maatilatalouden verolain mukaista maataloutta maatilarekisteriin kuuluvalla tilalla (aktiiviviljelijät).
b) metsänomistajat, jotka ovat maataloudesta verovelvollisia, mutta maatilat eivät kuulu ns. aktiivitilojen maatilarekisteriin (passiivitilat). Usein näillä passiivitilan omistajilla on vain esimerkiksi peltomaan vuokratuloja, koska pellot on vuokrattu aktiiviviljelijöille.
c) metsänomistajat, jotka eivät ole jättäneet maatalouden verolomaketta, asuivat he sitten metsätilallaan tai kaupungissa (metsätilan omistajat).

Vuonna 2011 metsätalouden verovelvollisia aktiiviviljelijöitä oli 50 979, muista maatalouden verovelvollisia (passiivitilan omistajia) 52 431 ja metsätilallisia 166522. Aktiiviviljelijät kuuluvat maatilarekisteriin joka sisältää tiedon myös metsäpinta-alasta. Maatilarekisterin mukaan aktiivitilojen keskimääräinen metsäpinta-ala oli 50,5 hehtaaria, kun verohallinnon kiinteistörekisteristä laskettu aktiivitilojen metsäala on 58 hehtaaria. Ero johtuu siitä, että maatilarekisterin metsäala on laskettu keskiarvona kaikille aktiivitiloille, sellaisillekin joilla ei ole metsää. Sen sijaan tämän luvun metsätaloutta koskevissa tarkasteluissa metsää omistamattomat aktiiviviljelijät eivät ole mukana. Aktiiviviljelijöiden keskimääräinen metsäala on lähes puolet korkeampi kuin metsätilan omistajien. Suhde näkyy myös kaikissa metsänomistajaa kohti lasketuissa taloudellisissa tunnusluvuissa. Esimerkiksi aktiiviviljelijöiden metsätalouden puhdas pääomatulo oli vuonna 2011 yli puolet korkeampi kuin metsätilallisten puhdas pääomatulo. Puun myyntitulot ja metsätalouden pääomatulot on esitetty alla olevassa taulukossa sekä verohuojennettuna että ilman huojennuksen vaikutusta.

Taulukko 8. Yksityismetsänomistajien veronalaiset tulot ja menot omistajaryhmittäin verovuosilta 2007, 2010 ja 2011

  Vuosi Yksityismetsätalouden harjoittajat omistajaryhmittäin
    Yhteensä Aktiiviviljelijät Passiivitilalliset: ovat maatalouden verovelvollisia, mutta eivät itse harjoita aktiivisesti maataloutta Metsätilan omistajat: eivät ole maataloudesta verovelvollisia
Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä 2007 269 623 55 577 53 803 160 243
2010 271 326 51 828 53 071 166 427
2011 269 932 50 979 52 431 166 522
1+Verohuojentamattomat puun myyntitulot euroa/metsänomistaja (hankintatyön arvo vähennetty) 2007 6 899 10 805 7 275 5 419
2010 155 209 186 128
2011 2 280 4 062 2 374 1 705
Verohuojennuksen alaiset (50 ja 25 %) puun myyntitulot euroa/metsänomistaja (hankintatyön arvo vähennetty) 2007 0 0 0 0
2010 4 954 8 380 5 483 3 719
2011 3 129 4 964 3 438 2 470
.. verohuojennus vähennetty edellisestä, euroa/metsänomistaja 2007 0 0 0 0
2010 3 153 5 309 3 487 2 375
2011 2 353 3 733 2 590 1 857
2+Korvaukset ja tuet euroa/metsänomistaja 2007 50 100 52 32
2010 138 247 160 97
2011 122 236 128 85
3+Omasta metsästä otettu puutavara euroa/metsänomistaja 2007 11 42 6 3
2010 8 34 5 2
2011 8 32 4 2
4-Metsävähennys ja varaukset euroa/metsänomistaja 2007 760 1 424 637 571
2010 463 1 011 396 314
2011 649 1 362 517 473
5+Muut pääomatuloksi luettavat erät euroa/metsänomistaja 2007 111 147 124 94
2010 179 257 210 144
2011 245 395 274 190
6-Vuosimenot euroa/metsänomistaja 2007 1 111 1 491 1 243 935
2010 1 108 1 463 1 250 953
2011 1 314 1 787 1 478 1 118
10-Poistot (koneet, rakennukset ja ojat) euroa/metsänomistaja 2007 165 231 193 132
2010 176 237 196 151
2011 191 258 218 161
11-Menot toisesta tulolähteestä euroa/metsänomistaja 2007 16 58 12 2
2010 15 61 12 2
2011 19 77 15 2
12+Korjauserät euroa/metsänomistaja 2007 6 5 8 6
2010 7 8 10 5
2011 8 7 9 8
13=Metsätalouden puhdas pääomatulo euroa/metsänomistaja 2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2010 1 877 3 293 2 205 1 331
2011 2 843 4 982 3 150 2 092
... puhdas po-tulo jos huojennuksia ei huomioida 2007 5 027 7 895 5 380 3 914
2010 3 698 6 397 4 220 2 691
2011 3 628 6 226 4 014 2 710
Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja 2007 34 52 36 27
2010 33 53 35 26
2011 38 58 39 32

Metsätalouden aluetarkastelun pohjana käytetään metsänomistajan kotikuntaa. Maataloutta koskevissa lukujen 1 ja 2 taulukoissa kunta määräytyy maatilan sijaintikunnan perusteella. Tämä ratkaisu valittiin, koska metsänomistajan metsäkiinteistöt sijaitsevat usein useamman kunnan alueelle, tai kotikunnan ulkopuolelle. Seuraavassa taulukossa on esitetty metsäverovelvollisten lukumäärä ja metsätalouden puhdas pääomatulo maakunnittain vuosilta 2007 ja 2011. Vertailuvuodeksi valittiin vuosi 2007, koska puunmyyntitulot olivat silloin korkeimmillaan 2000–luvulla. Yksityismetsänomistajien yhteenlaskettu metsätalouden puhdas pääomatulo vuonna 2011 oli 977 miljoonaa euroa. Tästä aktiiviviljelijöiden osuus oli 317 miljoonaa euroa, eli 32 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa metsätalouden puhdas pääomatulo ylitti 100 miljoonaa euroa Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. Näiden maakuntien osuus oli koko valtakunnan tulosta noin 33 prosenttia. Varsinais-Suomen puhtaasta pääomatulosta puolet syntyi aktiiviviljelijöiden metsistä. Aktiiviviljelijöiden osuus metsätaoudessa oli alhaisin Kainuussa ja Lapissa.

Taulukko 9. Metsätalouden puhdas pääomatulo maakunnittain vuosina 2007 ja 2011

  Vuosi Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä Puhdas pääomatulo yhteensä miljoonaa euroa (verohuojentamaton) Aktiiviviljelijöiden osuus puhtaan pääomatulon kokonaismäärästä %
  Yhteensä Aktiiviviljelijä Yhteensä Aktiiviviljelijä  
Yhteensä maakunnat 2007 269 436 55 577 1 355 439 32
2011 268 793 50 666 977 317 32
1.Uusimaa 2007 24 947 3 414 114 28 25
2011 26 563 3 218 104 27 26
2.Varsinais-Suomi 2007 16 269 5 492 60 30 50
2011 16 011 5 019 40 20 49
4.Satakunta 2007 12 905 3 423 50 21 43
2011 12 627 3 087 34 14 42
5.Kanta-Häme 2007 7 869 2 205 56 27 48
2011 7 821 2 060 33 15 46
6.Pirkanmaa 2007 19 220 4 078 110 41 37
2011 19 467 3 789 73 29 39
7.Päijät-Häme 2007 8 361 1 804 67 24 36
2011 8 382 1 677 57 22 38
8.Kymenlaakso 2007 8 724 2 034 55 20 36
2011 8 562 1 897 39 14 37
9.Etelä-Karjala 2007 9 867 1 620 72 21 29
2011 9 650 1 499 52 14 27
10.Etelä-Savo 2007 17 364 2 800 152 44 29
2011 17 241 2 563 112 33 29
11.Pohjois-Savo 2007 20 762 4 123 127 40 32
2011 20 748 3 752 90 28 31
12.Pohjois-Karjala 2007 16 045 2 340 91 18 20
2011 15 732 2 161 56 13 23
13.Keski-Suomi 2007 18 912 3 022 133 35 26
2011 18 906 2 792 103 27 26
14.Etelä-Pohjanmaa 2007 20 039 6 493 66 31 47
2011 19 494 5 826 39 18 45
15.Pohjanmaa 2007 14 370 3 899 35 16 44
2011 12 859 3 185 20 9 44
16.Keski-Pohjanmaa 2007 5 399 1 455 18 7 38
2011 5 112 1 279 13 6 45
17.Pohjois-Pohjanmaa 2007 24 339 4 684 68 21 30
2011 25 295 4 382 56 17 30
18.Kainuu 2007 8 725 903 38 6 16
2011 8 910 855 24 5 19
19.Lappi 2007 13 587 1 344 40 7 17
2011 13 677 1 228 29 5 18
21.Ahvenanmaa 2007 1 732 444 3 1 48
2011 1 736 397 3 1 39

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2011, 3. Yksityismetsätalous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2011/mmtal_2011_2013-04-11_kat_003_fi.html