Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000 – 2009. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maatilarekisteriin kuuluvaa maatilaa, ja joiden tuloja verotetaan maatalouden verolainsäädännön mukaan. Puolisoiden tiedot on laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja: voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista.

Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäperheen tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maatalouden tuloista. Maatalouden tulojen osuus viljelijäperheen kokonaistuloista on pienentynyt vuodesta 2000 vuoteen 2009 kolme prosenttia, 37 prosentista 34 prosenttiin.

Luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayrityksiä oli vuonna 2009 kaikkiaan 54 894: lukumäärä aleni kymmenessä vuodessa noin 22 prosenttia. Kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa, joten on huomioitava, että tilan omistajan kotikunta voi olla eri kuin maatilan sijaintikunta, ja siten myös verotuskunta on eri kuin tilan sijaintikunta.

Viljelijöiden keski-ikä on kasvanut kolmella vuodella vuodesta 2000 vuoteen 2009. Suhteellisesti eniten on pienentyneet alle 50 vuotiaiden viljelijöiden ikäluokat. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijän luopuessa tilanpidosta pellot myydään tai vuokrataan lisämaaksi toisille viljelijöille. Alle 35 vuotiaiden viljelijöiden tilojen määrä supistui 45 prosenttia vuodesta 2000, kun taas yli 65 vuotiaiden ikäluokan omistamien tilojen lukumäärä kasvoi 18 prosenttia. Tällainen kehitys tarkoittaa tilalukumäärän supistumista jatkossakin.

Puunmyyntitulot alenivat vuonna 2009 edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä näkyy myös viljelijöiden metsätalouden tuloissa. Lisäksi puunmyyntitulojen verohuojennus pienensi lähes puolella veronalaisia puunmyyntituloja, joten metsätalouden puhdas pääomatulo aleni vuodesta 2000 vuoteen 2009 noin 43 prosenttia. Vuosien 2000 ja 2009 luvut eivät muutoinkaan ole täysin vertailukelpoisia, koska yli 40 prosenttia viljelijöistä kuului vuonna 2000 metsän pinta-alaverotuksen piiriin. Metsätaloutta käsittelevässä luvussa on vertailun vuoksi laskettu myös 'korjattu puhdas pääomatulo', jossa verohuojennuksen vaikutus on poistettu puhtaasta pääomatulosta. Viljelijöiden maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2009 ne olivat 18 776 euroa.

Taulukko 7. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä, sekä veronalaiset tulot ja maatalouden tulojen suhteellinen osuus kaikista tuloista viljelijäpuolisoita kohti vuosina 2000 ja 2009

  Yhteensä alle 35 v. 35 - 49 v. 50 - 64 v. yli 65 v.
Maatilayritysten lkm 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2009 54 894 4 619 20 420 25 545 4 310
Muutos % 2000 — 2009 -22 -45 -34 -5 18
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2008 50 30 43 57 70
Keski-iän muutos vuotta vv. 2000 — 2009 3 0 1 2 0
01 Valtionveronalaiset tulot eur./puolisot yht. 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2009 49 462 44 215 53 477 48 901 39 389
Muutos % 2000 — 2009 40 46 44 37 49
03.1 Maatalouden ansio- ja pääomatulo eur./puolisot yht. 2000 13 187 13 622 14 363 12 620 6 387
2009 16 997 18 364 21 014 15 223 7 012
Muutos % 2000 — 2008 29 35 46 21 10
03.4 Metsätalouden pääomatulo (+puhdas tulo v 2000) eur./puolisot yht. 2000 3 137 3 031 3 247 3 114 2 609
2009 1 779 1 849 1 914 1 750 1 239
Muutos % 2000 — 2009 -43 -39 -41 -44 -53
Maatalouden tulojen osuus valtionveronalaisista tuloista prosenttia 2000 37 45 39 35 24
2009 34 42 39 31 18
Osuuden muutos -3 -3 1 -4 -6

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 24.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2009, 3. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2009/mmtal_2009_2011-03-24_kat_003_fi.html