Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 22.5.2020

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,1 procent under januari–mars 2020

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 2,1 procent större under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 1,1 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 6,2 miljarder euro och statsandelar till 2,5 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 2,5 procent medan verksamhetsintäkterna minskade med 0,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 1 622 1,1 4 113 -0,4
Verksamhetens kostnader totalt 9 499 2,1 3 849 2,5
Årsbidrag 850 12,6 245 -30,7
Lånestock 19 132 8,5 4 818 22,2
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 9,5 miljarder euro under januari–mars 2020. De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 1,6 miljarder euro. Jämfört med första kvartalet året innan ökade verksamhetskostnaderna med 2,1 procent. Verksamhetsintäkterna ökade med 1,1 procent.

Kommunernas skatteinkomster ökade med 1,3 procent under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal under jämförelseåret. Skatteinkomsterna uppgick till 6,2 miljarder euro. Statsandelarna ökade med 10,9 procent till 2,5 miljarder euro. Skattefinansieringen, som utgörs av dessa två poster, var 1 585 euro per invånare. 1) Kommunernas sammanräknade årsbidrag förbättrades något från året innan.

Under januari-mars var investeringsutgifterna i kommunerna i Fasta Finland totalt 0,6 miljarder euro. Detta var en ökning med 7,6 procent från januari-mars året innan. I slutet av mars uppgick kommunernas sammanräknade lånestock till 19,1 miljarder euro, dvs. 3 481 euro per invånare. 2) Lånestocken ökade med 3,8 procent jämfört med situationen i slutet av december.

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 3,8 miljarder euro under januari-mars 2020, vilket var 2,5 procent mer än under första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 0,4 procent till 4,1 miljarder euro.

Under första kvartalet 2020 använde samkommunerna 0,3 miljarder euro för investeringar. De ökade med 16,9 procent från motsvarande period året innan. Lånestocken var 4,8 miljarder euro i slutet av mars. Detta var en ökning med 2,9 procent från årsskiftet.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2019.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_tie_001_sv.html